Homepage

CZ0413194 - Střela

Rozloha: 22.8630 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°16'49'' v.d., 50°5'47'' s.š.
Nadmořská výška: 433 - 526 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Řeka Střela od mostu v Poříčí (ř.km 49,5) po nádrž Žlutice (ř.km 66,7) cca 25 km jv. od Karlových Varů, tekoucí přibližně od západu k východu, v souběhu s železniční tratí a silnicí.  

Ekotop:

Geologie: Území se nachází mezi Tepelskou vrchovinou, kde jsou horniny krystalinika, a Rakovnickou pahorkatinou, kde vystupují proterozoické fylity a svory. Samotnou nivu řeky tvoří fluviální sedimenty.
Geomorfologie: Východní okraj lokality náleží do celku Tepelská vrchovina, podcelku Žlutická vrchovina, okrsků Bochovská a Vladařská vrchovina, východní okraj lokality náleží do celku Rakovnická pahorkatina, podcelku Žihelská pahorkatina, okrsku Rabštejnská pahorkatina.
Reliéf: Pod Žluticemi řeka protéká širokým údolím, kde meandruje mezi loukami. Až do Chyše je koryto místy zarostlé, v korytě s četnými padlými stromy. Řeka pokračuje stále úzkým korytem s ostrými meandry až do Rabštejna. V toku se vytvářejí bahnito-písčité náplavy.
Pedologie: Ve vlastním toku se vytvářejí půdy pouze na pískovitých až hlinitých (případně organominerálních) náplavech.
Krajinná charakteristika: Řeka Střela vytváří hluboce zařízlé údolí s meandrujícím tokem v krajině charakteru vrchoviny s nejvyšších vrchem Vladař, který je tektonického původu. Kromě města Žlutice neleží v lokalitě žádné obce přímo v údolí řeky Střely, přesto je antropické ovlivnění krajiny významné - údolím řeky vede souběžná regionální železniční trať a silnice II. třídy. Okolní pozemky jsou pouze z menší míry zalesněné, většinu rozlohy tvoří orná půda.  

Biota:

Tok je obýván charakteristickou vodní faunou menší řeky pstruhového pásma, rybí obsádka je ovlivněna rybářským hospodařením i blízkostí vodárenské nádrže Žlutice.  

Kvalita a význam:

Jeden z vhodných biotopů mihule potoční (Lampetra planeri).  

Zranitelnost:

Lokalitu mohou ohrozit nevhodné regulace koryta (především v meandrujících partiích s jemnými náplavy), znečištění vody (z obce Žlutice) a rybářské hospodaření (složení a početnost obsádky).  

Management:

Zachování současného charakteru a diverzity toku, odstranění migračních překážek v toku (příčné stavby, upravené části). Snížení eutrofizace vody intenzifikací ČOV v přilehlých obcích, především ve Žluticích a zabránění smyvu zemědělské půdy do toku, např. zřízením travnatých pásů.  

Možné střety zájmu:

Úprava toku v rámci tzv. protipovodňových opatření, znečištění z obcí v povodí. Výstavba či obnova příčných objektů v toku (mosty, jezy, stupně).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 22.8630
Z toho prioritních naturových biotopů: 18.104.1397
Z toho neprioritních naturových biotopů: 5.661.2957
Z toho ostatních přírodních biotopů: 66.2915.1563
Z toho X biotopů: 7.291.6678
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.11710.51C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.11710.51C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.02040.08C/B/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.02040.08C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.04740.20D/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.04740.20D/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.07694.71D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.07694.71D/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.02920.12B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.02920.12B/A/-
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.00060.00D/C/-Ne
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.00060.00D/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.00410.01D/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.00410.01D/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.139718.10B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty4.139718.10B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů1.02834.49B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00050.00B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy12.034952.63A/A
M1.4 Říční rákosiny0.00280.01A/A
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.33661.47B/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.11080.48C/C
T1.4 Aluviální psárkové louky0.46932.05C/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta1.17315.13B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.22000.96
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.11570.50
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.11514.87
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.14030.61
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.02670.11
X12 Nálety pionýrských dřevin0.05000.21
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníP
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Karlovarský kraj:

Čichořice, Chyše, Mostec, Protivec u Žlutic, Semtěš u Žlutic, Verušice, Záhořice, Žlutice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.