Homepage

CZ0510408 - Smědava

Rozloha: 41.2445 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°16'43'' v.d., 50°50'10'' s.š.
Nadmořská výška: 850 - 920 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Prameniště jižně od Smědavy, na rozvodí Hnědé Smědé a Černé Desné. Nadmořská výška lokality činí přibližně 850-900 m.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Zrašelinělé úžlabiny s vrchovištěm U Studánky a východní úpatí hory Jizery (1122 m n. m.) s přechodem horských bučin do klimaxových smrčin.
Geologie: Horninové podloží tvoří výrazně porfyrická, hrubě a středně zrnitá biotitická žula krkonošsko-jizerského masívu. Kvartérní pokryv představují ložiska přechodové až vrchovištní rašeliny se slabě vyvinutými podložními písčitými deluvii.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Jizerské hornatiny.
Reliéf: Severojižní osu území tvoří ploché pramenné úžlabiny na rozvodí Hnědé Smědé (na severu) a Černé Desné (na jihu). Na západě zasahuje nejnižší stupeň východního úbočí hory Jizery.
Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou podzoly kambické.
Krajinná charakteristika: Relativně zachovalé přírodní biotopy v okolí nejvyššího bodu silnice Bílý Potok-Souš obklopené komplexy mladých lesů a pasek po imisní katastrofě z 80. let. Pohledovou dominantou je hora Jizera, s příkrým východním svahem pokrytým balvanovými rozpady a silně poškozenými zbytky původních smrčin, níže přecházejících do horských bučin.
Lesnická typologie: V uvedeném území jsou zastoupeny lesní typy 6.- 8. LVS, 6R1 (svěží rašelinná smrčina šťavelová), 7R2 (kyselá rašelinná smrčina borůvková), 7K3 (kyselá buková smrčina třtinová), 7N1 (kamenitá kyselá buková smrčina s kapradí osténkatou a třtinou chloupkatou), 8R1(vrchovištní smrčina suchopýrová), 8R3 (vrchovištní smrčina borůvková) a 8G3 (podmáčená smrčina třtinová).  

Biota:

Dominantními biotopy jsou rašelinné a podmáčené smrčiny (L9.2A a L9.2B) na rozvodí výše uvedených vodotečí. Jedná se dílem o zapojené porosty středního věku, dílem o velmi mladé a často nezapojené kultury až mlaziny smrku ztepilého, místy s příměsí nepůvodní kleče, smrku pichlavého, vzácněji borovice pokroucené. Nejcennější část komplexu představuje vrchoviště U Studánky (R3.1) v jižní části území. Jedná se o zřetelně ohraničenou rašelinnou „louku“ s dobře vyvinutými společenstvy svazu Sphagnion medii a s četnými drobnými šlenky (R3.3). Loučka je řídce porostlá zakrslými smrčky, významnější květenu tvoří mj. kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), šicha černá (Empetrum nigrum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum). V okolních smrčinách se dále nachází několik drobných bezlesí s druhově chudými společenstvy přechodových rašelinišť (R2.3). Západní část lokality tvoří fragmenty horských smrkových bučin (L5.4) s náznaky papratkové smrčiny (L9.3). Společenstva těchto typů jsou přítomna i výše ve svazích Jizery, kde však byla většinou silně poškozena až zničena imisemi.  

Kvalita a význam:

Ekologicky významný menší komplex rašelinných a podmáčených smrčin s hodnotným vrchovištěm U Studánky. Toto vrchoviště není dosud chráněno formou maloplošného zvláště chráněného území, což se odráží i na dosavadním způsobu hospodaření v okolních lesích.  

Zranitelnost:

Podobně jako další lokality v centrální části Jizerských hor, bylo i toto území zasaženo imisními škodami, gradacemi hmyzích škůdců a následnou živelnou těžbou dřeva zejména v 1. polovině 80. let. Vzhledem k menší míře poškození zde však byla významná část lesa zachována, k úplnému vytěžení porostu ale došlo v okolí vrchoviště U Studánky. Nepříznivým jevem jsou i početné výsadby geograficky nepůvodních jehličnatých dřevin v okrajové části lokality. Provoz na blízké silnici je minimální a nemá významný negativní vliv na ekosystémy.  

Management:

Management uveden ve výčtu jednotlivých biotopů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 41.2445
Z toho prioritních naturových biotopů: 33.8513.9629
Z toho neprioritních naturových biotopů: 29.4412.1437
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 36.7015.1377
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.97392.36C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce
Management: Pravidelná seč s úklidem biomasy.
0.97392.36C/B/-
7110Aktivní vrchoviště 0.50971.23A/A/CAno
R3.1 Otevřená vrchoviště
Management: Bezzásahový režim.
0.50971.23A/A/C
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.180.43A/A/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště
Management: Bezzásahový režim.
0.18000.43A/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 2.94447.13B/B/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny
Management: Podsadby a výsadby stanovištně původních dřevin (buk lesní, jeřáb obecný, smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů, příp. výchova mladých porostů.
2.94447.13B/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.60991.47B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.60991.47B/B/-
91D0Rašelinný les 12.479330.25B/B/CAno
L9.2A Rašelinné smrčiny
Management: Bezzásahový režim, příp. podsadby stanovištně původních dřevin (smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů.
12.479330.25B/B/C
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 8.409420.38A/A/BAno
L9.1 Horské třtinové smrčiny0.00070.00C/B/-
L9.2B Podmáčené smrčiny
Management: Bezzásahový režim, příp. podsadby stanovištně původních dřevin (smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů.
7.127717.28A/A/B
L9.3 Horské papratkové smrčiny
Management: Podsadby a výsadby stanovištně původních dřevin (buk lesní, jeřáb obecný, smrk ztepilý) sadebním materiálem z místních zdrojů, příp. výchova mladých porostů.
1.28103.10B/B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.24350.59
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami7.073717.15
X10 Paseky s podrostem původního lesa7.820518.96
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Bílý Potok pod Smrkem, Hejnice, Jizerka  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.