Homepage

CZ0320140 - Chejlava

Rozloha: 375.0604 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°32'47'' v.d., 49°31'49'' s.š.
Nadmořská výška: 402 - 663 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex (PK) se nachází cca 2,5 km SV od obce Měcholupy, v okrese Plzeň - jih.  

Ekotop:

Základní charakteristika: Lesní komplex zachovalých polopřirozených listnatých a smíšených porostů s bohatou hájovou květenou v podrostu. Součástí PK je NPR Chejlava.
Geologie: Součást proterozoika českého masivu, komplex nepřeměněných až slabě přeměněných břidlic, drobových břidlic a drob, s vložkami buližníků, spilitů, kamenečných a kyzových břidlic, kvarcitů a vápenců.
Geomorfologie: Území náleží do celku Švihovská vrchovina, podcelku Radyňská vrchovina, okrsku Bukovohorská vrchovina.
Reliéf: V strukturně denudačním reliéfu jsou zbytky sníženého třetihorního zarovnaného povrchu a dominují zde suky jako např. Kámen (576,6 m n. m.), Buková hora (650,8 m n. m.), či bezejmenná kóta 616 m n. m. Na těchto vrších jsou skalky, mrazové sruby, svahové sutě a úpatní balvanové haldy.
Pedologie: Převládajícími půdními typy jsou zde kambizemě modální a pseudogleje modální.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlá klenbovitě vyzdvižená elevace na levém břehu Úslavy s rozsáhlým lesním komplexem.  

Biota:

Nejrozsáhlejší typ lesní vegetace v území představují květnaté bučiny sv. Eu-Fagenion (L5.1.) s výskytem několika subtypů. Tyto porosty jsou nejlépe zachovány zejména v okolí vrcholu Bukové hory, na území NPR Chejlava, v oblasti zvané Na hřebeni a lokálně i na sv. svazích Bukové hory. Na s. svazích Bukové hory (a fragmentárně i jinde) přechází v chudé acidofilní bučiny (L5.4) sv. Luzulo-Fagion (as. Luzulo-Fagetum).
Suťové lesy (L4) se vyskytují roztroušeně v návaznosti na skalnaté výchozy buližníků a balvanité sutě. Převládají společenstva z okruhu as. Mercuriali-Fraxinetum.
Velmi vzácně (na jediné lokalitě) se v území vyskytují suťové lesy s měsíčnicí vytrvalou z okruhu as. Lunario-Aceretum.
Skalní společenstva (S1.2) v území zahrnuje zejména vegetaci stinných svahů vázaných na severně, SZ a SV orientované příkré stěny buližníkových suků, balvanité rozpady provázející výchozy buližníků event. břidlicové droby.
Dále jsou v území vzácně zastoupena lesní prameniště (R1.4), většinou jako součást lesních cenóz, zpravidla olšin spadajících do as. Carici remotae-Fraxinetum. Charakteristická je přítomnost druhů řeřišnice hořká (Cardamine amara), ptačinec mokřadní (Stellaria alsine), ostřice řídkoklasá (Carex remota), o. lesní (C. sylvatica), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium) a m. střídavolistý (Ch. alternifolium).
Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2) - roztroušeně až vzácně, většinou v okolí pramenišť. Porosty spadají do okruhu as. Carici remotae-Fraxinetum.
Hercynské dubohabřiny (L3.1) - porosty na jižně orientovaných svazích Bukové hory vytváří pravděpodobně přechodné typy mezi L5.1 a L3.1 - plus vliv lesnického hospodaření (otázka preference dubu event. javoru v původních porostech dubových bučin - L5.1). Druhové složení i charakter porostů odpovídá ptačincové lipové doubravě (as. Stellario-Tilietum).
Na jediné lokalitě v území se vyskytují boreokontinentální bory L8.1, nesouvislé stromové patro (kolem 5-10%) se zakrslými exempláři borovice lesní (Pinus sylvestris).
Z fauny se vyskytuje výr velký (Bubo bubo), holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), krkavec velký (Corvus corax), puštík obecný (Strix aluco), sluka lesní (Scolopax rusticola), čolek horský (Triturus alpestris).  

Kvalita a význam:

V širším okolí nejzachovalejší listnaté a smíšené porosty (v literatuře někdy označováno jako jediná ukázka přirozených bučin na Plzeňsku), s cenným podrostem hájových druhů: oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), rozrazil horský (Veronica montana). Tyto porosty jsou rovněž biotopem i pro vzácnější druhy ptáků: např. čáp černý (Ciconia nigra), puštík obecný (Strix aluco), holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), sluka lesní (Scolopax rusticola) a pro některé druhy hmyzu: nosatec Donus palumbarius, mandelinka Chrysolina umbratilis, Asclera sanquinicollis, střevlík vypouklý (Carabus convexus), nosatec Barynotus moerens, pestřenka Callicera aenea, či vzácnější lesní druhy měkkýšů: soudkovka žebernatá (Sphyradium doliolum), řásnatka nadmutá (Macrogastra tumida) - nejzápadnější výskyt v ČR, žebernatěnka drobná (Ruthenica filograna), srpnatka jednozubá (Trichia unidentata).  

Zranitelnost:

Nejvýraznějším negativním faktorem je lesnické hospodaření (změny druhové skladby dřevin, zploštění věkové struktury, změny prostorové výstavby porostů, apod.), ačkoli podíl smíšených porostů vůči zastoupení smrkových kultur je v porovnání se situací v jiných oblastech poměrně příznivý. Negativně se projevují i poměrně vysoké stavy spárkaté zvěře (redukce přirozené obnovy).  

Management:

Podpora přirozené druhové a prostorové skladby lesa, ponechávání části přestárlých listnáčů do stadia rozpadu.  

Možné střety zájmu:

Lesní hospodářství - těžba a doprava dřeva, zalesňování, úprava vodního režimu.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 375.0604
Z toho prioritních naturových biotopů: 9.9537.3526
Z toho neprioritních naturových biotopů: 42.57159.6918
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.569.622
Z toho X biotopů: 44.89168.3935
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.10010.02A/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.10010.02A/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 25.62316.83D/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny25.62316.83D/C/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 130.379834.76C/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny
Management: předržení doupných stromů do stadia rozpadu (biotop hmyzu a ptáků) snížení zakmenění v porostech s Lilium martagon
130.379834.76C/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.58880.95D/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny3.58880.95D/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 36.14239.63C/B/CAno
L4 Suťové lesy
Management: předržení doupných stromů do stadia rozpadu (biotop hmyzu a ptáků) snížení zakmenění v porostech s Lilium martagon
36.14239.63C/B/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.21030.32C/C/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.21030.32C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.34600.35B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy4.89201.30B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy1.94370.51C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.84300.22A/A
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.01670.00B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.58060.15B/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami134.695335.91
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami12.16903.24
X10 Paseky s podrostem původního lesa5.01371.33
X11 Paseky s nitrofilní vegetací16.51554.40
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Měcholupy u Blovic, Srby nad Úslavou, Žďár u Blovic, Ždírec u Blovic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.