Homepage

CZ0623797 - Strážnicko

Rozloha: 181.4488 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 17°16'21'' v.d., 48°53'42'' s.š.
Nadmořská výška: 154 - 169 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se rozkládá ve střední části Dolnomoravského úvalu, v nivě Moravy, mezi Veselím nad Moravou a soutokem Moravy a Radějovky. Území zahrnuje plavební kanál a síť navazujících vodních toků.  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen fluviálními písčitohlinitými sedimenty řeky Moravy.
Geomorfologie: Lokalita spadá do Dyjsko-moravské nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Moravy a Dyje tvořenou čtvrtohorními usazeninami.
Reliéf: Reliéf je rovinatý protkaný hustou sítí vodních kanálů, místy se zbytky slepých ramen. Nadmořská výška je 170 m.
Pedologie: Půdní pokryv tvoří černice, místy i gleje.
Krajinná charakteristika: Komplex vodních kanálů, rákosin a vlhkých luk v aluviu řeky Moravy.  

Biota:

Vegetační pokryv je tvořen mozaikou zachovalých aluviálních psárkových luk, rákosin eutrofních a stojatých vod, společenstvy vysokých ostřic a fragmenty měkkých luhů. V některých vodních kanálech zůstaly zachovány fragmenty makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a místy vegetace mělkých stojatých vod s dominujícími lakušníky. Výskyt celé řady chráněných a ohrožených živočichů vázaných na vodní a mokřadní biotopy - bobr evropský (Castor fiber), ohniváček černočárý (Lycaena dispar) a velevrub tupý (Unio crassus).  

Kvalita a význam:

Poslední zbytky rozsáhlých, zachovalých lučních společenstev a vodních ploch v aluviu dolního toku řeky Moravy. Výskyt bobra evropského, ohniváčka černočárého a velevruba tupého.  

Zranitelnost:

Území je ohroženo plánovanou výstavbou silničního obchvatu Strážnice. Vlhké louky jsou ohroženy vysycháním následkem regulace vodních toků a znemožnění záplav.  

Management:

Zachovat přirozený charakter vodotečí. Luční biotopy je nutné každoročně kosit.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 181.4488
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.352.4647
Z toho neprioritních naturových biotopů: 77.00139.7297
Z toho ostatních přírodních biotopů: 13.7224.9017
Z toho X biotopů: 4.367.9205
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.60670.88B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty1.60670.88B/B/-
6440Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 137.899575.99B/B/-Ne
T1.7 Kontinentální zaplavované louky137.899575.99B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.46471.35C/B/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek2.46471.35C/B/-
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 0.22350.12C/B/-Ne
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty0.22350.12C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.23960.13B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.08670.04C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod14.66998.08C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic7.65144.21C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu2.19141.20C/C
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.06270.03D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.13250.07
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.48900.26
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.55290.30
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla5.64013.10
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.31260.17
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.36760.20
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.42580.23
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
ohniváček černočárnýC
Lycaena disparBACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Petrov u Hodonína, Strážnice na Moravě  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.