Homepage

CZ0523280 - Metuje a Dřevíč

Rozloha: 46.2220 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°10'13'' v.d., 50°34'34'' s.š.
Nadmořská výška: 369 - 550 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalitu tvoří :
1) Horní část toku řeky Metuje od soutoku s potokem Dřevíč na sever od města Hronov až po soutok se Zdoňovským potokem před obcí Adršpach. Řeka Metuje je hlavním tokem odvodňujícím Polickou křídovou pánev v Broumovském výběžku na severu kraje Královéhradeckého.
2) Pravostranný přítok Metuje - potok Dřevíč s přítokem Jívkou. Protéká obcí Stárkov severně od Hronova.
3) Levostranný přítok Metuje – Zdoňovský potok - celý, protéká obcí Zdoňov.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží Metuje, Zdoňovského potoka, Jívky, horního a dolního toku Dřevíče tvoří svrchnokřídové pískovce a opuky. Střední tok Dřevíče protéká permokarbonskými sedimenty. Čtvrtohorní sedimenty doprovázejí toky v celé jejich délce. Sedimenty dna toků se střídají a podle zrnitosti jsou různorodé. Od kamenitých až balvanitých, přes hrubé a jemnější štěrky, písky i bahnité nánosy tvořené anorganickým i organickým materiálem.
Geomorfologie: Oblast je součástí Sudetského mezihoří.
Reliéf: Toky protékají křídovými sedimenty (převážně tzv. opukami), ve kterých si zejména Metuje vyhloubila místy i hluboko zaříznutá údolí. Tato údolí jsou zčásti sevřená, ale převážně otevřená i s přechodem do volné otevřené krajiny.
Krajinná charakteristika: Všechny toky i jejich části jsou řazeny k podhorským potokům, podle staršího členění se jedná o pstruhové pásmo. Většinou se jedná o rychle tekoucí vodu s hloubkami toku od několika dm a většinou nepřesahující hranici 1 m hloubky. Toky dosud na některých místech přirozeně meandrují.  

Biota:

Jedná se o toky, které mají ráz podhorského potoka a dosud místy polopřirozený charakter s členitým dnem i břehy. Na mnohakilometrové délce toků jsou různorodé břehové porosty - od plně zapojených dřevinných břehových porostů až po jednotlivě rostoucí stromy a keře na přilehlých mokřadních loukách.
V předmětných tocích se sedimenty, životně důležité pro biologický vývoj a rozmnožování mihulí potočních (Lampetra planeri), vyskytují v dostatečné nabídce. Jedná se jak o jemné až bahnité sedimenty sloužící pro vývoj minoh, tak i o písčité a štěrkovité úseky sloužící ke tření dospělců.  

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších oblastí s výskytem mihule říční (Lampetra planeri) v ČR.  

Zranitelnost:

Rybářství: Nadměrná obsádka toků rybími predátory.
Regulace toků: regulace, bagrování, výstavba jezů a přehrad při nichž by docházelo k likvidaci životně důležitých náplavů pro mihuli potoční, ke změnám charakteru toku a k přerušení migračních cest.
Znečištění vody.
Změny hydrografických poměrů, všeobecně: nedodržování zůstatkového průtoku při odběrech vody z toků.
Likvidací břehových porostů, která by měla ve svém důsledku vliv na stav sedimentů a změny charakteru toku i jeho biologických vlastností.  

Management:

Ponechání bahnitopísčitých náplavů v korytě.  

Možné střety zájmu:

Rybářství: Nadměrná obsádka toků rybími predátory.
Regulace toků: Regulace, bagrování, výstavba jezů a přehrad při nichž by docházelo k likvidaci životně důležitých náplavů pro mihuli potoční, k změnám charakteru toku a k přerušení migračních cest.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 46.2220
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.711.2564
Z toho neprioritních naturových biotopů: 11.535.3297
Z toho ostatních přírodních biotopů: 30.6014.1459
Z toho X biotopů: 12.885.9573
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2.65525.74C/B/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt2.65525.74C/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.18520.40B/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.18520.40B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.02330.05C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.02330.05C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.5473.34C/B/-Ne
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.51201.10B/B/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.03502.23C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.76811.66B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.76811.66B/B/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.00380.00C/B/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.00380.00C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.00420.00B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00420.00B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.0080.01B/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.00800.01B/C/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.32010.69C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.32010.69C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.08620.18C/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.08620.18C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.9852.13B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.98502.13B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.09260.20C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00050.00A/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy4.61389.98C/B
M1.4 Říční rákosiny0.38060.82C/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.20640.44C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.32070.69C/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.06480.14B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.50265.41C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.00010.00B/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta5.963812.90B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X4 Trvalé zemědělské kultury0.00690.01
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.23870.51
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.91824.14
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.00120.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.08410.18
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.00130.00
X12 Nálety pionýrských dřevin0.52671.13
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla2.38935.16
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.79091.71
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníP
Lampetra planeriCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Bezděkov nad Metují, Bystré u Stárkova, Česká Metuje, Dědov, Dolní Adršpach, Dolní Teplice, Dolní Vernéřovice, Horní Dřevíč, Javor u Teplic nad Metují, Jívka, Lachov, Libná, Maršov nad Metují, Metujka, Police nad Metují, Stárkov, Teplice nad Metují, Velké Petrovice, Velký Dřevíč, Vysoká Srbská, Zdoňov, Žabokrky, Žďár nad Metují  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.