Homepage

CZ0524046 - Orlické hory - sever

Rozloha: 941.6314 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°21'41'' v.d., 50°20'16'' s.š.
Nadmořská výška: 700 - 1084 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex Orlické hory – sever zaujímá severní část hřebene hor od Šerlichu na jižním konci, přes NPR Bukačka, Vrchmezí, Ostružník až po osadu Čihalka na severním konci, dále zahrnuje Sedloňovský vrch a pravý svah nad řekou Bělou pod Šerlišským mlýnem.
Populace Gentianella praecox subsp. bohemica se nachází v PR Hořečky. PR Hořečky leží při státní hranici cca 3,5 km VSV od kostela v obci Olešnice v Orlických horách.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Rozsáhlé horské bučiny a klimaxové smrčiny s malými lučními enklávami na hřebeni Orlických hor.
Geologie: Orlický hřbet je tvořen převážně starohorním krystalinikem. Vyskytují se zde ortoruly, migmatity, chloriticko-muskovitické a albitické svory, dvojslídné albitické svory, ojediněle porfyroidy a vápnité svory.
Geomorfologie: Komplex je tvořen plochým hřebenem Orlických hor. Jednotlivé vrcholy mají nadmořskou výšku Šelich (1026 m), Vrchmezí (1081 m), Ostružník (982 m), Polomský (1050 m) kopec, Sedloňovský vrch (1050 m). Výraznými geomorfologickými prvky jsou mrazový srub na Ostružníku (výška cca 20 m) a skalní hrana nad Bělou.
Pedologie: Území je tvořeno především kambizeměmi a podzoly. Kambizemě se nacházejí v nižších polohách a směrem k hřebeni přecházejí až v podzol extrémní, ojediněle se vyskytují organozemě a ranker podzolový.
Krajinná charakteristika: Výrazný krajinný prvek, severní část hlavního hřebene Orlických hor.
Lokalita Getianella praecox subsp. bohemica: k severu orientovaná mírně svažitá louka, kterou v minulosti vedla cesta do Polska.  

Biota:

Převládajícím biotopem komplexu jsou acidofilní bučiny a klimaxové smrčiny. Na edaficky vhodných místech se vzácně vyskytují květnaté bučiny, horské klenové bučiny a horské papratkové smrčiny, velmi vzácné jsou podmáčené smrčiny a suťové lesy. Roztroušeně se vyskytují lesní prameniště bez tvorby pěnovců, podél četných potoků jsou horské devětsilové lemy, vzácněji se vyskytují jasanovo-olšové luhy a horské olšiny s olší šedou. Na lučních enklávách jsou přítomny především podhorské a horské smilkové trávníky, horské trojštětové louky a vlhká tužebníková lada.
Lokalita hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) je porostlá vegetací svazu Violion caninae (T2.3 Podhorské a horské smilkové trávníky) s dominující smilkou tuhou (Nardus stricta). Historický způsob obhospodařování lokality není znám. Od poloviny 90. let 20. století je lokalita pravidelně jedenkrát ročně kosena (plochy s výskytem hořečků na přelomu května a června, ostatní plochy v červenci). Kosení je doplňováno pravidelným zvláčením po vysemenění hořečků (říjen/listopad) nebo vyhrabáním stařiny na jaře (přelom duben/květen). Z dalších významných druhů se na lokalitě vyskytuje např. prha arnika (Arnica montana), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), podbělice alpská (Homogyne alpina), úpolín nejvyšší (Trollius altissimus) a kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album ssp. lobelianum) (podrobněji viz Kučera 1999).  

