Homepage

CZ0622009 - Hovoranské louky

Rozloha: 10.0038 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°58'23'' v.d., 48°57'55'' s.š.
Nadmořská výška: 219 - 257 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží v Kyjovské pahorkatině, asi 2 km SSV od Čejče, na východních svazích kóty Karlák (281 m).  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří vápnité flyše ždánicko-hustopečského souvrství z části překryté spraší.
Geomorfologie: Lokalita je součástí geomorfologické provincie Západních Karpat, subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, dále spadá do celku Kyjovská pahorkatina, podcelku Mutěnická pahorkatina, okrsku Krumvířská pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu s mírně zvlněným reliéfem, četnými plošinami, mírně zaoblenými hřbety a mělkými rozevřenými údolími.
Reliéf: Reliéf tvoří mírné severně a severozápadně orientované svahy nad bezvodým údolíčkem.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují černozemě. Větší část tvoří černice modální, varieta karbonátová na karbonátových deluviofluviálních sedimentech.
Krajinná charakteristika: Komplex travinobylinné vegetace a křovin v intenzivně zemědělsky využívané krajině.  

Biota:

Jedná se o komplex širokolistých suchých trávníků svazu Cirsio-Brachypodion (T3.4D) a v malé míře úzkolistých suchých trávníků svazu Festucion valesiacae (T3.3A - Subpanonské stepní trávníky), místy v mozaice s vysokými xerofilními a mezofilními křovinami.
Porostům širokolistých trávníků dominuje valečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), úzkolistým trávníkům dominuje kostřava valiská (Festuca valesiaca). Přítomna je řada vzácných druhů zapsaných v červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012 ): kosatec různobarvý (Iris variegata), kosatec nízký (Iris pumila), mochna rozkladitá (Potentilla patula), starček zlatý (Senecio doria), sinokvět měkký (Jurinea mollis), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), plamének přímý (Clematis recta), třemdava bílá (Dictamnus albus), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), oman mečolistý (Inula ensifolia), oman vrbolistý (Inula salicina), modřenec chocholatý (Muscari comosum), smldník alsaský (Peucedanum alsaticum), mochna bílá (Potentilla alba), rozrazil klasnatý (Veronica spicata), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), sesel roční (Seseli annuum), sesel sivý (Seseli osseum), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), žluťucha menší (Thalictrum minus), jetel červenavý (Trifolium rubens), hořec křížatý (Gentiana cruciata) aj.
Ve střední a západní části se však také nachází běžné ovsíkové louky svazu Arrhenatherion elatioris. V nejvlhčí, spodní části svahu ve východní polovině lokality lze spatřovat náznaky vlhké louky svazu Molinion s několika významnými druhy, zejm. řebříčkem sleziníkolistým (Achillea asplenifolia), česnekem hranatým (Allium angulosum) a ostřicí oddálenou (Carex distans). Mezofilní až vlhčí charakter některých partií území je dán vlivem několika drobných pramenišť, které se nachází ve střední části porostlé křovinami. Jako sukcesní fáze následná po travinobylinné vegetaci je zejména na okrajích a ve sníženinách také vegetace vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3). Lokálně lze také vylišit vegetaci nízkých křovin (K4C) v podobě porostů růže galské (Rosa gallica). Antropicky pozměněné a degradující typy vegetace jsou zastoupeny lokálně akátinami, nitrofilní a ruderální vegetací podmíněnou vlivy zemědělské činnosti v okolí a dřívějším ukládáním odpadu na temeni svahu .
Z druhů zahrnutých do soustavy Natura 2000 se zde vyskytuje hadinec nachový (Echium russicum), srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia), katrán tatarský (Crambe tataria) a koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis).
Lze zmínit hnízdní přítomnost dvou druhů pěvců - strnada zahradního (Emberiza hortulana) a pěnice vlašské (Sylvia nisoria), kteří jsou předměty ochrany ptačí oblasti Hovoransko - Čejkovicko, v níž Hovoranské louky leží.  

Kvalita a význam:

Rozsah porostů srpice karbincolisté představuje její nejvýznamnější lokalitu v ČR mimo CHKO Bílé Karpaty.  

Zranitelnost:

Louky jsou pravidelně koseny, avšak v některých letech (např. v roce 2000) kosení neprobíhá – tato nepravidelnost by mohla představovat pro populace celé řady významných rostlinných druhů určité riziko.  

Management:

Pravidelné kosení, podle potřeby odstraňování křovin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 10.0038
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 61.286.1313
Z toho ostatních přírodních biotopů: 25.082.5097
Z toho X biotopů: 2.150.2156
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 5.81658.13B/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)5.816058.13B/B/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.31533.15C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.31533.15C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.509725.08B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.21562.15
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hadinec červený25
Echium maculatumBBBB
katrán tatarský6-10
Crambe tatariaDCBC
koniklec velkokvětý100-250
Pulsatilla grandisCACC
srpice karbincolistáca. 2000
Serratula lycopifoliaBBBB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Hovorany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:Autor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0622009 Hovoranské loukyAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0622009 Hovoranské loukyAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0622009 Hovoranské loukyAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0622009 Hovoranské loukyAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0622009 Hovoranské loukyAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0622009 Hovoranské loukyAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0622009 Hovoranské loukyAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0622009 Hovoranské loukyAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0622009 Hovoranské loukyAutor: Mgr. Jana Pekárová , 2006
Komentář: CZ0622009 Hovoranské louky

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.