Homepage

CZ0533301 - Údolí Chrudimky

Rozloha: 6.3788 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°58'58'' v.d., 49°44'39'' s.š.
Nadmořská výška: 617 - 660 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Řeka Chrudimka protéká sz. cípem CHKO Žďárské vrchy. Navržená lokalita zahrnuje horní tok řeky Chrudimky nad Hamerskou přehradou (3 km j. od Hlinska v Čechách) směrem k obci Kameničky a dále až k Filipovu.  

Ekotop:

Geologie: Středně zrnité dvojslídné migmatity, písčité slepence.
Geomorfologie: Povodí říčky náleží do celku Železných hor a podcelku Sečská vrchovina.
Reliéf: Řeka Chrudimka pramení asi 1 km severně od obce Filipov ve vlhkých slatinných lukách. Protéká jak širokými plochými údolími, tak i úzkohlubokými zaříznutými.
Pedologie: Půdy v okolí toku tvoří zejména gleje, pseudogleje v zregulovaných částí toku i luční kultizemě.
Krajinná charakteristika: Tok je částečně napřímený, v úseku nad obcí Kameničky, dále po proudu má již přirozené vinutí. V části nad Kameničkami byl tok v roce 1995 revitalizován z prostředků programu MŽP – Program revitalizace říčních systémů. Do toku bylo vloženo několik příčných prahů a provedena byla doprovodná výsadba zeleně. Chrudimka nad i pod Kameničkami protéká kulturními nebo vlhkými nivními loukami. Lokalita je přerušena rybníkem Groš, který je v současné době značně znečištěn komunálními odpadními vodami. Dále pokračuje dvěma větvemi, jedna vede od odtoku z požeráku rybníka a druhá navazuje za bezpečnostním přepadem rybníka na jeho obtokovou strouhu. První větev vede nekosenými vlhkými loukami, druhá dosti zaříznutým lesním údolím. Po soutoku se střídají úseky, kde řeka protéká lesem s úseky vlhkých luk, lesní úseky převládají.  

Biota:

Základní charakteristika: V horní části řeka protéká kulturními čí obhospodařovanými vlhkými loukami, kolem regulované části byly provedeny výsadby olší, níže pod Kameničkami tvoří doprovodnou dřevinnou vegetaci především stromové vrby, místy i olše. Luční porosty vlhkých pcháčových luk (T1.5), bezkolencových luk (T1.9) nebo tužebníkových lad (T1.6) v úseku pod rybníkem Groš jsou převážně nekosené, břehy jsou místy lemovány stromovými vrbami a olšemi. V lesních úsecích řeka protéká jehličnatými monokulturami, částečně se zachovaly břehové porosty vrb a olší.
Charakteristika ve vztahu k chráněnému fenoménu: V horní části je tok dobře prosluněný díky koseným loukám a nahodilé stromové vegetaci na březích. Kořeny stromů a nedokosené pásy při okraji toku poskytují dobré úkrytové možnosti. Naopak lesní úseky v dolní části toku jsou dosti zastíněné, místy dokonce zaříznuté do úzkých údolí.  

Kvalita a význam:

Nejvýznamnější lokality výskytu mihule potoční (Lampetra planeri) v CHKO Žďárské vrchy.  

Zranitelnost:

Rybářské obhospodařování. Budování nové celoobecní ČOV V Kameničkách, jejíž zaústění bude do řeky Chrudimky. Nešetrné pročišťování toku, odstraňování jemných náplavů a vytváření příčných migračních překážek.  

Management:

Ochrana stabilních populací druhu je zaměřena především na ochranu larválních stadií.
Je nutné:
- zachovat toky, v nichž se mihule vyskytují, ve stavu umožňující jejich dlouhodobou existenci,
- ochránit především stanoviště, jež představují vhodné náplavy sedimentu, v nichž se vyskytují minohy na většině významných lokalit ve velkém počtu,
- zachovat migrační kontinuum, případné stávající příčné stavby postupně zprůchodnit,
- zajistit dostatečný průtok vody korytem, aby nedocházelo k vysychání náplavů, a proto musí být upraveny případné podmínky odběru vody z toku (např. při provozu MVE),
- pravidelně kontrolovat kvalitu vody,
- eliminovat dlouhodobá znečistění vody ohrožující existenci druhu v trvale vodnatých oblastech kupříkladu výstavbou komunálních čistíren odpadních vod.

V žádném případě nesmí docházet k:
- negativním úpravám koryta v extravilánu,
- zahlubování i zpevňování koryta a těžbě jemných náplavů,
- pozměňování okolí toků včetně břehových porostů s výjimkou případů, kdy došlo k jeho nedávnému poškození (vykácení stromů) a je zapotřebí uvést jej do stavu vhodnějšího pro biotop.

Ve vybraných případech je možné lokálně vytvořit vhodná stanoviště za pomoci rozvolnění regulovaných narovnaných partií toku pomocí ručních nástrojů a lehké techniky. Kusy dřeva napadané do toku je v něm možné ponechat. Rybářské hospodaření musí při plánování počtu vysazovaných dravců (především pstruha obecného) brát v zřetel potenciální možnost predačního tlaku na mihuli potoční.  

Možné střety zájmu:

Možné střety zájmů představují především požadavky na údržbu koryta vodního toku (odbahnění, regulace).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6.3788
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.110.0072
Z toho neprioritních naturových biotopů: 4.030.2572
Z toho ostatních přírodních biotopů: 17.031.0868
Z toho X biotopů: 58.933.7593
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.00720.11C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.00720.11C/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.00260.04C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.00260.04C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.17262.70A/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.17262.70A/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.06881.07D/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.06881.07D/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.01320.20C/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.01320.20C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.21793.41C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.02200.34C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.01970.30D/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.827212.96C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.686210.75
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2.925145.85
X12 Nálety pionýrských dřevin0.13322.08
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.01040.16
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.00440.06
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníP
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Dědová, Filipov, Hamry u Hlinska, Jeníkov u Hlinska, Kameničky, Lhoty  

Prameny:

Dušek J., Zavadil V., Cepáková E., Šafář J., Hlaváč V., Volf O.Zásady managamentových opatření a ochranných podmínek v navrhovaných lokalitách NATURA 2000 - nepublikováno.
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.