Homepage

CZ0624116 - Špidláky

Rozloha: 15.3668 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°57'36'' v.d., 48°55'15'' s.š.
Nadmořská výška: 191 - 216 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází v Mutěnické pahorkatině, 2,4 km SV od středu obce Čejkovice. Lokalitu tvoří tři izolované kopce.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří flyš ždánicko-hustopečského souvrství, který je překryt mladotřetihorními sedimenty prachových písků, v bezprostředním okolí je velká enkláva spraší a sprašových hlín.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Kyjovská pahorkatina podcelku Mutěnická pahorkatina okrsku Šardická pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu tvořenou panonskými jíly, písky a místy štěrky, s mírně zvlněným reliéfem, četnými plošinami, mírně zaoblenými hřbety a mělkými rozevřenými údolími úvalovitého a neckovitého profilu.
Reliéf: Území leží v pahorkatině s nadmořskou výškou 200-250 m n. m., je tvořen svahy se sklonem 10 - 30° s nejrůznější orientací. Lokalita se nachází uprostřed intenzivně obhospodařované krajiny.
Pedologie: Z půd se zde vyskytují zejména černozemě, v menší míře luvizemě a pararendzina.
Krajinná charakteristika: Komplex strání s xerotermními společenstvy s řadou vzácných druhů rostlin. Na travnatých svazích je vyvinuta vegetace úzkolistých trávníků svazů Festucion valesiacae a trávníků svazu Bromion erecti, s výskytem celé řady zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin.  

Biota:

Na travnatých svazích je vyvinuta vegetace svazů Festucion valesiacae a Cirsio-Brachypodion pinnati , s výskytem mnoha zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Jde o významnou lokalitu katránu tatarského (Crambe tataria), pelyňku Pančićova (Artemisia pancicii), roste zde také menší populace hadince červeného (Echium maculatum). Z dalších druhů je zde např. třezalka ozdobná (Hypericum elegans), lýkovec vonný (Daphne cneorum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), kosatec nízký (Iris pumila), sinokvět měkký (Jurinea mollis), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), silenka lepkavá (Silene viscosa), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), k. rakouský (A. austriacus), hlaváček jarní (Adonis vernalis), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), stařinec celolistý (Tephroseris integrifolia) a pampeliška pozdní (Taraxacum serotinum).

Za pozornost stojí i faunistický význam území, a to zejména některých skupin bezobratlých. Řada ohrožených druhů je zde vázána na obnažovaná a narušovaná místa, která ovšem s vymizením králíka divokého citelně ubývají. Dokladem z dosavadních příležitostných sběrů jsou známy některé velmi vzácné druhy, zejména z řádu brouků jako například evropsky významný a kriticky ohrožený druh chrobák jednorohý (Bolbelasmus unicornis), chrobák ozbrojený (Odontaeus armiger) a další chrobák Ochodaeus chrysomeloides. Vyskytuje se zde také střevlík panonský (Carabus hungaricus). Fauna denních motýlů je relativně chudší. Na stavu lepidopterofauny se zřejmě odráží „ostrovní“ charakter území, které je obklopeno scelenými zemědělskými pozemky a stalo se tak pro mnoho druhů nedosažitelným. Charakter lokality i půdního substrátu představuje také vhodné prostředí pro zemní blanokřídlé, např. některé samotářské včely nebo čmeláky včetně jejich hnízdních parazitů – pačmeláků.
Lokalita je součástí ptačí oblasti Hovoransko – Čejkovicko, přičemž z druhů, které jsou předměty ochrany této PO, na lokalitě hnízdí pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a pravděpodobně také strakapoud prostřední (Dendrocopos syriacus).

 

Kvalita a význam:

Druhově bohatá lokalita teplomilných trávníků (T3.3B) s výskytem řady významných druhů. Jde o jednu ze tří lokalit pelyňku Pančićova (Artemisia pancicii) v ČR. Dále zde najdeme populaci katránu tatarského, koniklece velkokvětého a hadince nachového - evropsky významných druhů. Jedna z floristicky nejvýznamnějších lokalit teplomilné vegetace moravského termofytika.
Prostřední Špidlák je spolu s nedalekým Bílým kopcem jedinou lokalitou v ČR, kde byl v relativně nedávné době s jistotou prokázán evropsky významný a kriticky ohrožený druh chrobák jednorohý (Bolbelasmus unicornis) spolu s příbuznými druhy – chrobákem ozbrojeným (Odontaeus armiger) a dalším chrobákem Ochodaeus chrysomeloides.  

Zranitelnost:

Zarůstání dřevinami, šíření akátu, nekosení.  

Management:

Management by měl být zaměřen na odstraňování stařiny a případného náletu (především akátu). Součástí lokality je PR Prostřední Špidlák. Populace pelyňku jihomoravského (Artemisia pancicii) a katránu tatarského (Crambe tataria) na této lokalitě jsou navrženy do soustavy monitoringu vybraných druhů rostlin významných z hlediska legislativy EU.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 15.3668
Z toho prioritních naturových biotopů: 75.4811.5998
Z toho neprioritních naturových biotopů: 2.850.4393
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 14.752.2669
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6250Panonské sprašové stepní trávníky 11.599875.48A/A/BAno
T3.3B Panonské sprašové stepní trávníky11.599875.48A/A/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.43932.85B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.43932.85B/B/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.02310.15
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00240.01
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.49183.20
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.03966.76
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.71004.62
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
katrán tatarský300
Crambe tatariaCBBB
pelyněk Pančičův30
Artemisia panciciiBCAB
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
střevlík panonskýP
Carabus hungaricusBABA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Čejč  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0624116 Čejkovické ŠpidlákyAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0624116 Čejkovické ŠpidlákyAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0624116 Čejkovické ŠpidlákyAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0624116 Čejkovické ŠpidlákyAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0624116 Čejkovické ŠpidlákyAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0624116 Čejkovické Špidláky

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.