Homepage

CZ0530500 - Lichnice - Kaňkovy hory

Rozloha: 451.2401 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°35'33'' v.d., 49°52'6'' s.š.
Nadmořská výška: 283 - 556 m n. m.

Mapa:

Poloha:

SV od a paralelně se silnicí Běstvina-Třemošnice.  

Ekotop:

Geologie: Podložím celého přírodního komplexu jsou horniny (migmatity, ortoruly, pararuly) Ohebského krystalinika. Na části území se nacházejí sedimenty svrchní křídy (tzv. Dlouhá mez).
Geomorfologie: Jihozápadní částí území se táhne poruchové pásmo ("železnohorský zlom"), podél něhož byly v třetihorách Železné hory vyzdviženy.
Reliéf: Nejvýraznějšími jevy jsou výrazný hřbet Kaňkových hor (ve střední části přecházející v hřeben), rokle na svazích se suťovými poli (s vegetací) a skalní výchozy jevy s mrazového zvětrávání - mrazové sruby. Západně od obce Lhoty se nachází rozsáhlé sesuvové pole.
Pedologie: Půdy jsou zastoupeny především kambizeměmi, na sutích jsou vyvinuty rankery, na svazích se vyskytují pseudogleje a v nivách potoků vzácně gleje.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlý soubor kyselých a květnatých bučin. Místy jsou vyvinuté reliktní bory a suťové porosty. Celý železnohorský hřbet je výraznou dominantou krajiny, která se zvedá z chotěbořské (čáslavské) pánve. Právě pro tuto působivost získaly Železné hory přízvisko hory, ačkoli morfologicky jsou vrchovinou.  

Biota:

Území dominují acidofilní a květnaté bučiny (L5.4, L5.1), které jsou vázány na horní partie a méně ukloněné svahy hlavního hřbetu. Na příkrých svazích Lovětínské a Hedvikovské rokle jsou na sutích vyvinuty suťové lesy L4 s přechodem do hercynských dubohabřin (L3.1). V horních partiích těchto roklí vystupují skalní masivy převážně se štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin (S1.2), pouze v některých místech jsou zastoupeny na těchto skalách boreokontinentální bory bez lišejníků (L8.1B) a skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1). Naproti tomu na dně zmíněných roklí se setkáme s říčními a typickými případně potočními a degradovanými jasanovo-olšovými luhy (L2.2). Nelesní přírodě blízká vegetace je nejvíce zastoupena ovsíkovými loukami (T1.1) a poháňkovými pastvinami (T1.3). Z významných rostlinných druhů lze jmenovat např. pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), plavuň jedlovou (Huperzia selago), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), česnek medvědí (Allium ursinum), kerblík lesklý (Anthriscus nitida), růži převislou (Rosa pendulina), tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), kostřavu sivou (Festuca pallens), pelyněk ladní (Artemisia campestris) aj. Na hradní zřícenině Lichnice roste pelyněk metlatý (Artemisia scoparia). Populace kapradinky skalní (Woodsia ilvensis) již zřejmě vyhynula.
Bezobratlé zastupuje bohaté společenstvo měkkýšů, brouků a dalšího hmyzu. Z měkkýšů zde žije vřetenatka obecná (Laciniaria biplicata), vřetenatka hladká (Cochlodina laminata), skalnice kýlnatá (Helicigona lapicida), zuboústka sametová (Isognomostoma holosericum) a z. trojzubá (I. isognomostoma). V potocích lze nalézt raka říčního (Astacus astacus). V území žije 135 druhů obratlovců. Početně se vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), skokan hnědý (Rana temporaria), s. štíhlý (R. dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo) a při okraji území i čolek velký (Triturus cristatus) a č. horský (T. alpestris). Nejpočetněji zastupují obratlovce ptáci; např.: jestřáb lesní (Accipiter gentilis), strakapoud velký (Dendrocopos major), s. prostřední (D. medius), s. malý (D. minor), výr velký (Bubo bubo), holub doupňák (Columba oenas), žluna zelená (Picus viridis), lejsek malý (Ficedula parva), skorec vodní (Cinclus cinclus), datel černý (Dryocopus martius), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) a mnoho dalších lesních druhů. Savci jsou bohatě zastoupeni drobnými zemními druhy, jako je rejsek obecný (Sorex araneus), r. malý (S. minutus), r. vodní (Neomys fodiens), r. černý (N. anomalus) a hrabošík podzemní
(Microtus subterraneus). Významné je i zimoviště letounů při hranici území, kde zimuje netopýr vodní (Myotis daubentoni), n. velký (M. myotis), n. černý (Barbastella barbastellus) a n. ušatý (Plecotus auritus).  

