Homepage

CZ0712192 - U Bílých hlín

Rozloha: 0.6828 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°19'45'' v.d., 49°31'31'' s.š.
Nadmořská výška: 231 - 231 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Na jihovýchodně orientovaném mírném svahu asi 1 km severozápadně od obce Krčmaň, západně od silnice Olomouc-Přerov.  

Ekotop:

Geologie: Geologickým podkladem je devonský vápenec.
Geomorfologie: Nízký Jeseník - Tršická pahorkatina
Reliéf: Mírný svah s jihovýchodní orientací, v nadmořské výšce asi 235 m n. m.
Pedologie: Modální rendzina.
Krajinná charakteristika: Fragment travnaté stepi s terénními depresemi uprostřed polí.  

Biota:

Fragment původní teplomilné subxerotermní vegetace uprostřed polí s ohroženými druhy rostlin, z menší části zarostlý křovinami.
Travinobylinná společenstva sv. Bromion erecti s druhy: hvězdnice chlumní (Aster amellus), valečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), sveřep vzpřímený (Bromus erectus), ostřice plstnatá (Carex tomentosa), chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), máčka ladní (Eryngium campestre), kostřava walliská (Festuca valesiaca), svízel syřišťový (Galium verum), s. sivý (G. glaucum), ovsíř luční (Avenula pratensis), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), len žlutý (Linum flavum), vstavač trojzubý (Orchis tridentata), bojínek tuhý (Phleum phleoides), růže galská (Rosa gallica), čistec přímý (Stachys recta), jetel horský (Trifolium montanum), rozrazil ožankový (Veronica teucrium).

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) - 375 trsů, výskyt druhu je plošně nevelký.  

Kvalita a význam:

Tato populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) je navržena do soustavy monitoringu vybraných druhů rostlin významných z hlediska legislativy EU.
Za účasti katedry botaniky PřF UP v Olomouci tu probíhá studie na posílení populace vstavače trojzubého (Orchis tridentata).  

Zranitelnost:

Při absenci managementových zásahů hrozí zarůstání lokality invazními rostlinami a křovinami. Okus zvěří. Vliv obdělávání okolních zemědělských pozemků (území je ohrožováno splachy, dotováním hnojivy, pojezdy zemědělské mechanizace okrajem PP, rozoráváním okrajů PP). Návštěvnost území v době květu koniklece (vyrývání, nadměrný sešlap).  

Management:

Kosení lokality 1x ročně (červenec-srpen), hodnotnější plochy je možné občas nekosit nebo posunout termín seče tak, aby vysemenily i později kvetoucí druhy rostlin. Nekosené plochy je nutné každoročně střídat. Etapovité kosení je důležité také z důvodu přežívání bezobratlých živočichů.
Na plochách s výskytem ruderálních a invazních druhů kosit 2x ročně (květen-červen; srpen).
Dle potřeby pokračovat v redukci nežádoucích křovin. Vytvořit mozaiku lučních porostů a roztroušených keřů (jednotlivých či menších skupin), zachovat souvislý pás keřového porostu při severní hranici PP, zapěstování stabilního okraje křovin. Zmlazující dřeviny je možné likvidovat současně při kosení lokality.
Seno a vyřezanou dřevní hmotu je nezbytné vždy uklidit. Nejlépe odvést z lokality nebo spálit mimo vlastní PP.
Zatravnění ochranného pásma PP a jeho následné každoroční sečení (1-2x ročně).  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.6828
Z toho prioritních naturových biotopů: 72.680.4963
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 18.160.124
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 0.496372.68A/B/-Ne
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.496372.68A/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.093013.62B/A
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.03104.54B/A
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý561
Pulsatilla grandisCBBC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Krčmaň  

Prameny:

Dostalík M., Krátký M.Plán péče pro zvláště chráněné území - přírodní památka U bílých hlín na období 2004 - 2013. MS., Archív AOPK ČR, Olomouc, 13. str.2003
Krátký M.Výsledky monitorování Pulsatilla grandis v PP U bílých hlin v roce 2004.
Vojáčková D.Koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis WENDEROTH na střední Moravě - rozšíření, variabilita, reprodukční biologie a druhová ochrana. MS., Dipl. pr.; depon in: Knih. Kat. Bot. PřF UP, Olomouc.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.