Homepage

CZ0622162 - Kopečky u Únanova

Rozloha: 4.9296 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°4'22'' v.d., 48°54'36'' s.š.
Nadmořská výška: 315 - 325 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází na dvou stepních pahorcích 1,4 km SSV od obce Únanov, cca 6 km na S od Znojma.  

Ekotop:

Geologie: Území je tvořeno mozaikou spraší, jemnozrných muskovitů, biotitických svorů a okatých bítešských ortorul.
Geomorfologie: Území spadá do celku Jevišovická pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Únanovská sníženina. Jedná se o protáhlou sníženinu v žulách a granodioritu, v které se pod neogenními usazeninami uchovaly mocné vrstvy třetihorních tropických zvětralin.
Reliéf: Je tvořen dvěma pahorky vystupujícími nad okolní krajinu. Svahy mají nejrůznější orientaci.
Pedologie: Zcela převažují hnědozemě.
Krajinná charakteristika: Zbytky zachovalých travinobylinných porostů v intenzivně využívané zemědělské krajině.  

Biota:

Lokalita představuje zbytek bývalé pastviny. Převažuje vegetace sv. Koelerio-Phleion phleoidis a sv. Festucion valesiacae. Bohatá populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) , dalšími významnými druhy jsou zde vstavač kukačka (Orchis morio) a prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina). K významným druhům živočichů patří ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius).  

Kvalita a význam:

Početná a perspektivní populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) regionálního významu.  

Zranitelnost:

Bývalá pastvina, sukcese trav pokud nebude obnovena pastva, zarůstání ovsíkem a keři šípků.  

Management:

Obnovit pastvu ovcí. Odstranění křovin. Navrženo k ochraně jako PR Kopečky u Únanova.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 4.9296
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 123.016.0643
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.840.0418
Z toho X biotopů: 43.382.1388
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6.0643123.01C/B/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých6.0643123.01C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.04180.84C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.32526.59
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.618112.53
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.195524.25
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý300-400
Pulsatilla grandisCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Únanov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Ing. Sylva Holánová , 2006
Komentář: CZ0622162 Kopečky u ÚnanovaAutor: Ing. Sylva Holánová , 2006
Komentář: CZ0622162 Kopečky u ÚnanovaAutor: Ing. Sylva Holánová , 2006
Komentář: CZ0622162 Kopečky u ÚnanovaAutor: Ing. Sylva Holánová , 2006
Komentář: CZ0622162 Kopečky u Únanova

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.