Homepage

CZ0520511 - Žaltman

Rozloha: 91.0026 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°2'35'' v.d., 50°33'5'' s.š.
Nadmořská výška: 500 - 740 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází SSZ od obce Malé Svatoňovice v oblasti Jestřebích hor. Zaujímá vrcholové partie pohoří v oblasti nejvyššího vrcholu Žaltman (740 m n.m.) a JZ svahy. Jejich sklon je převážně (5) 10 – 15 (20)°. Pro území je charakteristický četný výskyt balvanů velikosti od několika decimetrů po několik metrů. Nadmořská výška lokality je v rozmezí 525-733 m n.m.  

Ekotop:

Geologie: Ve vrcholových partiích převládají arkosové pískovce a slepence, vesměs dosti propustné horniny, které podléhají rychlému zvětrávání a rozrušování na balvany (s rozměry od několika decimetrů po několik metrů) putující po svazích. Na úpatí prudších vrcholových svahů jsou méně propustné permské horniny s půdami červené barvy a kyselé reakce. Ve vrcholové partii lokality se vzácně povrchově nalézají tzv. araukarity, hojnější mimo lokalitu východním směrem.
Geomorfologie: Dle regionálního členění reliéfu (Demek 1987) se zájmová oblast nachází v provincii Česká Vysočina, v soustavě Krkonošsko-jesenická, v podsoustavě Orlické, celku Broumovská pahorkatina, podcelku Žacléřská vrchovina a v okrsku Jestřebí hory. Silně rozčleněný erozně denudační reliéf.
Reliéf: Lokalita zaujímá jihozápadně exponované svahy, které jsou rozbrázděny zaříznutými údolíčky vedoucími od pramenných mís jihozápadním směrem. Převýšení lokality je 208 m (525-733 m n. m.).
Pedologie: Převládají kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Komplex acidofilních i květnatých bučin a svahových luk; součást rozsáhlého lesního komplexu Jestřebích hor.
Fytogeografické zařazení: f. obvod: Českomoravské mezofytikum okres: Sudetské mezihoří podokres: Žaltman  

Biota:

