Homepage

CZ0624097 - Šévy

Rozloha: 8.0822 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální, panonská
Souřadnice středu: 16°58'21'' v.d., 49°8'7'' s.š.
Nadmořská výška: 229 - 250 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází na úpatí Ždánického lesa, cca 2 km JZ od Bučovic, na levém svahu údolí Mouřínovského potoka, 1 km J od obce Marefy.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem je ždánicko-hustopečské flyšové souvrství, tvořené vápnitými jílovci a pískovci. Kvartérní pokryv tvoří místy návěje spraší a písčitohlinité náplavy Mouřínovského potoka. Geomorfologie: Území spadá do podcelku Dambořická vrchovina, okrsku Otnická pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu budovanou převážně paleogenními jílovci a pískovci ždánické jednotky se široce zaoblenými rozvodnými hřbety a plošinami pobadenského zarovnaného povrchu a široce rozevřenými údolími. Reliéf: Reliéf je tvořen levým svahem údolí Mouřinovského potoka se sklonem 10 - 45°. Převažuje východní expozice, která na terénních vlnách přechází v expozici SV nebo JV. Nadmořská výška se pohybuje okolo 250 m n. m. Ačkoli je vegetace téměř zapojená, dochází občas k malým sesuvům. Pedologie: Reprezentativním půdním představitelem je zde pararendzina kambická, přecházející podél Mouřínovského potoka na východním okraji území do fluvizemě modální. V širokém okolí pak navazuje zemědělsky obdělávaná hnědozem modální. Krajinná charakteristika: Jedná se o komplex druhově bohatých teplomilných trávníků s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin.  

Biota:

Převažujícím typem vegetace jsou širokolisté teplomilné trávníky asociace Astragalo austriaci - Brachypodietum pinnati. Pouze na malé ploše se vyvíjejí úzkolisté suché trávníky asociace Astragalo austriaci - Stipetum capillatae. Vedle velmi početné populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) zde najdeme druhy jako sasanka lesní (Anemone sylvestris), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), o. mečolistý (I. ensifolia), kavyl Ivanův (Stipa pennata), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), záraza bílá (Orobanche alba), vstavač vojenský (Orchis militaris), len tenkolistý (Linum tenuifolium), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), modřenec chocholatý (Muscari comosum), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), hvězdnice chlumní (Aster amellus) a h. zlatovlásek (A. linosyris). Okrajově se vyskytují společenstva vysokých mezofilních a nízkých xerofilních křovin.
Byl zde potvrzen výskyt vosy útočné (Vespula germanica), vosy obecné (Vespula vulgaris), vosíka francouzského (Polistes gallicus), čmeláka zahradního (Bombus hortorum), č. humenního (Bombus agrorum) a č. skalního (B. lapidarius). Významný je výskyt modráska hořcového (Maculinea alcon). Ze střevlíkovitých brouků zde žije Brachinus explodens, Carabus ullrichii, další druhy rodů Carabus, Harpalus, Amara, Dromius aj. Průzkum potvrdil výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis) a rosničky zelené (Hyla arborea).

 

Kvalita a význam:

Porosty širokolistých suchých trávníků jsou v území druhově velice pestré s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a na ně vázané celé řady druhů bezobratlých. Významná populace koniklece velkokvětého.  

Zranitelnost:

V současné době probíhá pravidelný management, proto jsou porosty v dobrém stavu. Potenciálně je území ohroženo zarůstáním náletovými dřevinami a křovinami.  

Management:

V posledních letech byl proveden úspěšný zásah na regulaci a postupné odstranění akátu v SZ části území, každoročně je část rezervace pokosena. V létě 1992 část území zachvátil požár, který pravděpodobně mírně narušil společenstva hmyzu, ale z hlediska botanického se projevil spíše kladně. V blízké době se počítá s asanací náletu růží a hlohů, v části přiléhající k potoku zase s omezováním semenáčků topolů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 8.0822
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 56.014.5274
Z toho ostatních přírodních biotopů: 19.621.5865
Z toho X biotopů: 18.351.4835
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 4.527456.01A/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)4.527456.01A/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.275115.77B/A
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.31143.85A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.014812.55
X12 Nálety pionýrských dřevin0.46875.79
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý3000
Pulsatilla grandisBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Marefy, Mouřínov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Ing. Stanislav Koukal , 2005
Komentář: PR Šévy

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.