Homepage

CZ0420520 - Lužickohorské bučiny

Rozloha: 626.5169 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°36'50'' v.d., 50°51'4'' s.š.
Nadmořská výška: 362 - 762 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlý lesní komplex východně od silnice I/13 (Nový Bor-Varnsdorf), při hranici se SRN.  

Ekotop:

Geologie: Dominují terciérní vulkanity (trachyt, fonolit), v severní části podél lužického zlomu rovněž granit a granodiorit, v nižších polohách převažují křídové pískovce březenského souvrství a kvartérní deluviální sedimenty.
Geomorfologie: Komplex tvoří tři významné elevace Lužických hor, plynule na sebe navazující v severojižním směru v oblasti přechodu okrsků Jedlovský hřbet a Hvozdský hřbet.
Reliéf: Významné krajinné dominanty v oblasti hlavního hřebene Lužických hor (Pěnkavčí vrch 792 m n. m., Kozí hřbet-Weberberg 711 m n. m., Bouřný 702 m n. m.).
Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou kambizemě dystrické.
Krajinná charakteristika: Nejrozsáhlejší komplex bučin (převážně acidofilních) na území Lužických hor.  

Biota:

Nejrozsáhlejší komplex bučin v Lužických horách, převážně na fonolitu, příp. na kontaktu fonolitoidu a granitoidu. V oblasti Kozího hřbetu jde převážně o mladší porosty, starší a fyziognomicky kvalitní bučiny jsou situovány do hřebenových a vrcholových poloh, v podrostu zde převládá třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Fytocenologicky převažují asociace Calamagrostio villosae-Fagetum a Festuco-Fagetum, přecházejí do květnatých bučin asociace Dentario-Fagetum (druhově chudší typy).
Na Pěnkavčím vrchu jsou bučiny vrcholové partie fyziognomicky velmi vyhraněné (Calamagrostio villosae-Fagetum), místy pralesovité, představující vynikající ukázku náhorní bučiny v nadmořské výšce, která je v Lužických horách ojedinělá. Tento porost je značně rozvolněný s nižší pokryvností stromového patra. V západním úbočí živnější polohy podmíněné výstupy bazaltoidů s pramennými vývěry – druhově bohaté acerózní bučiny s přechody do suťových a prameništních lesů, dosud relativně početný jilm, fytocenologicky jsou porosty blízké asociacím Luzulo-Fagetum, Dentario-Fagetum, Mercuriali-Fraxinetum, Carici remotae-Fraxinetum.
Bouřný: Kvalitnější bučiny převažují především na západních a jižních svazích, nejrozsáhlejší stará bučina se nachází JZ od vrcholu, jsou značně prosvětleny, podrost je převážně s dominantní třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa).
V SZ části komplexu (údolí Lesenského potoka) se vyskytují poměrně kvalitní olšiny (většinou asociačně nevyhraněné), zahrnuty jsou rovněž malé vodní plochy s cennými makrofyty - rdest alpský (Potamogeton alpinus).  

Kvalita a význam:

Význam lokality je dán především plošnou rozlohou lesních porostů s příznivou druhovou skladbou, místy (zvláště na extrémnějších skeletovitých stanovištích) pralesovitého typu (jde o genovou základnu dřevin - buku lesního a javoru klenu). Rozsáhlý lesní komplex představuje rovněž útočiště řady vzácných živočišných druhů: sýc rousný (Aegolius funereus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a další.  

Zranitelnost:

Problematická může být obnova některých částí, kde kvůli zvýšenému stavu zvěře je prakticky likvidováno hojné přirozené zmlazení listnáčů, často se vyskytují zvláštní, tzv.cokusové (bonsajové) formy buku. Zvláště ve starších rozvolněných porostech je nezbytný specifický a šetrný způsob lesního hospodaření (omezené výběrové těžby, individuální oplocenky výsadeb). Rozsáhlé plochy všech tří vrchů leží v I. zóně CHKO, lesní hospodářské plány těchto lokalit jsou přizpůsobeny zájmům ochrany přírody.  

Management:

V lesích dbát v rámci péče těchto obecných zásad:
• nešířit geograficky nepůvodní dřeviny
• při výchově a obnově přednostně odstraňovat invazní geograficky nepůvodní dřeviny
• do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby
• klást důraz na přirozenou obnovu porostů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři (např. snižování stavu vysoké zvěře)
• preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, tu lze docílit pestřejší druhovou skladbou, delší obnovní dobou a vhodnými výchovnými zásahy
• při obnovách porostů s vyšším než minimálním zastoupením (podle vyhlášky č.83/1996 Sb.) původních MZD v žádném případě tento podíl nesnižovat. Naopak se doporučuje, aby byl postupně zvyšován až na úroveň přirozeného zastoupení těchto dřevin. Reálné se zdá být cca 50 % navýšení v jednom obnovním cyklu (např. ze současného 20 % zastoupení zvýšit na 30 %). Viz § 31 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.
• neopomíjet úpravu druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání (např. čisté jaseniny, čisté habřiny)
• při hospodaření v lesích neopomíjet význam mrtvého dřeva v lesním ekosystému. Jeho účast v porostech lze zajistit mimo jiné ponecháním jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby (zejména doupných) na dožití a posléze do úplného rozpadu dřevní hmoty na místě.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 626.5169
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.096.8331
Z toho neprioritních naturových biotopů: 77.98488.5992
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.251.6097
Z toho X biotopů: 20.48128.3306
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.12610.02C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.12610.02C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.0590.00C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.05900.00C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00260.00D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00260.00D/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.26880.04C/A/CAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.26880.04C/A/C
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 300.042147.89B/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny
Management: Obnova porostů clonným způsobem, podrostní hospodaření s cílem postupné převahy buku na celé ploše i v navazujících porostech, zavádění dalších vhodných dřevin - jedle, javorů, jilmu, jasanu a lípy. Potlačit zastoupení smrku, nepokračovat s jeho výsadbou na větších souvislých plochách, zcela eliminovat modřín a smrk pichlavý. Zajistit obnovu nejstarších bukových porostů oplocením náletu, popř. redukcí stavu spárkaté zvěře.
300.042147.89B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 188.226730.04B/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny
Management: Postupné vyloučení jehličnanů z porostů (jejich zastoupení je v současnosti výrazně nižší než v segmentech L5.4
188.226730.04B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3.69670.59B/A/CAno
L4 Suťové lesy
Management: Porosty extrémních stanovišť (přechody L5.4 a L4 a četným bezlesím) ponechat samovývoji, místy zavádění dalších vhodných dřevin, především jilmu
3.69670.59B/A/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.01030.48B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty
Management: Zamezit změnám vodního režimu, zvážit dosadbu stanovištně odpovídajících dřevin
3.01030.48B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.13770.18A/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.03290.00C/C
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.08000.01B/B
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.04000.00B/A
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.00190.00B/A
T1.3 Poháňkové pastviny0.30040.04D/C
T1.4 Aluviální psárkové louky0.01680.00B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.40970.06
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.09860.01
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.02990.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.01350.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami108.958217.39
X10 Paseky s podrostem původního lesa18.82013.00
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00069.57
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Dolní Podluží

Kraj Liberecký kraj:

Horní Světlá pod Luží  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.