Homepage

CZ0323165 - Radbuza

Rozloha: 13.0350 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°50'47'' v.d., 49°33'34'' s.š.
Nadmořská výška: 389 - 438 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Horní tok řeky Radbuzy, od jezu v Polžicích (ř.km 71,9) - 5 km západně od Horšovského Týna, po soutok s Bystřickým potokem (ř.km 91,0) - u Bělé nad Radbuzou, tekoucí přibližně od západu k východu, cca 20 km sz. od Domažlic.  

Ekotop:

Geologie: Vlastní tok je budován fluviálními a deluviofluviálními písčitohlinitými sedimenty, v podloží se vyskytují krystalické horniny (žuly, diority, glabra, pararuly, amfibolity).
Geomorfologie: Šumavská soustava, Českoleská oblast, celek Podčeskoleská pahorkatina, podcelek Chodská pahorkatina, okrsek Hostouňská pahorkatina.
Reliéf: Silně meandrující, členitý tok s kamenitým a štěrkovitým dnem, místy s hlinitými a organickými nánosy.
Pedologie: V okolí toku převládají nivní glejové půdy, ve vlastním toku se tvoří hlinitopísčité náplavy.
Krajinná charakteristika: Poměrně široká údolní niva s meandrujícím vodním tokem v bezlesé krajině, relativně výškově málo rozrůzněná, jednotlivé nižší vrcholy v pahorkatině jsou porostlé kulturními lesy.  

Biota:

Radbuzu v tomto úseku obývá především charakteristická vodní fauna pstruhového pásma, z ryb zastoupená např. pstruhem obecným (Salmo trutta) a vrankou obecnou (Cottus gobio), v hlinito-písčitých náplavech žijí larvy mihule potoční.  

Kvalita a význam:

Pro mihuli potoční představuje daný úsek toku Radbuzy velmi vhodný biotop.  

Zranitelnost:

Toku hrozí potenciálně především nežádoucí úpravy koryta (vyhrnování náplavů a vyrovnávání toku), znečištění vody (z Bělé nad Radbuzou) a nevhodné rybářské hospodaření (skladba a početnost obsádky).  

Management:

Zachování toku v přírodním stavu, případné odstranění migračních překážek v toku. Snížení eutrofizace toku kvalitnějším čištěním odpadních vod z obcí.  

Možné střety zájmu:

Úpravy toku z hlediska tzv. protipovodňových opatření, budování a obnova příčných objektů v toku, znečištění vody z obcí, vysazování ryb (pstruh).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 13.0350
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.190.1561
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.620.0809
Z toho ostatních přírodních biotopů: 56.557.3718
Z toho X biotopů: 36.934.8144
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3270Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. 0.00070.00A/A/-Ne
M6 Bahnité říční náplavy0.00070.00A/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.02230.17C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.02230.17C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.05790.44D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.05790.44D/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.15611.19C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.15611.19C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů5.065638.86B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.767613.56A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.05210.39B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.15051.15B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.30752.35B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00170.01A/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.02680.20B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.07240.55
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.08600.65
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.54984.21
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.05420.41
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.03930.30
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace4.012730.78
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníC
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Doubravka u Bělé nad Radbuzou, Mírkovice, Oplotec, Polžice u Horšovského Týna, Srby u Horšovského Týna, Svinná u Štítar, Svržno, Štítary nad Radbuzou, Tasnovice, Vítání  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.