Homepage

CZ0714084 - Hadce a bučiny u Raškova

Rozloha: 807.8238 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°54'8'' v.d., 50°3'9'' s.š.
Nadmořská výška: 396 - 800 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlý komplex ležící v Králické hornatině na jihozápadních svazích Raškovské boudy a Spáleniště, SZ od obce Raškov (okr. Šumperk). Lokalita zahrnuje PR Na hadci.  

Ekotop:

Geologie: Převládajícím podkladem jsou amfibolity a ruly, v okolí Modřínového vrchu se vyskytuje serpentinitová čočka Nýznerovského dislokačního pásma.
Geomorfologie: Území leží na rozhraní Písařovské a Jeřábské vrchoviny, které jsou součástí Hanušovické vrchoviny.
Reliéf: Hrást s vrcholy a hřbety značně modelovanými kryogenními pochody v pleistocénu, rozřezány hlubokými údolími. Hadce zde tvoří tři geomorfologicky výrazné struktury, tzv. kozí hřbety. Význačnými body oblasti jsou Raškovská bouda (801 m n. m.), Spáleniště (717,5 m n. m.) a Modřínový vrch (625 m n. m.). Nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 450-625 m.
Pedologie: Na většině území dominuje kambizem modální, na výstupech hadců jsou vyvinuty skeletovité půdy typu hořečnatého rankeru.
Krajinná charakteristika: Značně členité území, se strmými svahy převážně jihozápadní expozice, s hluboce zaříznutými údolími potoků.  

Biota:

Převážná část lokality je zalesněná. Převládají zde společenstva květnatých bučin podsvazu Eu-Fagenion, především asociace Dentario enneaphylli-Fagetum, méně též asociace Festuco altissimae-Fagetum. Mezi typické druhy bylin zde patří např. samorostlík klasnatý (Actaea spicata), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), strdivka nící (Melica nutans) a další. Ve vyšších nadmořských výškách a na ochuzených substrátech se vyskytují acidofilní bučiny svazu Luzulo-Fagion. Část lesních porostů (zejména bučin) byla přeměněna na nepůvodní smrkové monokultury.
V místech výskytu serpentinitů se zachovaly zbytky reliktních borů asociace Dicrano-Pinetum v mozaice s vegetací hadcových skalek sv. Asplenietum serpentini. V borech dominují druhy kostřava sivá (Festuca pallens), kostřava ovčí (Festuca ovina), ostřice prstnatá (Carex digitata) aj., na sutích pak zejména třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) a hasivka orličí (Pteridium aquilinum). Na výstupy hadců je vázaný výskyt hvozdíku kartouzku hadcového (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons) a bohaté populace sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum) a sleziníku hadcového (Asplenium cuneifolium).
V lemech kolem potoků se vyskytují fragmenty jasanovo-olšových luhů především asociace Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae či na zamokřených stanovištích v blízkosti pramenů as. Carici remotae-Fraxinetum. Při úpatí svahů se zachovaly zbytky hercynských dubohabřin asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum.
Fauna území není příliš dobře prozkoumána, nejvíce dat je o ornitofauně. Vyskytují se zde zejména typické lesní druhy, jako holub doupňák (Columba oenas) a holub hřivnáč (Columba palumbus), krkavec velký (Corvus corax), puštík obecný (Strix aluco), sýc rousný (Aegolius funereus), včelojed lesní (Pernis apivorus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) a další. Z větších savců se zde hojně vyskytuje srnec evropský (Capreolus capreolus) a prase divoké (Sus scrofa), dále pak například jelen evropský (Cervus elaphus), jezevec lesní (Meles meles), liška obecná (Vulpes vulpes), psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) a další.

 

Kvalita a význam:

Hodnotná jsou především unikátní společenstva v oblasti výskytu hadců po obou stranách Raškovského potoka. Na lokalitě roste jedna ze tří severomoravských populací evropsky významného druhu sleziníku nepravého (Asplenium adulterinum). Území slouží jako loviště početné letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) z kostela v Raškově i dalších druhů letounů (Chiroptera).  

