Homepage

CZ0612141 - Ptáčovský kopeček

Rozloha: 0.3558 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°55'54'' v.d., 49°14'4'' s.š.
Nadmořská výška: 402 - 404 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Travnatý bezejmenný pahorek (kóta 448 m) v polích, cca 600 m severovýchodně od středu obce.  

Ekotop:

Geologie: Podklad tvoří mylonity, vzniklé ze žulosyenitů třebíčského masivu. Geomorfologie: Součást Třebíčské kotliny v Jevišovické pahorkatině. Reliéf: Horniny podloží vytvářejí výrazný pahorek (ruwar). Povrch je mírně antropicky pozměněn. Pedologie: Půdní pokryv tvoří kambizemě. Krajinná charakteristika: Osamělý pahorek v polích při okraji lesa. Na svazích pahorku rostou roztroušené borovice, lokalita je obklopena ornou půdou. Typický krajinný prvek v přírodním parku Třebíčsko.  

Biota:

Jedná se o bývalou pastvinu, zčásti dříve využívanou i jako louka. Krátkostébelné suchomilné trávníky se blíží vegetaci sv. Koelerio-Phleion phleiodis (T3.5). Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) zde roste v relativně početné populaci. Z dalších významných druhů zde roste smil písečný (Helichrysum arenarium), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), psineček tuhý (Agrostis vinealis), sesel roční (Seseli annuum), s. sivý (S. osseum), jetel alpínský (Trifolium alpestre), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata) a r. Dilleniův (V. dillenii).
Suchomilné trávníky jsou biotopem některých ohrožených druhů živočichů. Žije zde např. krasec měďák (Chalcophora mariana – vyvíjí se na borovicích), svižník polní (Cicindela campestris), prskavec menší (Brachinus explodens), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), otakárek fenyklový (Papilio machaon) a mravenci Formica pratensis a F. rufibarbis. K ochranářsky významným druhům hmyzu patří také vosa žahalka žlutá (Scolia hirta), mandelinka ostnatec (trnáč) černý (Hispa atra) a potemník Opatrum sabulosum.  

Kvalita a význam:

Vitální populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) při severozápadní hranici areálu druhu.  

Zranitelnost:

Největší ohrožení dnes představuje značná návštěvnost lokality (v blízkosti vede turistická značená stezka) v jarním období. Další ohrožení může přinést celková eutrofizace prostředí (pozorována jen málo na okrajích území).  

Management:

Od původní pastvy ovcí bylo upuštěno po polovině 20. století. V současnosti zajištěno pravidelné kosení koncem léta a průběžné odstraňování náletových dřevin. V nastoupeném trendu je nutno pokračovat, nejlépe v kombinaci s extenzivní pastvou (přepásáním) ovcí a koz.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.3558
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 186.480.6635
Z toho ostatních přírodních biotopů: 20.710.0737
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.6635186.48A/B/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.6635186.48A/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.073720.71A/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý200
Pulsatilla grandisCBBB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Ptáčov  

Prameny:

Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. & kol.Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.2002
Lustyk P.Pulsatilla grandis - 64 Ptáčovský kopeček. Dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin soustavy Natura 2000. - ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2000
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.