Flóra a vegetace:
Luční porosty jsou vesměs v různém stupni degradace (především vlivem intenzifikace hospodaření) a proto jsou druhově chudší. V porostech mezofilních luk zpravidla dominují trávy. Zastoupeny jsou zejména vysoké trávy trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), lipnice luční (Poa pratensis), kostřava červená (Festuca rubra agg.), srha laločnatá (Dactylis glomerata), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a psárka luční (Alopecurus pratensis). Z bylin se nejčastěji vyskytují v lokalitě řebříček obecný (Achillea millefolium agg.), bedrník větší (Pimpinella major), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), kontryhel (Alchemilla sp.), zvonek rozkladitý (Campanula patula), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), máchelka srstnatá (Leontodon hispidus), jetel luční (Trifolium pratense), jetel plazivý (T. repens), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare agg.). Místy je možné identifikovat i celkem zachovalé porosty s převahou nižších trav jako kostřava červená (Festuca rubra agg.), psineček obecný (Agrostis capillaris), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) a s oligotrofnějšími druhy bylin jako např. vítod obecný (Polygala vulgaris), smolnička obecná (Lychnis viscaria), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga). V JV části se v loukách nacházejí mokřiny a pramenné stružky s druhy jako rozrazil potoční (Veronica beccabunga), sítina článkovaná (Juncus articulatus), sítina rozkladitá (J. effusus), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), lipnice obecná (Poa trivialis), pomněnka hajní (Myosotis nemorosa), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), ptačinec mokřadní (Stellaria alsine) aj.
Vedle olšin a květnatých bučin patří acidofilní bučiny k nejcennějším biotopům Žaltmanu. Značný podíl patří k druhově dosti chudé variantě, někdy se značnými plochami téměř bez bylinného patra, bez keřů a mladších stromků, popř. se znatelnými známkami okusu. Věsenka nachová (Prenanthes purpurea), zřídka třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) (absence C. arundinacea) a kapraď rozložená (Dryopteris dilatata) patří ke druhům, které místní acidofilní bučiny charakterizují. Určitý stupeň floristické nenasycenosti, častý výskyt smrku a relativně omezená rozloha mezi smrkovými kulturami jsou příznaky degradace tohoto nejrozšířenějšího biotopu z hlediska snahy o obnovu.
Drobné segmenty s porosty květnatých bučin jsou druhově nejbohatší lesní společenstva Žaltmanu, zejména na místech s kontaktem, popř. v mozaice s olšinami. Prostorová omezenost je největší slabinou tohoto biotopu. Druhově jsou segmenty značně bohaté (v porovnání se širším okolím). K častějším druhům patří kostřava lesní (Festuca altissima), ječmenka evropská (Hordelymus europaeus), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), pitulník horský (Galeobdolon montanum) a svízel vonný (Galium odoratum). Segmenty jsou reprezentativní, jejich druhová diverzita velmi významná pro území.
Jasanovo-olšové luhy jsou vzhledem k nadmořské výšce a k prostorovému omezení Žaltmanu poněkud druhově ochuzené. Čarovník prostřední (Circaea x intermedia), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), ale hlavně bledule jarní (Leucojum vernum) jsou charakteristické druhy, spolu s několika jarními druhy - křivatec žlutý (Gagea lutea), dymnivka dutá (Corydalis cava). Olšiny jsou omezeny na pramenné mísy a zářezy ve svazích, kde jsou pěkně vyvinuté, vždy však prostorově značně omezené.
Na lokalitě se vyskytují i druhy ohrožené: rozrazil horský (Veronica montana), ostřice převislá (Carex pendula), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a zejména hojná bledule jarní (Leucojum vernum). Zmíněný druh ostřice převislá (Carex pendula) společně s bučinným druhem strdivkou jednokvětou (Melica uniflora) představují v území karpatský migrant, který ve východních Čechách postupně doznívá.
V minulosti bylo na území zaznamenáno množství ohrožených druhů, zejména vstavačovitých (především Kirschner et Štěpánek 1978). Jsou to druhy vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) a především vstavač kukačka (Orchis morio). Nelze vyloučit, že některý z druhů se zde dosud vyskytuje, především vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Živočichové:
Systematický zoologický průzkum nebyl s ohledem na předmět ochrany prováděn. Z nahodilých pozorování lze konkretizovat zastoupení chřástala polního (Crex crex). Lze pochopitelně předpokládat výskyt dalších živočišných druhů, které se zde vyskytují a nebyly zachyceny.  

Kvalita a význam:

Klíčovými biotopy lokality jsou bučiny a pramenné mísy s olšinami. Bučiny vykazují různou kvalitu, místy je zde i převaha smrku, podmíněná kulturou. Jedná se o jednu z mála bukových enkláv v komplexu kulturních smrčin Jestřebích hor. Olšiny představují, přes malou rozlohu segmentů, v oblasti Jestřebích hor ochranářsky velmi významný biotop, a to vzhledem k místy masovému výskytu bledule a k relativní druhové bohatosti.  

Zranitelnost:

V celé lokalitě je zřetelný okus mladších listnatých dřevin. Není velmi intenzívní, avšak dostačuje k tomu, aby byla blokována přirozená obnova lesa, nebo alespoň na většině území lokality. Je třeba omezit počty srnčí zvěře. Divoká prasata jsou rovněž velmi hojná, avšak jejich vliv nelze považovat za negativní (spíše neutrální). V současné době nejsou hodnotnější biotopy na lokalitě přímo ohroženy činností člověka, s výjimkou výsadby husté smrkové monokultury v blízkosti pramenných bledulových olšin u segmentu č. 18. Nevhodné lesnické zásahy však nejsou vyloučeny (zvl. mimo CHKO).
V lučních partiích lokality lze výhledově předpokládat ústup od obhospodařování.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 91.0026
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.913.5598
Z toho neprioritních naturových biotopů: 76.2769.414
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.906.2812
Z toho X biotopů: 6.596.0006
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 22.602424.83B/B/BAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky22.602424.83B/B/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.00020.00C/C/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00020.00C/C/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 42.068346.22B/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny42.068346.22B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4.74315.21A/A/CAno
L5.1 Květnaté bučiny
Management: Zcela vyjmout z těžby segmenty 11, 12 a 15.
4.74315.21A/A/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.55983.91A/A/CAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty3.55983.91A/A/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.3 Poháňkové pastviny6.28126.90B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.12190.13
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami5.87876.45
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Radvanice v Čechách, Starý Sedloňov, Velké Svatoňovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.