Zranitelnost:

Hlavním ohrožením je holosečné hospodaření v lese. Vzniklé paseky jsou osázeny monokulturami smrku, v lepším případě buku či javoru klenu. Bohužel podobný osud mají i některé porosty v PR Na hadci, především v nižších partiích svahů. Sleziník nepravý je obligátní petrofyt skalních spár (ojediněle i na sutích a odvalech) na hadcovém podkladu. Roste na osluněných až stinných stanovištích. V současnosti není druh na stanovišti bezprostředně ohrožen.  

Management:

Prořezávkami a probírkami podporovat přirozenou druhovou skladbu ve prospěch buku lesního (Fagus sylvatica), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a jedle bělokoré (Abies alba). Porosty hadcových borů ponechat bez zásahu. V případě potřeby nejnutnější uvolňování přirozeného zmlazení jednotlivým až skupinovým výběrem, ponechávat natrvalo výstavky dřevin cílové druhové skladby. Případné úmyslné těžby provádět v období vegetačního klidu. Při manipulaci s dřevní hmotou se vyhýbat hadcovým výchozům a suti.
Nutná je ochrana zmlazení dřevin cílové druhové skladby, především jedle. Důsledná ochrana zmlazení je potřebná především v exponovaných polohách hadcových borů, kde se přirozená obnova objevuje většinou pouze sporadicky.
Snížením stavů srnčí zvěře omezit škody na zmlazení a na kulturách.
Louky je nutné kosit optimálně 2x za rok nejlépe s využitím lehké mechanizace. V nejkvalitnějších porostech aplikovat tzv. fázový posun sečí s ponecháním nepokosených ploch pro ochranu bezobratlých. Frekvenci kosení je nutné zvýšit (3-4x) u ploch s výskytem invazních či ruderálních druhů rostlin.  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 807.8238
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 64.92524.5014
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.1741.7791
Z toho X biotopů: 30.68247.9022
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.18080.02C/A/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.18080.02C/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.27190.03C/B/-Ne
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.27190.03C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.97750.24B/A/AAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin1.97750.24B/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 165.117620.43C/B/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny165.117620.43C/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 346.548542.89C/B/CAno
L5.1 Květnaté bučiny346.548542.89C/B/C
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 3.77360.46B/A/-Ne
L5.3 Vápnomilné bučiny3.77360.46B/A/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.63150.82C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny6.63150.82C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy5.82850.72B/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků33.11554.09B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců2.44400.30B/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.18080.02B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.21030.02B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.79820.09
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.86100.10
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami228.230628.25
X10 Paseky s podrostem původního lesa14.43021.78
X11 Paseky s nitrofilní vegetací3.58210.44
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00011.23
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
sleziník nepravý>500
Asplenium adulterinumBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Hanušovice, Komňátka, Raškov Dvůr, Raškov Ves, Štědrákova Lhota  

Prameny:

Deyl Č.Hadcové skalisko v zadní části údolí u Raškova a lesní cesta po levém svahu nad údolím. Ms, Archiv AOPK ČR, 10 str.1991
Lacina D. et al.Dokumentace k nadregionálnímu biocentru ÚSES. Ms., Archiv AOPK ČR, Olomouc, 62 str.2000
Ondráková L.M0147 – Raškov II - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Ondráková L.M0094 – Raškov - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
Polášek V.Plán péče PR "Na hadci" na období 1993-2002. Ms., Archiv AOPK ČR, Olomouc, 3 str.1992
Šafář J. et al.Chráněná území ČR. Olomoucko, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 str.2003
Šafář J., Andreas M.Pozorování letní kolonie netopýra velkého (Myotis myotis) v katolickém kostele v Raškově - Vsi - ústní sdělení.
Vinter V., Mikulík J., Blahoušek O.Hvozdík kartouzek hadcový u Raškova. Živa, Praha, 6:255.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.