Homepage

CZ0622175 - Pekárka

Rozloha: 12.0551 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°20'33'' v.d., 49°5'19'' s.š.
Nadmořská výška: 236 - 250 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží cca 2,5 km ZJZ od Ivančic, v údolí Jihlavy, při západním okraji obce Alexovice po levé straně silnice směrem do Řeznovic.  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen permokarbonskými slepenci a pískovci.
Geomorfologie: Lokalita spadá do okrsku Ivančická kotlina. Jedná se o kotlinu vytvořenou v permokarbonských usazeninách, vyplněnou miocénními a čtvrtohorními usazeninami.
Reliéf: Strmé, severně orientované svahy se skalními výchozy.
Pedologie: Na nevápnitých permokarbonských horninách vznikly kambizemě - (modální var. mesobasická, rubifikovaná).
Krajinná charakteristika: Výrazné skalní útvary permokarbonských červených pískovců a slepenců nad tokem řeky Jihlavy se severní expozicí.  

Biota:

Lokalita je významná jako typická ukázka teplomilných skalních a stepních společenstev na slepencích v údolí řeky Jihlavy s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Cenné travinobylinné formace, především skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) a pěchavové trávníky sv. Diantho lumnitzeri-Seslerion s dominantní pěchavou vápnomilnou (Sesleria albicans) a lomikámenem vždyživým (Saxifraga paniculata) jsou vyvinuty ve vrcholové části a v prostoru obnažených skalnatých partií (25-30 metrů vysokých skal). Velká část svahů mimo obnažené ostrožny je dnes porostlá dřevinami s dominancí nežádoucího akátu (Robinia pseudacacia).
Pestrá škála autochtonních druhů dřevin: bříza bělokorá (Betula pendula), habr obecný (Carpinus betulus), líska obecná (Corylus avellana), buk lesní (Fagus sylvatica), dub zimní (Quercus petraea), jilm habrolistý (Ulmus minor), jeřáb dunajský (Sorbus danubialis), lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa velkolistá (T. platyphyllos), javor babyka (Acer campestre), javor mléč (A. platanoides) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).
V keřovém podrostu se uplatňuje růže šípková (Rosa canina), trnka obecná (Prunus spinosa), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obecný (C. laevigata), brslen evropský (Euonymus europaea), brslen bradavičnatý (E. verrucosa) a skalník černoplodý (Cotoneaster melanocarpus).
Lokalita patří k nejvýznamnějším botanickým lokalitám na Brněnsku. Poslední inventarizační průzkum (2012) udává výskyt 7 zvláště chráněných druhů rostlin a dalších 41 druhů zařazených v Červeném seznamu. K nejvzácnějším patří řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea), hvozdík moravský (Dianthus moravicus), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), starček celolistý (Tephroseris integrifolia), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), tařice horská (Alyssum montanum), zvonek moravský (Campanula moravica) nebo hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca).
Hvozdík moravský (Dianthus moravicus) roste na teráskách strmých partií skal, vytváří kompaktní polštáře - polykormony. Populace je perspektivní.
Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) roste v horní části svahu – při horní hraně a na skalních teráskách.

Zajímavostí je výskyt hlemýždě pruhovaného (Helix thessalica), pro nějž je údolí Jihlavy v okolí Ivančic dosud jediným prokázaným územím výskytu v ČR. Z obratlovců byl v území zaznamenán výskyt např. užovky hladké (Coronella austriaca), ještěrky obecné (Lacerta agilis), krutihlava obecného (Jynx torquilla), lindušky lesní (Anthus trivialis), strnada obecného (Emberiza citrinella), mlynaříka dlouhoocasého (Aegiothalos caudatus), jestřába lesního (Accipiter gentilis).  

Kvalita a význam:

Lokalita patří k nejvýznamnějším botanickým lokalitám na Brněnsku. Jedna z mála lokalit hvozdíku moravského na jihozápadní Moravě, významná populace koniklece velkokvětého.  

Zranitelnost:

Lokalita jako celek je silně ohrožena dlouhodobým šířením nežádoucího nepůvodního akátu (Robinia pseudacacia), v zapojených porostech navíc s nežádoucím bezem černým (Sambucus nigra) v podrostu. Obě tyto dřeviny znehodnocují přirozenou dřevinnou skladbu porostů. V posledním období se akát spontánně šíří i na zbývající volné travnaté a skalnaté plochy, v jejichž okrajích je již patrný vývoj k vegetaci s dominujícími nitrofilními druhy rostlin. Negativním jevem je rovněž nepočetný výskyt stanovištně zcela nepůvodního smrku (Picea abies).  

Management:

Je nutné co nejrychleji zahájit dlouhodobý management, jehož první etapa by měla spočívat ve stabilizaci volných ploch (odstraňování akátových náletů) a následné postupné redukci akátu i v dřevinných porostech na celé lokalitě ve prospěch přirozené druhové skladby (dosadby a uvolňování autochtonních druhů, uvolňování ploch s přežívající cennou bylinnou vegetací a podobně).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 12.0551
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.580.191
Z toho neprioritních naturových biotopů: 27.153.274
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.090.1322
Z toho X biotopů: 74.638.9971
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.65945.46A/A/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.41403.43A/A/-
T3.2 Pěchavové trávníky0.24542.03B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.62425.17D/C/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.62425.17D/C/-
6240Subpanonské stepní trávníky 0.1911.58B/B/-Ne
T3.3A Subpanonské stepní trávníky0.19101.58B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.990416.51C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny1.990416.51C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)0.03050.25D/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.10170.84C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami8.997174.63
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hvozdík moravský45-50
Dianthus moravicusABBA
koniklec velkokvětý50-60
Pulsatilla grandisCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Alexovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0622175 PekárkaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0622175 PekárkaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0622175 PekárkaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0622175 PekárkaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0622175 PekárkaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2006
Komentář: CZ0622175 Pekárka

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.