Homepage

CZ0610412 - Ransko

Rozloha: 263.9200 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°48'14'' v.d., 49°40'11'' s.š.
Nadmořská výška: 542 - 654 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní komplex asi 1 km jižně od města Ždírec nad Doubravou.  

Ekotop:

Geologie: Ranský masiv tvoří v oblasti ojedinělé bazické hlubinné vyvřeliny, především olivinická a amfibolicko-pyroxenická gabra, peridotity, troktolity a anortozity, místy se značným sulfidickým zrudněním. Překryty jsou eluviálními jílovitohlinitými až jílovitými zvětralinami.
Geomorfologie: Masiv Ranského Babylonu je součástí Bítešské vrchoviny.
Reliéf: Od kryoplanačně modelovaných mrazových srubů Ranského Babylonu spadají táhlé svahy převážně jižních expozic do údolí Doubravy. Na svazích jsou místy vytvořeny drobné skalní výchozy a rozvlečené balvanité pokryvy, přecházející do plochých terénních sníženin podmáčených četnými vrstevními a suťovými prameny odtékajícími do levostranných přítoků Doubravy. Údolí potoků jsou mělká, plochá, s četnými prameništi. Nadmořská výška 540–673 m.
Pedologie: Spektrum půd je vcelku široké, od kambizemí přes pseudogleje až po gleje v podmáčených depresích.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlý komplex rozmanitých lesních ekosystémů ranského masivu s autochtonními populacemi lesních dřevin a výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.Lesní komplex v mírně až středně zvlněném terénu.  

Biota:

V území jsou na mírných svazích a na bohatším gabrovém podloží nejvíce plošně zastoupeny květnaté bučiny L5.1, na hřbetech s chudšími kamenitými půdami jsou zachovány fragmenty společenstev acidofilních bučin Luzulo-Fagion (L5.4). Na bohatších zamokřených stanovištích jsou velkoplošně zachovány říční a typické údolní jasanovo-olšové luhy L2.2 (Carici remotae-Fraxinetum). Na podmáčených a oglejených typech stanovišť se místy nachází podmáčené smrčiny L9.2 a ojediněle i lesní prameniště bez tvorby pěnovců R1.4. Z ohrožených rostlinných druhů lze mimo početné populace bledule jarní (Leucojum vernum) dále uvést lilii zlatohlavou (Lilium martagon), oměj pestrý (Aconitum variegatum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), řeřišnici trojlistou (Cardamine trifolia), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) a další.
Z bezobratlých stojí za zmínku populace zvláště chráněného (ohroženého) střevlíka Ullrichova (Carabus ullrichi), který zde obývá mokřadní olšiny. V Ranském potoce byla nedávno objevena populace vzácné střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Staré stromy využívají dutinoví hnízdiči a také netopýři.

 

Kvalita a význam:

Ve výjimečném rozsahu jsou zde zachovány prameništní a potoční jasanové olšiny, hostící nejbohatší populace bledule jarní (Leucojum vernum) na Českomoravské vrchovině. Významné jsou též zachovalé porosty bikových a květnatých bučin.  

Zranitelnost:

Lesní lokalita a zejména její okolí je nejvíce ohrožena lesním hospodařením a lesnickými melioracemi, které jsou zhoubou společenstev pramenišť a drobných potoků. Optimální podmínky pro pěstování smrku a využití této dispozice lesníky jsou příčinou plošné degradace bučin, olšin (i borů na hadcích), v posledních letech je patrná snaha o zvýšení zastoupení buku a o rozmanitější prostorovou výstavbu porostů. Z nepůvodních dřevin byl místy vysazen modřín opadavý. Značné škody na porostu způsobovaly nadměrné stavy jelení zvěře. Lesní komplex je zpřístupněn poměrně hustou sítí lesních zpevněných cest.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 263.9200
Z toho prioritních naturových biotopů: 40.05105.7157
Z toho neprioritních naturových biotopů: 43.54114.9226
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.386.2839
Z toho X biotopů: 14.0136.9989
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 37.705114.28B/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny37.705114.28B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 74.57528.25B/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny74.575028.25B/B/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 105.715740.05B/A/BAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty105.715740.05B/A/B
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.64251.00B/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny2.64251.00B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy6.22752.35A/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.05400.02C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.00240.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami36.998914.01
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Havlíčkova Borová, Staré Ransko, Ždírec nad Doubravou  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.