Homepage

CZ0622172 - Nad Vápenkou

Rozloha: 0.5483 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°31'19'' v.d., 48°51'40'' s.š.
Nadmořská výška: 332 - 340 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v podhůří Bílých Karpat, 2 km JJZ od kostela ve Velké nad Veličkou, 50 m V od železniční zastávky Javorník nad Veličkou, mezi silnicí a železniční tratí.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří flyše kuželovského souvrství s převahou vápnitých jílovců, ve spodní části svahů pak deluviální písčitohlinité sedimenty. Geomorfologie: Území spadá do celku Bílé Karpaty, podcelku Žalostinská vrchovina, okrsku Radějovská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu tvořenou flyšem bělokarpatské jednotky s četným střídáním synklinálních a antiklinálních pásem, s erozně denudačním reliéfem hřbetů a údolí. Reliéf: Reliéf je svažitý převažuje svah severní orientace. Pedologie: Z půdních typů jsou v mapovém podkladu uváděny černozemě. Krajinná charakteristika: Jedná se o fragment teplomilných trávníků na okraji obce.  

Biota:

Druhově bohatý porost širokolistých suchých trávníků svazu Bromion erecti na skeletickém podloží. Výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).  

Kvalita a význam:

Jedná se o jednu z mála lokalit druhu koniklece velkokvětého v Bílých Karpatech a s velkou pravděpodobností o nejvýchodnější výskyt druhu na území ČR v trvale bohaté populaci. Tato populace koniklece velkokvětého je navržena do soustavy monitoringu vybraných druhů rostlin významných z hlediska legislativy EU.  

Zranitelnost:

Lokalita je ohrožena zarůstáním, nálet hlohů.  

Management:

Pravidelné kosení a odstraňování biomasy, občasné vypalování.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.5483
Z toho prioritních naturových biotopů: 99.050.5431
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.200.0011
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.010.0001
Z toho X biotopů: 0.010.0001
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.00060.10C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.00060.10C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 0.543199.05A/A/-Ne
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.543199.05A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00050.09B/A/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00050.09B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00010.01B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.00010.01
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý100-120
Pulsatilla grandisCBBA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Velká nad Veličkou  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.