Homepage

CZ0510191 - Průlom Jizery u Rakous

Rozloha: 1062.1517 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°11'31'' v.d., 50°37'8'' s.š.
Nadmořská výška: 250 - 562 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území mezi Turnovem (část Dolánky) a Malou Skálou (část Křížky) na obou březích podél toku Jizery. Na sever zasahuje lokalita k obci Frýdštejn, na východ k obci Klokočí.  

Ekotop:

Geologie: Křemenné pískovce, převažují facie spodního až středního turonu spočívající na písčitých vápencích jizerského souvrství a bazálních vápnitých jílovcích teplického souvrství.
Geomorfologie: Součást Jičínské pahorkatiny, podcelek Turnovská stupňovina, podokrsek Sokolská vrchovina a Klokočská kuesta. Severovýchodní hranice prochází v místech, kde je severní okraj České křídové tabule oddělený lužickým zlomem od sudetské soustavy. V oblasti jsou vyvinuty 3 pískovcová skalní města - Drábovna, Klokočské skály a Betlémské skály a Sokol. Plošiny jsou nápadně narušeny těsným erozním údolím Jizery. Vodní tok vytváří u Rakous mohutný meandr.
Reliéf: Pískovcová skalní města na plošinách a hluboce zaříznuté říční údolí s prudkými svahy.
Pedologie: V území převažují půdy typu pseudoglejů a glejů a primitivní půdy - rankery.
Krajinná charakteristika: Komplex údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů, pískovcových skalních bludišť a teplomilných trávníků na výslunných svazích.  

Biota:

Vegetace přírodního komplexu tvoří z velké části acidofilní a květnaté bučiny, vzácně také vápnomilné bučiny v jejichž podrostu se jako dominanta uplatňuje pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea). Na prudkých skalnatých svazích nad Jizerou se nacházejí také suťové lesy a lesní prameniště s i bez tvorby pěnovců. Na skalách je hojná štěrbinová vegetace silikátových a vzácně i vápnitých skal a drolin. Boreokontinentální bory jsou zejména vegetací skalních bludišť. Údolní jasanovo-olšové luhy podél Jizery a jejích drobných přítoků se vyznačují pouze nízkou reprezentativností a zachovalostí. V území se nachází jeskyně Postojna (přístupná veřejnosti). Z lučních porostů k nejhojnějším patří mezofilní ovsíkové louky a pcháčové louky. V údolí Podločky jsou zachované širolisté suché trávníky s výskytem orchidejí. Aluviální psárkové louky podél Jizery patří k málo zachovalým biotopům. V území jsou místy pěkně vyvinuté mezofilní lesní lemy a brusnicová vegetace skal a drolin. V samotném korytu řeky Jizery se tvoří štěrkové náplavy bez vegetace.  

Kvalita a význam:

Lokalita představuje významný komplex bučin a navazujících společenstev v severních Čechách. Na území přírodního komplexu se nachází lokalita modráska bahenního (Maculinea nausithous), z dalších druhů Přílohy II. Směrnice 92/43/EEC se v bučině u Dolních Zbiroh vyskytuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a v Klokočských skalách vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Přírodní komplex je známý v Českém ráji výskytem lesních i lučních druhů vstavačovitých - korálice trojklaná (Corallorhiza trifida), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a dalších chráněných a ohrožených druhů jako např. hořec křížatý (Gentiana cruciata), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), bledule jarní (Leucojum vernum), přeslička největší (Equisetum telmateia), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).  

Zranitelnost:

Ovlivnění lesním hospodářstvím (zalesňování nevhodnou druhovou skladbou, nevhodná velikost pasek na prudkých svazích), neobhospodařování lučních porostů a jejich následná degradace a zarůstání křovinami a náletem, zarůstání údolní nivy invazními druhy - netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), křídlatka japonská (Reynoutria japonica) a slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus) masivní šíření borovice vejmutovky (Pinus strobus) v lesních porostech na Drábovně. K drobným nešvarům patří také divoké skládky domovního odpadu.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1062.1517
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.3113.9935
Z toho neprioritních naturových biotopů: 29.97318.3305
Z toho ostatních přírodních biotopů: 15.24161.883
Z toho X biotopů: 52.73560.109
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 1.29180.12B/B/-Ne
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin1.29180.12B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 9.28640.87B/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)9.28640.87B/B/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 1.71340.16B/B/CAno
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)1.71340.16B/B/C
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.12590.01C/B/-Ne
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy0.12590.01C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.35590.12C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.35590.12C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 48.87194.60C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky48.87194.60C/B/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 1.0940.10B/B/BAno
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin1.09400.10B/B/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 7.4880.70B/B/CAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin7.48800.70B/B/C
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.010.00B/B/BAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.01000.00B/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 104.77289.86C/B/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny104.77289.86C/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 112.004410.54B/A/AAno
L5.1 Květnaté bučiny112.004410.54B/A/A
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 23.73562.23A/A/AAno
L5.3 Vápnomilné bučiny
Management: pouze výběrová těžba s postupným snižováním zápoje, event. zcela bez zásahu , ponechání samovolnému vývoji
23.73562.23A/A/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.3770.41C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny4.37700.41C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 7.26570.68B/B/BAno
L4 Suťové lesy7.26570.68B/B/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.88850.46C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty4.88850.46C/B/-
91T0Středoevropské lišejníkové bory 4.04270.38A/A/-Ne
L8.1A Boreokontinentální lišejníkové bory4.04270.38A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.15230.01C/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů2.02020.19D/C
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.63100.15C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy12.80041.20B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.11650.19C/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy54.11105.09D/C
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků47.70514.49B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.10490.00D/C
M1.4 Říční rákosiny0.00700.00D/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.51030.04C/B
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.16380.01C/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.36360.03C/B
S3A Jeskyně přístupné veřejnosti0.03750.00C/C
T1.3 Poháňkové pastviny3.96700.37C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky8.63560.81D/C
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.38900.03C/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.28600.02C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.00800.00C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta26.87382.53D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území46.06644.33
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole32.89823.09
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole4.29840.40
X4 Trvalé zemědělské kultury0.18600.01
X5 Intenzivně obhospodařované louky21.21401.99
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla3.35780.31
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla112.984010.63
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.48130.04
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami269.826925.40
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami2.74770.25
X10 Paseky s podrostem původního lesa28.48752.68
X12 Nálety pionýrských dřevin29.50262.77
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla7.99820.75
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.06000.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Bělá u Turnova, Besedice, Bukovina u Turnova, Daliměřice, Frýdštejn, Klokočí u Turnova, Loučky u Turnova, Ondříkovice, Rakousy, Sekerkovy Loučky, Turnov, Vranové I, Vranové II  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.