Homepage

CZ0622017 - Louky pod Kumstátem

Rozloha: 7.3943 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°55'23'' v.d., 48°59'37'' s.š.
Nadmořská výška: 200 - 250 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v Kyjovské pahorkatině, na JV úpatí Ždánického lesa, 1,2 km SV od obce Krumvíř.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem je karpatský flyš ždánické jednotky se sprašovým překryvem.
Geomorfologie: Území spadá do Krumvířské pahorkatiny. Jedná se o členitou mírně zvlněnou pahorkatinu s plošinami, širokými rozvodnými hřbety a mělkými, rozevřenými údolími.
Reliéf: Reliéf obou částí lokality je odlišný. Severní plocha se nachází na poměrně strmém severozápadně orientovaném svahu, zatímco jižní se rozkládá v krátkém mělkém údolí, jehož údolnice má průběh ve směru severozápad - jihovýchod . Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 180 až 240 m.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují černozemě (erozní formy).
Krajinná charakteristika: Dvě navzájem oddělené stráně porostlé suchými trávníky s teplomilnými společenstvy.  

Biota:

Dominantním typem vegetace jsou širokolisté suché trávníky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, v severní části území tvořící mozaiky či přechody k panonským stepním trávníkům svazu Festucion valesiacae. V jižní části jsou významně zastoupeny také suché bylinné lemy asociace Geranio-Dictamnetum s dominancí třemdavy bílé (Dictamnus albus). Lokalita představuje poslední zachovalé porosty suchých trávníků v kontextu zdejší intenzivně obhospodařované krajiny.
Vyskytuje se zde několik evropsky významných taxonů - hadinec nachový (Echium maculatm), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), katrán tatarský (Crambe tataria), srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia). Řada dalších druhů je zvláště chráněna legislativou ČR nebo ohrožena dle Červeného seznamu - koniklec luční (Pulsatilla pratensis), mochna rozkladitá (Potentilla patula), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), kavyl Ivanův (S. pennata), violka nízká (Viola pumila), sesel pestrý (Seseli pallasii), stařinec celolistý (Tephroseris integrifolia), sinokvět měkký (Jurinea mollis), vstavač vojenský (Orchis militaris), kosatec nízký (Iris pumila), kosatec různobarvý (I. variegata).
K zajímavějším druhům fauny náleží např. evropsky významný druh ohniváček černočárný (Lycaena dispar), prskavci (Brachinus spp.) nebo zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta).  

Kvalita a význam:

Porosty suchých trávníků jsou velmi kvalitní a druhově bohaté. Vyskytuje se zde několik taxonů přílohy směrnice EEC o stanovištích. Řada dalších druhů je zvláště chráněna legislativou ČR nebo ohrožena.  

Zranitelnost:

Na okrajích území se nalézají porosty akátu. V případě neobhospodařování ploch hrozí invaze akátu (Robinia pseudacacia) a třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a hromadění biomasy.  

Management:

Kosení a likvidace akátu. Podle potřeby odstraňování křovin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.3943
Z toho prioritních naturových biotopů: 24.501.8118
Z toho neprioritních naturových biotopů: 10.450.773
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.350.0266
Z toho X biotopů: 5.270.39
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.77310.45B/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.773010.45B/B/-
6250Panonské sprašové stepní trávníky 1.811824.50A/A/-Ne
T3.3B Panonské sprašové stepní trávníky1.811824.50A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.01260.17C/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.01400.18B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.01700.22
X4 Trvalé zemědělské kultury0.02260.30
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.23363.15
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00350.04
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.11331.53
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hadinec červenýV
Echium maculatumBBBB
koniklec velkokvětýR
Pulsatilla grandisBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Krumvíř  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.