Homepage

CZ0622170 - Na lesní horce

Rozloha: 1.7647 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°28'37'' v.d., 49°18'10'' s.š.
Nadmořská výška: 300 - 307 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází cca 4 km Z od Kuřimi, na svazích pahorku zvaném Horka, asi 0,8 km J od obce Čebín.  

Ekotop:

Geologie: Území je velice pestré. Na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí se střídají biotitické až amfibol-biotitické granodiority, devonské vápence, karbonské droby, terciérní mořské vápnité jíly a spraše. Geomorfologe: Lokalita spadá do celku Bobravská vrchovina, podcelku Lipovská vrchovina, okrsku Trnovka. Jedná se o vrchovinu tvořenou žulami a granodiority s pruhy dioritů brněnského plutonu, na západním okraji s ostrůvky devonských vápenců a neogénu. Reliéf: Reliéf je svažitý převažují svahy severní, jihozápadní a východní orientace. Pedologie: Je zde vyvinuta kambozem a hnědozem. Krajinná charakteristika: Vápencová škrapová step se spoře roztroušenými dřevinami a teplomilnými travinobylinnými společenstvy.  

Biota:

Vápencová škrapová step s roztroušenými dřevinami: borovice lesní (Pinus sylvestris), trnovník akát (Robinia pseudacacia), růže šípková (Rosa canina), ptačí zob (Ligustrum vulgare), dřín jarní (Cornus mas), dub zimní (Quercus petraea). Vegetaci na lokalitě tvoří širokolisté v menší míře i úzkolisté) suché trávníky v mozaice s porosty mezofilních křovin.
Početná a perspektivní lokalita koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) regionálního významu.
Vyskytuje se řada zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin: chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), černýš rolní (Melampyrum arvense), sesel roční (Seseli annuum), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), ovsíř luční (Avenula pratensis) nebo ostřice nízká (Carex humilis). V bohatém bylinném podrostu lesního porostu se vyskytuje např. medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), oměj vlčí mor (Aconitum vulparia), prvosenka jarní (Primula veris), plamének přímý (Clematis recta) nebo lilie zlatohlavá (Lilium martagon).
Jde o bohaté naleziště entomofauny se zastoupením lesostepních druhů. Vyskytují se zde krasci Anthaxia fulgurans, Agrilus hyperici, kovaříci Melanotus crassicollis a Quasimus minutissimus, zlatohlávek Oxythyrea funesta a potemník Hymenalia rufipes. Ze vzácnějších druhů obratlovců je odtud uváděna ještěrka obecná (Lacerta agilis), z ptáků například linduška lesní (Anthus trivialis), krutihlav obecný (Jynx torquilla) nebo ťuhýk obecný (Lanius collurio).  

Kvalita a význam:

Na volných travnatých až skalnatých (škrapových) plochách (pastvinná lada) se vyskytuje řada zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Jde především o početnou populaci koniklece velkokvětého. Jde o neobyčejně bohaté naleziště entomofauny, ale žijí tu i některé vzácnější druhy obratlovců.  

Zranitelnost:

Území i jeho okolí je postiženo sukcesí některých druhů dřevin na úkor cenných travinobylinných společenstev v původních lesostepních polankách. Především jde o umělé výsadby borovice lesní a černé provedené zde v minulých letech a jejich spontánní rozšiřování náletem semen. Zvláště vážným problémem je spontánní šíření cizorodého akátu (Robinia pseudoacacia), jehož expanze může znamenat totální destrukci původních travinobylinných společenstev.
Výskyt Pulsatilla grandis byl do roku 1999 ovlivňován kumulací biomasy a přítomností rozsáhlého porostu Robinia pseudacacia v těsné blízkosti lokality.  

Management:

Prvořadým úkolem pro nejbližší roky je zahájení rekonstrukčních a následných udržovacích zásahů především však odstraňování akátu z celého území, dále pak dstraňování ostatních náletových (příp. uměle vysazených) borovic a redukci některých druhů keřů ve prospěch cenných travinobylinných společenstev.
Optimálním opatřením by bylo zajištění řízeného vypásání lesostepních polanek či škrapových stepních ploch. Samozřejmě, že je třeba do budoucna vyloučit případné obnovení těžby ve zdejším lomu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.7647
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 39.930.7047
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.730.013
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.697839.54A/A/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.697839.54A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00690.39C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00690.39C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T4.1 Suché bylinné lemy0.01300.73A/A
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý600 - 800
Pulsatilla grandisCBBC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Čebín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.