Homepage

CZ0520020 - Hrádeček

Rozloha: 119.8998 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°50'15'' v.d., 50°35'10'' s.š.
Nadmořská výška: 400 - 550 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Asi 4 km SZ od Trutnova. Na S od silnice Trutnov - Vlčice.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří permské slepence až arkózy a brekcie, v nichž erozí a denudací vznikly skalní útvary.
Geomorfologie: Mladobucká vrchovina - v SV části Podkrkonošské pahorkatiny, tvoří pruh kerné ploché vrchoviny při J úpatí Krkonoš.
Reliéf: Členité území, na jižních svazích jednoho z Podkrkonošských hřbetů; reliéf rozbrázděn četnými roklemi a stržemi, po celém území skalní útvary; protékáno menším tokem, nadmořská výška 400-546 m.
Pedologie: Převažují kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Lokalita je součástí členitého zalesněného jižního svahu ve zvlněné krajině Podkrkonoší.  

Biota:

Lokalita Hrádeček je ryze lesní přírodní komplex. Vůdčím společenstvem jsou zde bučiny. Největší plochu zaujímají květnaté bučiny, které zde preferují především svahy a rokle, kde občas přecházejí v suťové lesy. Na rovinatějším reliéfu přecházejí květnaté bučiny v acidofilní bučiny. Roztroušeně se po celém území vyskytují skalní útvary se štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin. Součástí lokality je i jedna louka s vegetací mezofilních ovsíkových luk, která se nachází v západní části.  

Kvalita a význam:

Až na několik výjimek byly všechny původní lesy v Podkrkonoší nahrazeny kulturami smrku. Hrádeček je poslední enklávou bučin v Trutnovském okrese (mimo KRNAP a CHKO Broumovsko). Z ohrožených druhů zde roste: jedle bělokorá (Abies alba), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis) aj.  

Zranitelnost:

Zranitelnost je dána způsobem lesního a mysliveckého hospodaření, na němž je plně závislá funkčnost celé této lokality. Lesní porosty jsou stále obnovovány holosečemi, přičemž není příliš rozlišováno zda se jedná o strukturovaný smíšený porost nebo monokulturu. Při těchto holosečích dochází k přerušení ekosystému klimaxového lesa. Nezanedbatelný vliv na lesní porosty mají také stále vysoké stavy spárkaté zvěře (srnčí) a kančí, zejména ve vztahu k možnostem přirozené obnovy dřevin. Zvyšují se tím náklady a je nutné každou výsadbu dřevin oplocovat. Zranitelnost tohoto typu je nesrovnatelně podstatnější než zranitelnost daná turistickým a jiným potenciálním zatížením.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 119.8998
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.091.3177
Z toho neprioritních naturových biotopů: 51.1361.3077
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.050.0661
Z toho X biotopů: 47.7157.2079
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.28431.07C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.28431.07C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.8252.35B/A/CAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin2.82502.35B/A/C
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 19.481816.24B/B/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny19.481816.24B/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 37.716631.45B/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny37.716631.45B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.31771.09B/A/-Ne
L4 Suťové lesy1.31771.09B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.06610.05A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.21701.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami54.537545.48
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.49000.40
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.96340.80
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Hertvíkovice, Hrádeček, Kalná Voda, Mladé Buky  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.