Homepage

CZ0420416 - Milešovka

Rozloha: 490.1785 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°56'26'' v.d., 50°33'10'' s.š.
Nadmořská výška: 385 - 837 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Vrchy 2 km SZ směrem od Velemína.  

Ekotop:

Geologie: Milešovka je trachytický lakolit vypreparovaný z povrchových vulkanitů a se svým okolím tektonicky vyzdvižený. Neovulkanická efusiva jsou zastoupena v obou hlavních typech, bazaltoidech a trachytech, rozdíl mezi nimi se silně projevuje na vegetaci.
Geomorfologie: Milešovka je nejvyšší horou Českého středohoří (837 m n. m.). Její horská skupina v rámci navrhovaného území zahrnuje z výraznějších vrchů ještě Kamenec (552 m n. m.), Dubický vrch (441 m n. m.), Dlouhý vrch (456 m n. m.) a Šibeník (486 m n. m.).
Reliéf: Dominantní vrch Milešovka, nejvyšší elevace Českého středohoří a jedna z nejvyšších hor českého vnitrozemí. Milešovka má velký klimatologický význam, na vrcholu je zřízena meteorologická pozorovací stanice (od roku 1905).
Pedologie: Půdní profil tvoří především kambizemě eutrofní.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlé zachovalé lesní ekosystémy, společenstva skal a sutí, velká koncentrace bohatých populací vzácných druhů rostlin.  

Biota:

Převládajícím typem biotopu jsou hercynské dubohabřiny, dále se vyskytují květnaté bučiny, kyselé bučiny a acidofilní teplé doubravy, kyselé doubravy a prioritní bazifilní teplé doubravy s řadou významných rostlin reliktního charakteru. Prioritní jsou suťové lesy na jv. svahu Milešovky. Jako doprovod vodních toků se zde vyskytují potoční luhy zejména mezi Dubickým a Dlouhým vrchem. Významné pro lokalitu jsou maloplošné výskyty vegetace silikátových štěrbin skal a drolin s výskytem kapradinky skalní (Woodsia ilvensis), trávníky skalních terásek (Milešovka, Kamenec), křoviny skal a drolin s rybízem alpinským (Ribes alpinum). Na jižním, severním a východním okraji území se vyskytují ovsíkové louky a fragmenty pcháčových luk, tužebníkových luk a bezkolencových luk.  

Kvalita a význam:

Lesní porosty navrhovaného území jsou druhově velmi bohaté a hostí velký počet ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to například medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi) na Výřích skalách - Milešovka, lopuštík skloněný (Hackelia deflexa) na vrcholu Milešovky, kapradinka skalní (Woodsia ilvensis) a velmi bohaté populace kosatce bezlistého (Iris aphylla). Faunistický průzkum je velmi kusý, z uvedeného území je potvrzen výskyt výra velkého (Bubo bubo), zmije obecné (Vipera berus), užovky hladké (Coronella austriaca) a střevlíka nepravidelného (Carabus irregularis).  

Zranitelnost:

Lokalita byla v minulosti negativně ovlivněna lesnickými zásahy - zaváděním nepůvodních dřevin do přirozených lesních porostů. V současnosti probíhá rekonstrukce porostů s cílem obnovit přirozené druhové složení. Vrchol je ovlivněn turistickým využíváním, provozem vojenských objektů a meteorologickou stanicí. Negativně působí rovněž přemnožení divoké zvěře, především prasete divokého. Louky v nižších polohách byly meliorovány, nejsou bohužel koseny (náročnost terénu, nízká krmná hodnota, malý zájem vlastníků o seno). Na delší dobu nekosených loukách dochází k expanzi křovin. V současné době se obnovuje pravidelné kosení na soukromých loukách i původní vodní režim. Některé porosty křovin jsou dobře zachovalé, velká část těchto porostů je ale přestárlá. Rekonstrukce lesních cest nepříliš šetrnými metodami.  

