Homepage

CZ0610003 - Vysoký kámen u Smrčné

Rozloha: 242.0996 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°34'23'' v.d., 49°27'53'' s.š.
Nadmořská výška: 518 - 641 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Část lesního komplexu asi 7 km s. od města Jihlava, na hřbetu masivu Vysokého kamene, j. od dálnice D1.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží tvoří metamorfity moldanubika - cordierit-biotitické migmatity.
Geomorfologie: Jeden z výraznějších vrcholů Křemešnické vrchoviny.
Reliéf: V centrální části hřbetu se nachází několik výrazných mrazových srubů, jinak území tvoří většinou mírné svahy orientované většinou k jihu nebo k severu.
Pedologie: Převládají kambizemě a místy pseudogleje, na sutích ojediněle rankery.
Krajinná charakteristika: Komplex květnatých bučin s ostrůvkem suťového lesa představuje část lesního komplexu proťatého na jednom z výraznějších vrcholů Křemešnické vrchoviny proťatý dálnicí D1.  

Biota:

Nejplošněji vyvinutá vegetace květnatých bučin L5.1 (as. Dentario enneaphylli-Fagetum a Festuco altissimae-Fagetum) postupně přechází do vegetace suťových lesů L4 z ranku as. Lunario-Aceretum a naopak do fragmentů údolních jasanovo-olšových luhů L2.2 na prameništích. Skalní výchozy hostí štěrbinovou vegetaci silikátových skal a drolin S1.2 (Hypno-Polypodion). Porosty květnatých bučin se ve vymezeném území nachází v celé škále reprezentativnosti a zachovalosti. Na zachovalé porosty květnatých bučin a suťových lesů jsou vázané ohrožené druhy jako měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), česnek medvědí (Allium ursinum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a jiné lesní druhy, jejichž lokality jsou v této části ČMV relativně vzácné. Zajímavý je výskyt druhu řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia) při areálové hranici.  

Kvalita a význam:

Jeden z mála rozsáhlejších a relativně zachovalých komplexů květnatých bučin a suťových lesů na Českomoravské vrchovině, území se značným potenciálem pro spontánní obnovu přírodě blízkého listnatého lesa.  

Zranitelnost:

Dosud nechráněná část lokality je ohrožena tzv. racionálním lesnickým hospodařením (tj. holosečný způsob s preferencí smrku), spojeným s destrukcí zachovalých porostů a jejich další fragmentací. Jisté ohrožení představuje i bezprostřední blízkost dálnice D1.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 242.0996
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.626.3667
Z toho neprioritních naturových biotopů: 76.41184.9885
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.912.2135
Z toho X biotopů: 20.0448.5306
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.4630.19A/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.46300.19A/A/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 184.525576.21B/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny184.525576.21B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.24960.51A/A/-Ne
L4 Suťové lesy1.24960.51A/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.11712.11B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty5.11712.11B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.21350.91B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.00100.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami46.778719.32
X10 Paseky s podrostem původního lesa1.75090.72
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Pávov, Smrčná na Moravě, Zborná  

Prameny:

Čech L., Šumpich J. Zabloudil V. & kol.Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.2002
Dvořáčková K.Vysoký kámen (J0055). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2001
Dvořáčková K.Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Sect. Natur., 15.2001
Zlámalík J.Příspěvek k poznání vegetace Vysokého Kamene u Jihlavy. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Sect. Natur., 14: 113-133.1999
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.