Homepage

CZ0313097 - Cepská pískovna a okolí

Rozloha: 141.1588 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°49'59'' v.d., 48°55'2'' s.š.
Nadmořská výška: 454 - 474 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Západní okraj Cepského polesí cca 1 km východně od obce Cep, východně od silnice Cep-Majdalena (okolí rybníků Burda, Starý u Cepu, Prostřední u Cepu, Nový u Cepu) včetně drobné lesní pískovny východně od rybníka Nový u Cepu. Jihozápadně od silnice Třeboň - Suchdol nad Lužnicí.  

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality tvoří svrchnokřídové (turon-kampan) pískovce a písčité jíly svrchního oddílu klikovské souvrství. Vlastní těžené ložisko v místní pískovně tvoří terciérní štěrkopísky - převážně žlutavé jílovité písky s úlomky železitých slepenců. Z kvartérních pokryvů jsou zastoupeny deluviální sedimenty, fluviální písčité hlíny a sedimenty vodních nádrží. V části lokality sekundární zrašelinění těžebních jam a jezírek.
Geomorfologie: Geomorfologický celek Lišovský práh .
Reliéf: Převážně rovinatý terén se mírně svažuje směrem k rybníkům a navazujícím vodotečím. Pískovna je zahloubena v průměru o 2-3 m oproti okolnímu terénu. Tvoří ji několik těžebních jam a jezírek různé rozlohy, navzájem oddělených jílovitými hřbety. Lokalita se nachází v nadmořské výšce cca 451 m n. m.
Pedologie: Lokalita se nachází v širokém pásmu pseudoglejů, na podmáčených stanovištích je vyvinut glej typický, v samotné pískovně jen surové nevyvinuté půdy.
Krajinná charakteristika: Lesní rybniční soustava s litorálními porosty je typickým prvkem Třeboňska. Drobná pískovna je příkladem ochranářsky cenné lokality, která vznikla drobnou řízenou těžbou nerostné suroviny a která se svojí diverzitou pozitivně odlišuje od okolních převážně monotónních hospodářských lesů s převahou borovice lesní.  

Biota:

Dříve mezotrofní, nyní eutrofní rybníky jsou obklopeny litorálními rákosinami (M1.1), místně vyvinuty mokřadní olšiny (L1). V pískovně se přirozenou sukcesí vytvořila pestrá mozaika mokřadů, která zahrnuje jezírka na minerálním podkladu v různém stupni zazemnění, zrašelinění a zarůstání vegetací (borovice lesní, bříza bílá, krušina olšová). Okolní lesní porosty jsou hospodářské s převahou borovice a smrku. Obnažené vrstvy štěrkopísků mají zajímavou entomofaunu.
Pískovna s oligotrofními a dystrofními jezírky představuje v rámci plošně eutrofizované krajiny Třeboňska útočiště pro cílový druh. Navazující rybniční soustava patří k lokalitám relativně méně poškozeným intenzivním rybářstvím.
Přírodní stanoviště: na okrajích vodních nádrží dochází spontánně k paludifikaci a k vývoji společenstev přechodových rašelinišť (R2.3) s hojnou účastí rašeliníků. Na vlhkých písčitých substrátech se pravidelně objevuje jednoletá vegetace písků (M2.2) s významnými druhy: plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata), šáchor žlutavý (Cyperus flavescens), třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum), stozrník lnovitý (Radiola linoides), protěž bažinná (Gnaphalium uliginosum). Vlastní vegetace vodní plochy pískovny tvoří společenstva makrofyt stojatých vod (V1B) s bohatými porosty bublinatky jižní (Urticularia australis).  

Kvalita a význam:

Jedna z mála bohatých lokalit rozmnožování a trvalého výskytu čolka velkého (Triturus cristatus) na Třeboňsku.  

Zranitelnost:

Lokalita může být poškozena ukončením drobné těžby a celkovým zazemněním a zárůstem jezírek v pískovně, dále případným skládkováním nebo jiným znečištěním pískovny. Nepříznivý vliv by mělo i další zvyšování intenzity rybničního hospodaření v soustavě.  

Management:

Pro další existenci lokality je vhodné iniciovat občasnou drobnou těžbu, která zajistí obnovování hlubších tůní s dostatkem vody a zamezí postupnému zazemňování a zarůstání lokality. Je vhodné mechanickou zábranou znemožnit vjezd vozidel z důvodů prevence vzniku černých skládek.  

Možné střety zájmu:

Velkoplošná těžba štěrkopísku, černé skládky.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 141.1588
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 9.3513.2012
Z toho ostatních přírodních biotopů: 14.8720.9993
Z toho X biotopů: 1.842.6106
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.13060.09C/B/-Ne
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.13060.09C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.06550.04B/B/-Ne
R2.3 Přechodová rašeliniště0.06550.04B/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 13.00519.21D/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy13.00519.21D/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.92630.65B/B
L1 Mokřadní olšiny0.35310.25C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků16.644811.79D/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.68830.48C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.60341.13C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.78340.55C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.29940.21
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.30190.21
X12 Nálety pionýrských dřevin2.00931.42
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Cep  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.