Homepage

CZ0622150 - Biskoupský kopec

Rozloha: 8.3096 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°15'26'' v.d., 49°6'26'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 365 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v okrese Brno - venkov, na území přírodního parku Střední Pojihlaví, na návrší kóty Biskoupský kopec (397 m) mezi obcemi Biskoupky a Senorady.  

Ekotop:

Geologie: V geologickém podloží převažují granulity s granátem a biotitem.
Geomorfologie: Území spadá do celku Jevišovická pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Mohelenská vrchovina: vrchovina s hlubokými zaklesnutými meandry Jihlavy, Oslavy a Chvojnice složená z rul, granulitů, hadců a ostrůvků neogenních mořských usazenin.
Reliéf: Reliéf tvoří ploché temeno kopce a přilehlé svahy všech orientací.
Pedologie: Lokalita je tvořena převážně kyselými hnědými půdami (kyselou varietou kambizemě typické), v jižní části se prolínající se silně kyselou kambizemí dystrickou.
Krajinná charakteristika: Lokalita je tvořena několika oddělenými plochami teplomilných stepních společenstev s roztroušenými dřevinami. Skupina pahorků uprostřed přilehlých luk a lesů na temeni svahů zaklesnutého údolí řeky Jihlavy vytváří zajímavou přírodní scenerii.  

Biota:

Travinobylinná vegetace na mělké půdě (zvětralý granulitový podklad) s rozptýlenými jedinci jalovce obecného (Juniperus communis), xerotermní bylinná společenstva inklinují k vegetaci sv. Festucion valesiacae a pionýrským společenstvům tř. Sedo-Scleranthetea.
Na lokalitě se vyskytuje více než 20 druhů dřevin. Významný je početný výskyt třešně křovité (Prunus fruticosa) a mahalebky (P. mahaleb). Z dalších dřevin to je dub zimní (Quercus petraea), líska obecná (Corylus avellana), hrušeň polnička (Pyrus pyraster), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), hloh obecný (Crataegus laevigata), hloh jednosemenný (C. monogyna), brslen evropský (Euonymus europaeus) a řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica).
Botanicky je lokalita významná především početným výskytem koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) a koniklece lučního českého (P. pratensis subsp. bohemica), smilu písečného (Helichrysum arenarium) a vstavače kukačky (Orchis morio). K dalším význačným druhům patří křivatec český (Gagea bohemica),lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), kručinka chlupatá (Genista pilosa), růže galská (Rosa gallica), prvosenka jarní (Primula veris), sesel roční (Seseli annuum), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica).
Ze zoologického hlediska je rezervace a nejbližší okolí významné především jako hnízdiště některých vzácných a zvláště chráněných druhů ptáků: lelka lesního (Caprimulgus europaeus), dudka chocholatého (Upupa epops), skřivana lesního (Lullula arborea) a ťuhýka obecného (Lanius collurio). Pozoruhodný je rovněž výskyt kriticky ohrožené ještěrky zelené (Lacerta viridis), jejíž populace souvisí s výskytem v celém navazujícím údolí Jihlavy.  

Kvalita a význam:

Významná, početná a perspektivní lokalita koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).  

Zranitelnost:

V důsledku absence pravidelného obhospodařování se na volných travnatých plochách místy šíří některé spontánní nálety dřevin (borovice, osika, bříza, růže šípková) na úkor cenných travinobylinných společenstev i vzácnějších dřevin (jalovce, dubu a mahalebky). Travinobylinné porosty jsou lokálně ohroženy nežádoucí sukcesí doprovázené snižováním druhové diverzity a nástupem nežádoucích expanzivních druhů - především třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).  

Management:

V minulých letech byly na lokalitě realizovány biotechnické zásahy s cílem eliminovat rozrůstání některých druhů keřů. V současné době a v nejbližších letech zde proběhnou rozsáhlé managementové práce s cílem eliminovat náletové porosty, rozrůstající se některé druhy keřů, uvolnit a případně ošetřit cenné a esteticky hodnotné dřeviny. Současně bude zahájeno pravidelně kosení travnatých ploch postižených nežádoucí sukcesí, především ohnisek rozšiřující se třtiny křovištní.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 8.3096
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 27.422.2792
Z toho ostatních přírodních biotopů: 38.703.2164
Z toho X biotopů: 25.732.1386
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 0.07320.88B/B/-Ne
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)0.07320.88B/B/-
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.74849.00B/B/-Ne
T8.1A Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin s výskytem jalovce obecného (Juniperus communis)0.74849.00B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.457617.54B/B/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.48805.87B/B/-
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.969611.66B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.70448.47B/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)2.512030.23C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.835210.05
X12 Nálety pionýrských dřevin1.303415.68
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý300-400
Pulsatilla grandisCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Biskoupky na Moravě  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622150 Biskoupský kopecAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622150 Biskoupský kopecAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622150 Biskoupský kopecAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622150 Biskoupský kopec

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.