Kvalita a význam:

Bučiny těchto rozsahů jsou v Železných horách neopakovatelné. Taktéž výskyt květnatých bučin je v tomto regionu vzácností, protože pokud se nějaké bučiny dochovaly, jedná se většinou o bučiny acidofilní. Některé porosty byly vybrány jako genová základna buku lesního.  

Zranitelnost:

Území je turisticky silně využíváno. Po jednání s Klubem českých turistů byla přesunuta turistická značka z hlavního hřbetu dolů na okraj lesa. Jedná se o část NPR, kde se mohou lidé pohybovat pouze po značených cestách. Mnohdy se však setkáme s neukázněnými návštěvníky, kteří chodí mimo tyto cesty a navštěvují znepřístupněné vyhlídky (s reliktními bory). Touto činností ruší živočichy a zvyšují erozi půdy.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 451.2401
Z toho prioritních naturových biotopů: 9.7944.195
Z toho neprioritních naturových biotopů: 61.55277.7768
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.7025.7452
Z toho X biotopů: 22.83103.0398
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.16220.03D/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.16220.03D/C/-
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.32830.07B/B/CAno
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.32830.07B/B/C
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.45640.32C/C/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)1.45640.32C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.23350.49B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada2.23350.49B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 25.05465.55C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky25.05465.55C/B/-
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.010.00B/B/-Ne
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.01000.00B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.17690.48C/B/CAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin2.17690.48C/B/C
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.08560.01C/B/-Ne
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.08560.01C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 138.538430.70B/B/AAno
L5.4 Acidofilní bučiny
Management: Bez zásahu, případně "práce se světlem"- probírky pro podporu přirozené obnovy a věkového rozrůznění
138.538430.70B/B/A
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 98.80421.89B/B/AAno
L5.1 Květnaté bučiny
Management: Bez zásahu, případně "práce se světlem"- probírky pro podporu přirozené obnovy a věkového rozrůznění
98.804021.89B/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8.93691.98C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny8.93691.98C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 42.32249.37B/B/AAno
L4 Suťové lesy42.32249.37B/B/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.86260.41C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.86260.41C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.00500.00-/-
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.59660.79B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.94430.65A/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.90850.64C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků1.01820.22A/A
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.00400.00B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.02540.00B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd1.15340.25B/B
T1.3 Poháňkové pastviny12.48142.76C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.04800.23C/C
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.39410.08B/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.16630.03B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.47710.10
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole2.26170.50
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.74610.16
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.44950.09
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.57350.34
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami81.462918.05
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami5.08241.12
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.20950.04
X11 Paseky s nitrofilní vegetací6.54361.45
X12 Nálety pionýrských dřevin3.89590.86
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.30760.06
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.03000.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Dolní Počátky, Javorka, Kubíkovy Duby, Lhůty, Podhradí v Železných horách, Ronov nad Doubravou, Rudov, Starý Dvůr, Třemošnice nad Doubravou, Závratec, Zbyslavec, Žlebské Chvalovice  

Prameny:

Brázda J.J0070ŽH. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
Faltysová H., Bárta F. a kol.Pardubicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek IV. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.2002
Horník J.J0042ŽH. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2001
Brázda J.J0020ŽH. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.