Homepage

CZ0624118 - Skalky u Havraníků

Rozloha: 17.3283 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°0'41'' v.d., 48°48'9'' s.š.
Nadmořská výška: 259 - 294 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží ve Znojemské pahorkatině, cca 6 km JZ od Znojma, mezi obcemi Šatov a Havraníky, na kopci Skalky.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoři biotitická žula a biotický granodiorit.
Geomorfologie: Území leží na rozhraní Šatovské pahorkatiny - prořezané hlubokými zaklesnutými meandry řeky Dyje, a Jaroslavické pahorkatiny - ploché nížinné pahorkatiny tvořené neogenními a kvartérními usazeninami.
Reliéf: Reliéf je členitý se svahy různého sklonu a orientace, terénními zlomy a několika lůmky. Nejvyšší vrch Skalky má nadmořskou výšku 312 m n. m.
Pedologie: Půdy jsou kambizemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o soustavu pahorků se stepní vegetací na mělkých půdách na kyselém podloží.  

Biota:

Jedná se o mozaiku úzkolistých trávníků (T3.3D) a acidofilních suchých trávníků (T3.5B) také s četnými přechody mezi oběma jednotkami, místy také s fragmenty suchého vřesoviště (T8.1B). Roztroušeně se vyskytují vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3) a nízké křoviny (K4C). Území představuje ostrůvek zachovalé vegetace suchých trávníků v intenzívně obhospodařované krajině.
Významná lokalita koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) s velmi početnou populací, z dalších významných druhů se vyskytují např. křivatec český (Gagea bohemica), kosatec nízký (Iris pumila), smil písečný (Helichrysum arenarium), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), aj.
Na tato stanoviště jsou vázány i významné druhy živočichů, zejména hmyzu jako pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), ale i obratlovců, např. ještěrka zelená (Lacerta viridis).  

Kvalita a význam:

Významná lokalita koniklece velkokvětého. Z ochranářsky cenných biotopů jsou zastoupeny reprezentativní porosty acidofilních suchých trávníků a úzkolistých suchých trávníků. Stanoviště řady významných rostlinných druhů.  

Zranitelnost:

Na některých místech dochází k ruderalizaci a zarůstání ovsíkem vyvíšeným (Arrhenatherum elatius), křovinami a akátem. Dochází také k vyrývání konikleců velkokvětých (Pulsatilla grandis) zvěří (a obyvateli).  

Management:

Pastva, likvidace křovin a akátu, zamezit vyrývání rostlin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 17.3283
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 58.8510.1986
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.784.4677
Z toho X biotopů: 0.750.1313
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 10.198658.85B/B/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých6.767839.05B/B/B
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých3.430819.79B/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny4.139323.88B/B
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.32841.89A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.01000.05
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.12130.70
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý650-700
Pulsatilla grandisCBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Havraníky, Šatov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624118 Skalky u HavraníkůAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624118 Skalky u HavraníkůAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624118 Skalky u HavraníkůAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624118 Skalky u HavraníkůAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624118 Skalky u HavraníkůAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624118 Skalky u HavraníkůAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0624118 Skalky u Havraníků

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.