Management:

Management uveden ve výčtu zastoupených biotopů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 490.1785
Z toho prioritních naturových biotopů: 9.0844.5166
Z toho neprioritních naturových biotopů: 69.72341.7834
Z toho ostatních přírodních biotopů: 4.1720.4587
Z toho X biotopů: 17.0183.4185
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 0.00910.00C/C/CNe
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Management: odstraňování náletových dřevin a nepůvodních druhů
0.00910.00C/C/C
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.30070.06A/A/AAno
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)
Management: odstraňování náletových dřevin v případě jejich expanse
0.30070.06A/A/A
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.40840.08A/A/BAno
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)
Management: odstraňování náletových dřevin a nepůvodních druhů
0.40840.08A/A/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.00750.00C/A/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.00750.00C/A/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.240.04C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.24000.04C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 13.54132.76C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky13.54132.76C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.84470.17C/A/AAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
Management: bez zásahů
0.84470.17C/A/A
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.02840.00C/A/BAno
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého
Management: bez zásahů
0.02840.00C/A/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 18.45873.76B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny18.45873.76B/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4.40430.89B/B/AAno
L5.1 Květnaté bučiny
Management: nešířit geograficky nepůvodní druhy, odstraňovat nepůvodní invazní druhy, do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, klást důraz na přirozenou obnovu lesů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři, preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, úpravovat druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání, ponechání jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití, do úplného rozpadu dřevní hmoty
4.40430.89B/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 303.84161.98B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny303.841061.98B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 28.65395.84B/A/AAno
L4 Suťové lesy
Management: nešířit geograficky nepůvodní druhy, odstraňovat nepůvodní invazní druhy, do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, klást důraz na přirozenou obnovu lesů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři, preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, úpravovat druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání, ponechání jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití, do úplného rozpadu dřevní hmoty
28.65395.84B/A/A
91D0Rašelinný les 0.080.01D/B/-Ne
L10.1 Rašelinné březiny0.08000.01D/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15.2323.10C/B/BAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty
Management: nešířit geograficky nepůvodní druhy, odstraňovat nepůvodní invazní druhy, do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, klást důraz na přirozenou obnovu lesů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři, preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, úpravovat druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání, ponechání jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití, do úplného rozpadu dřevní hmoty
15.23203.10C/B/B
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 0.250.05D/C/CNe
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy
Management: nešířit geograficky nepůvodní druhy, odstraňovat nepůvodní invazní druhy, do lesních porostů vnášet chybějící dřeviny přirozené druhové skladby, klást důraz na přirozenou obnovu lesů a s tím spojené jemnější způsoby hospodaření a dostatečnou ochranu proti zvěři, preferovat členitější prostorovou výstavbu porostů, úpravovat druhové skladby porostů vzniklých živelně v důsledku pěstebního zanedbání, ponechání jednotlivých stromů přirozené dřevinné skladby na dožití, do úplného rozpadu dřevní hmoty
0.25000.05D/C/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.28820.26B/B
L1 Mokřadní olšiny0.08370.01C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.54770.31B/C
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)10.11122.06C/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy3.24730.66C/C
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.06000.01C/A
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.97350.19A/A
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)1.22840.25A/A
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.06260.01B/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.78920.36C/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.04540.00B/A
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.02150.00C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.71240.14
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00220.00
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.03510.21
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami37.95507.74
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami6.15361.25
X10 Paseky s podrostem původního lesa10.64702.17
X11 Paseky s nitrofilní vegetací25.45575.19
X12 Nálety pionýrských dřevin1.19750.24
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.26000.05
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Černčice u Žalan, Milešov u Lovosic, Velemín  

Prameny:

Kuncová J.Navrhování přírodního komplexu Milešovka, ústní sdělení, vedení hranic PK a botanické průzkumy na Milešovce a v okolí.
Kolektiv AOPK ČRChráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str.1999
Kuncová J., Hamerský R.Demonstrační území: Milešovka - návrh, 3 str., msc., Správa CHKO České středohoří.2002
Moravec P.Fauna Milešovky a okolí, ústní sdělení.
Sádlo J.u0088c - Milešovka - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
Sýkora M.Botanická inventarizace a popis anemi-orografického systému Milešovky v Českém středohoří, Stipa 4: 34-79, Ústí nad Labem.1979
Štěkl J. a kol.Klimatické poměry Milešovky, Akademia, Praha.1999
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.