Homepage

CZ0622169 - Na Kocourkách

Rozloha: 2.9895 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°14'59'' v.d., 48°59'56'' s.š.
Nadmořská výška: 300 - 302 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tři samostatné nevýrazné pahorky, 2,5 km J od Vémyslic, cca 7 km JZ od Moravského Krumlova.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno jemnozrnnými muskovitickými rulami, jimiž pronikají jen málo mocné aplitové a křemenné žíly. Úbočí místy pokrývají třetihorní sedimenty spodního miocénu, které se uchovaly díky tektonickým zdvihům. Vrcholová část a ostatní svahy jsou překryty mělkými půdami, z nichž vystupují horniny krystalinika. Geomorfologie: Území spadá do celku Jevišovická pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Výrovická vrchovina. Jedná se o soustavu plochých hřbetů a plochých protáhlých sníženin, tvořenou rulami, žulami a granodiority a ostrůvky miocénních usazenin, prořezanou hlubokým údolím Jevišovky. Reliéf: Reliéf je svažitý tvořený vrcholovými částmi kopečků. Jsou zastoupeny svahy nejrůznější orientace. Pedologie: Rezervace je tvořena hnědozemí, střídavě na spraších a sprašových překryvech uvedených hornin (bezkarbonátových písků a pararul s migmatity). Krajinná charakteristika: Dva stepní kopečky jsou malými ostrovními horami vystupujícími v nevýrazné elevaci.  

Biota:

Lokalita je mozaikou několika typů xerofilní vegetace. Nejčastěji je zastoupena vegetace acidofilních trávníků (T3.5B) svazu Koelerio-Phleion phleoidis a úzkolistých suchých trávníků (T3.3D) sv. Festucion valesiacae, a dále také ostrůvkovitě vegetace trávníků s kostřavou sivou (T3.1) a společenstva efemer a sukulentů (T6.1B), porosty suchého bylinného lemu (T4.1) s převládajícím kakostem krvavým (Geranium sanguineum) a nízkých xerofilních křovin s třešní křovitou (Prunus fruticosa).
Výskyt druhů zařazených v soustavě Natura 2000 - kosatce skalního písečného (Iris humilis subsp. arenaria) a koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Výskyt řady zvláště chráněných stepních druhů rostlin - křivatec český (Gagea bohemica), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), kručinka chlupatá (Genista pilosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), kosatec různobarvý (Iris variegata).
K významným zástupcům fauny náleží např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa), ropucha zelená (Bufo viridis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strnad luční (Miliaria calandra). Na králičí nory je zde vázán vzácný listorohý brouk Trox eversmanni a střevlík Pristonychus terricola.  

Kvalita a význam:

Nejzápadnější lokalita kosatce skalního písečného v rámci celkového areálu druhu. Regionálně významná lokalita koniklece velkokvětého a dalších chráněných stepních druhů rostlin. Lokalita je pozoruhodná i jako paleontologické naleziště. V třetihorních sedimentech se nacházejí četné pozůstatky fauny tohoto období, především měkkýšů (rod Rzehakia, Cardia, Congeria, Ostrea). Dominantní postavení mezi fosilními nálezy mají žraločí zuby (rod Odontaspis a Carcharodon).  

Zranitelnost:

Ohrožení spočívá především v zarůstání akátem, keři a travinami (ovsík, třtina).  

Management:

Prospěšné by bylo občasné kosení nebo pastva. Porosty akátu byly v roce 2000 v souladu s plánem péče odstraněny.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.9895
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 55.821.669
Z toho ostatních přírodních biotopů: 35.211.0528
Z toho X biotopů: 3.640.1089
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 1.01934.08C/B/-Ne
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)1.019034.08C/B/-
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.010.33B/B/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.01000.33B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.6421.40B/B/CAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.640021.40B/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.562718.82B/B
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.362912.13B/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.12724.25B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.10893.64
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý60-80
Pulsatilla grandisCBCC
kosatec skalní písečný1200
Iris humilis subsp. arenariaABBA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Dobelice, Vémyslice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.