Homepage

CZ0324025 - Kaňon Střely

Rozloha: 358.4276 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°27'1'' v.d., 49°54'49'' s.š.
Nadmořská výška: 300 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Kaňon dolního toku Střely od Nebřezin u Plas po Dolní Hradiště nedaleko soutoku s Berounkou.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Hluboce zaříznuté antecedentní údolí se zachovalými suťovými lesy, dubohabřinami, acidofilními bučinami a mozaikou dalších společenstev odpovídající pestrým stanovištním podmínkám.
Geologie: Geologické podloží tvoří proterozoické břidlice, minerálně slabé.
Geomorfologie: Území leží v celku Plaská pahorkatina, podcelku Kaznějovská pahorkatina, okrsku Hornobřízská pahorkatina a podcelku Kralovická pahorkatina, okrsku Kožlanská plošina.
Reliéf: Oproti plochému až mírně zvlněnému okolí je vlastní údolí Střely zahloubené o 100 až 150 m. Výška území se pohybuje v rozmezí od 300 do 450 m n. m.
Pedologie: Na svazích kromě skalních výchozů se nacházejí pouze sutě, částečně zvětralé, v údolní nivě Střely kromě štěrkových a pískových náplavů jsou půdy oglejené. Nad skalními srázy se vyskytují kyselé hnědé lesní půdy.
Krajinná charakteristika: Zalesněné zaříznuté údolí se zaklesnutými meandry, se strmými suťovými svahy a skalními výchozy je v okolní mírně zvlněné kulturní krajině výrazným fenoménem.  

Biota:

Území náleží do Českomoravského mezofytika, fytogeografického okresu Plzeňská pahorkatina vlastní.
Hercynské dubohabřiny (L3.1) jsou plošně nejrozšířenějším biotopem. V bylinném patře jsou hojné druhy lecha jarní (Lathyrus vernus), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), sasanka hajní (Anemone nemorosa), mařinka vonná (Galium odoratum), jaterník podléška (Hepatica nobilis) či kopytník evropský (Asarum europaeum).
Suťové lesy (L4) vázané na nepřístupné terénní zářezy a rokle a zejména dolní části svahů kaňonu, představují velmi rozšířené a lidskou činností nejméně narušené lesní porosty. Acidofilní bučiny (L5.4) jsou v území zastoupeny acidofilními jedlinami, které porůstají prudké severní svahy kaňonu. V řadě porostů jedle velmi dobře zmlazuje. Acidofilní vegetace skalních štěrbin (S1.2) je zastoupena především hojnými porosty na zastíněných skalkách. Druhým, vzácnějším typem jsou společenstva slunných skal s tařicí skalní (Aurinia saxatilis), Sedum sp. div. apod. Pohyblivé sutě (S2.B) jsou zastoupeny suššími a acidofilními sutěmi s tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), dobromyslí obecnou (Origanum vulgare), pelyňkem pravým (Artemisia absinthium). Ojediněle je zastoupena i skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1). Mezofilní ovsíkové louky (T1.1) se místy vyskytují ve vyšších částech nivy a na svazích.
Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A) se vyskytují maloplošně, ve vlastní nivě Střely jsou zastoupeny jen fragmentárně. Z ostatních přírodních biotopů jsou významné acidofilní teplomilné doubravy L6.5 (as. Viscario-Quercetum), suché kyselé doubravy (as. Luzulo albidae-Quercetum petraeae) a acidofilní bory (L8) na skalních hranách a mělkých půdách.  

Kvalita a význam:

Hluboce zaříznuté údolí Střely je výrazným krajinným fenoménem. Díky nepřístupnému terénu se zachovaly poměrně přirozené lesní porosty odrážející diverzitu stanovištních podmínek. Pozoruhodné je velké zastoupení suťových lesů minimálně ovlivněných lidskou činností. Významný je i výskyt skalních biotopů a řady chráněných druhů cévnatých rostlin.
Významné druhy cévnatých rostlin: jedle bělokorá (Abies alba), oměj pestrý (Aconitum variegatum, kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), tařice skalní (Aurinia saxatilis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), rozchodník velký (Hylotelephium maximum), jalovec obecný (Juniperus communis), hrachor horský (Lathyrus linifolius), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), prvosenka jarní (Primula veris), jetel alpínský (Trifolium alpestre).
Významné druhy živočichů: krasec Buprestis haemorrhoidalis, tesařík Phymatodes pusillus, výr velký (Bubo bubo).  

Zranitelnost:

Území je negativně ovlivňováno zejména lesním hospodařením. U naprosté většiny porostů v přístupnějších terénech došlo k antropickému ovlivnění. Velký podíl mají výsadby smrku a borovice, které často tvoří mozaiku s porosty s přírodě blízkým druhovým složením. Na skalnatých jižních exponovaných svazích jsou na několika místech vysázeny kultury akátu, které zcela mění trofii stanoviště a podporují výskyt nitrofilních druhů.
Problémem jsou i vysoké stavy mufloní zvěře. Negativní dopad má zejména její shromažďování na výslunných a skalnatých biotopech, kde poškozují podrost okusem a podporují erozi.  

Management:

Při obnově porostů využívat místy bohatého přirozeného zmlazení jedle. Maximálně podporovat přirozenou druhovou skladbu dřevin. Přirozené porosty ponechat bez zásahu. Neprovádět vodohospodářské úpravy toku Střela.
Redukce akátových porostů (nutnost použití herbicidů).  

Možné střety zájmu:

Lesní hospodářství (změna přirozené druhové a prostorové skladby), turistické využití včetně rekreačních objektů, myslivost - udržování vysokých stavů spárkaté zvěře.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 358.4276
Z toho prioritních naturových biotopů: 14.4351.7501
Z toho neprioritních naturových biotopů: 34.83124.8563
Z toho ostatních přírodních biotopů: 22.9482.238
Z toho X biotopů: 26.0193.2627
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.03290.00B/B/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.03290.00B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 8.18192.28B/A/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky8.18192.28B/A/-
8150Středoevropské silikátové sutě 0.85580.23A/A/BAno
S2B Pohyblivé sutě silikátových hornin0.85580.23A/A/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 6.21781.73B/A/BAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin6.21781.73B/A/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 23.61756.58B/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny
Management: Při obnově porostů využívat místy bohatého přirozeného zmlazení jedle.
23.61756.58B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.030.00B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.03000.00B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 85.920423.97B/A/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny85.920423.97B/A/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 51.007314.23B/B/AAno
L4 Suťové lesy51.007314.23B/B/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.74280.20B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.74280.20B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny4.34651.21B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy7.21562.01B/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)2.22590.62B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy19.24185.36B/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků5.36181.49B/A
M1.4 Říční rákosiny0.01430.00B/B
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.20010.05B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky21.86336.09B/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.21560.06B/A
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.05000.01B/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta21.50315.99A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.48960.41
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.05160.01
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.88160.24
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.07050.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami86.653424.17
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami3.10260.86
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.54480.15
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.17710.04
X12 Nálety pionýrských dřevin0.29150.08
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Babina, Břízsko, Dolní Hradiště, Koryta, Nebřeziny, Obora u Kaznějova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.