Kvalita a význam:

Severní část hřebene Orlických hor představuje nejrozsáhlejší dochovaný soubor horských bučin a klimaxových smrčin v horách. Důkazem jsou NPR Bukačka, PR Pod Vrchmezím a PR Sedloňovský vrch, I. zóny CHKO Ruské údolí a pravý svah nad Bělou. Luční enklávy jsou velmi zachovalé a druhově velmi bohaté, louka na Šerlichu a v NPR Bukačka jsou jedinými typickými horskými loukami v horách. Území se vyznačuje množstvím ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to vedle běžných horských a vlhkomilných lučních ohrožených druhů především hořeček český mnohotvarý (Gentianella praecox subsp. bohemica) – jediná početnější lokalita v severovýchodních Čechách, běloprstka bělavá (Leucorchis albida) – jediná lokalita v severovýchodních Čechách, pérovník pštrosí
(Matteuccia struthiopteris) – jedna ze dvou lokalit v severovýchodních Čechách, tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) – jedna ze čtyř lokalit v Orlických horách, koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina) – severní hranice celosvětového rozšíření. Z živočichů jsou významní především měkkýš řasnatka tmavá (Macrogastra badia) – severní hranice celosvětového rozšíření, z hmyzu se vyskytuje Zygota croton – prvonález z České republiky (též v NPR Trčkov), Nomada moeschleri – prvonález z České republiky, Moeneura carpathica – prvonález z Čech, Zygota spinosa – jedna ze dvou lokalit v republice, Rhizophagus brancsiki – jedna ze tří lokalit v republice, Telmacoscopus hajeky – nový druh pro vědu.
Ze vzácných ptáků se vyskytují čáp černý (Ciconia nigra), sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopus martius), ťuhýk obecný (Lanius collurio) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum). Zaznamenáni byli netopýři velký, n. velkouchý a n. černý (Myotis myotis, Myotis bechsteinii a Barbastella barbastellus) a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).
Bohatá populace hořečku mnohotvárného českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) je soustředěna zejména ve střední části louky převážně v místech bývalé cesty vedoucí do Polska. V letech 1991 až 2003 bylo každoročně ověřováno kvetení taxonu (vždy nejméně několik desítek kvetoucích exemplářů, většinou kolem stovky – J. Kučera, ústní sdělení). Přesné údaje však existují pouze z let 2000 a 2003 (86 respektive 261 kvetoucích exemplářů).  

Zranitelnost:

Nejvíce ovlivňujícím činitelem je lesnictví. Celý hřeben je postižen imisemi. Některé části jsou pod silným turistickým tlakem (Šerlich, okolí Masarykovy chaty, Bukačka aj.). Většina lučních enkláv degraduje absencí pravidelného managementu.  

Management:

Zachovat stávající způsob obhospodařování.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 941.6314
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.5414.5834
Z toho neprioritních naturových biotopů: 72.12679.1414
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.0018.9009
Z toho X biotopů: 24.24228.2826
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 11.51251.22B/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce11.51251.22B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 13.47071.43C/B/AAno
M5 Devětsilové lemy horských potoků6.91820.73C/B/B
T1.6 Vlhká tužebníková lada6.55250.69B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.40280.67C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky6.40280.67C/B/-
6520Horské sečené louky 7.70140.81B/B/BAno
T1.2 Horské trojštětové louky7.70140.81B/B/B
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.78860.08A/A/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.78860.08A/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.23410.13C/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin1.23410.13C/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 345.522736.69C/B/AAno
L5.4 Acidofilní bučiny345.522736.69C/B/A
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 141.838515.06B/A/AAno
L5.1 Květnaté bučiny141.838515.06B/A/A
9140Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius) 3.67720.39B/A/-Ne
L5.2 Horské klenové bučiny3.67720.39B/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.52680.05A/A/-Ne
L4 Suťové lesy0.52680.05A/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.54410.27C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.54410.27C/A/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 158.505416.83C/B/BAno
L9.1 Horské třtinové smrčiny146.950615.60C/B/B
L9.2B Podmáčené smrčiny2.21490.23C/B/B
L9.3 Horské papratkové smrčiny9.33990.99B/A/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.12520.01B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy4.13780.43A/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců3.57700.37C/B
T1.3 Poháňkové pastviny1.82950.19A/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.58510.06C/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta8.64630.91C/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.09920.11
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.34820.03
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.28230.13
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.72980.07
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.77880.08
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami195.648620.77
X10 Paseky s podrostem původního lesa28.36573.01
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.03000.00
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořeček mnohotvarý český500 - 1500
Gentianella praecox subsp. bohemicaBABB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Deštné v Orlických horách, Olešnice v Orlických horách, Sedloňov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.