Homepage

CZ0313137 - Veveřský potok

Rozloha: 34.6414 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°47'48'' v.d., 48°45'12'' s.š.
Nadmořská výška: 542 - 775 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Asi pětikilometrový úsek Veveřského potoka jižně od Nových Hradů, asi 0,5 km nad jeho ústím do Zevlova rybníku. Na většině území (kromě jižní části) lokalita kopíruje hranice stejnojmenné přírodní památky.  

Ekotop:

Geologie: Horninovým podkladem je muskoviticko-biotitický až dvojslídný granit až granodiorit číměřského typu. Horninový podklad je v úzké nivě potoka překryt deluviálně -fluviálními sedimenty.
Geomorfologie: Severní část Novohradských hor náležející k Jedlické vrchovině.
Reliéf: Nehluboké poměrně úzké údolí s úzkou nebo chybějící potoční nivou, s přirozeně meandrujícím korytem potoka, s častým výskytem jemných bahnitých a bahnito-písčitých náplavů. Dnový substrát je převážně štěrkový, místy kamenitý. Tok je migračně segmentovaný díky jímacím objektům pro odběr vody.
Pedologie: Území se nachází v oblasti Kambizemě typické kyselé a kambizemě dystrické (svahy údolí), na dně údolí je vyvinut glej typický, místy s malými plochami gleje organozemního (s raš. anmórem) na podsvahových prameništích.
Krajinná charakteristika: Úzké údolí drobné vodoteče v členitém reliéfu Novohradských hor.  

Biota:

Úsek Veveřského potoka protéká většinou lesem. Koryto doprovází porosty potočních střemchových olšin (L2.2B), tvořené olší lepkavou (Alnus glutinosa) s příměsí vrby křehké (Salix fragilis) a vtroušeným jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus), v podúrovni se roztroušeně objevuje střemcha obecná (Prunus padus), vrba nachová (Salix purpurea) a vrba popelavá (Salix cinerea). Z významnějších druhů bylinného patra se vyskytují krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), kostřava obrovská (Festuca gigantea), rákos obecný (Phalaris arundinacea). Vegetace vodních makrofyt v korytě je zcela sporadická, s ojedinělým výskytem hvězdoše (Callitriche sp.) a prameničky obecné (Fontinalis antipyretica). Druhová diverzita vodní fauny je relativně chudá, odpovídá horskému pstruhovému pásmu. Z ryb dominuje pstruh obecný (Salmo trutta morpha fario). Veverský potok od čerpací stanice pod Veveřím k pramenům představuje vhodný biotop pro mihuli potoční (Lampetra planeri). Mihule však obývají i vhodné náplavy v menších tišinách. V příbřežním okolí vodoteče se vyskytují druhy obojživelníků ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan štíhlý (Rana dalmatina).  

Kvalita a význam:

Lesní vodní tok s mezotrofním až oligotrofním charakterem. Koryto toku je převážně přírodní, pouze na některých místech lze nalézt známky historických regulací spočívajících v napřimování. Lokalita je cenná pro svůj výskyt mihule říční (Lampetra planeri). Vysoké koncentrace mihulí byly zaznamenány zejména v nánosech nad jímacím objektem v horní části území. Příbřežní pásy kolem vodoteče i samotné její koryto vytváří mnoho vhodných stanovišť k přezimování pro drobné živočichy, zejména obojživelníky.  

Zranitelnost:

Lokalitu mohou ohrozit především nevhodné regulace toku (odtěžení jemných náplavů) a existence příčných stupňů zabraňujících obousměrným migracím vodních živočichů.  

Management:

Je nutné ochránit především stanoviště, jež představují vhodné náplavy sedimentu, v nichž se vyskytují minohy, a zajistit dostatečný průtok vody korytem. Rybářské hospodaření musí při plánování počtu vysazovaných dravců (především pstruha obecného) brát na zřetel potenciální možnost predačního tlaku na mihuli potoční.
Uvažováno by mělo být migrační zprůchodnění Veverského potoka.  

Možné střety zájmu:

Lze očekávat diskusi se správcem toku (určení podmínek pro těžbu sedimentů nad jímacími objekty), projednáno musí být rybářské hospodaření.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 34.6414
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.890.3085
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.560.1959
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.530.1862
Z toho X biotopů: 1.630.5657
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.06660.19C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.06660.19C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.08770.25C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.08770.25C/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.04160.12C/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.04160.12C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.30850.89B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.30850.89B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.07440.21A/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.10930.31B/A
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.00250.00A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.47511.37
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.09060.26
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníP
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Mýtiny, Veveří u Nových Hradů  

Prameny:

Hanel L.Podklady pro vytvoření soustavy chráněných území NATURA 2000. Msc., depon. in AOPK ČR.2001
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.