Homepage

CZ0213817 - Obecnický potok

Rozloha: 1.1052 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°57'8'' v.d., 49°42'49'' s.š.
Nadmořská výška: 500 - 550 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží 5 km severozápadně od Příbrami.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží tvoří kambrické arkózové pískovce a droby. Jsou však do značné míry překryty kvartérními sedimenty.
Geomorfologie: Území spadá do Brdské vrchoviny.
Reliéf: Lokalita se nachází v nivě potoka vytékajícího z masivu Centrálních Brd.
Pedologie: Odolné kambrické horniny zvětrávají jen velmi pomalu a vytvářejí těžké jílovité půdy. V důsledku toho se vyskytuje jako půdní typ glej.
Krajinná charakteristika: Jedná se o přirozený vodní tok s hlinito-písčitými náplavy protékající bezlesou nivou s ochranářsky hodnotnými lučními lady a z části intravilánem. V proudech převažuje kamenitý substrát. Lokalita se nachází v podhůří Brd ve fytogeografickém podokrese Příbramské Podbrdsko.  

Biota:

Potok protéká bezlesou nivou a je lemován porosty náletových dřevin olše lepkavé (Alnus glutinosa) a vrby křehké (Salix fragilis) a je obýván charakteristickou vodní faunou pstruhového pásma.  

Kvalita a význam:

Obecnický potok je významným biotopem mihule potoční (Lampetra planeri). Populace mihulí obývá také toky zahrnuté v pSCI Octárna, s nímž pSCI Obecnický potok tvoří nedílnou lokalitu druhu.  

Zranitelnost:

Nebezpečí pro biotop představují především regulace toku a komunální znečištění.  

Management:

Ochrana stabilních populací druhu je zaměřena především na ochranu larválních stadií. Je nutné ochránit především stanoviště, jež představují vhodné náplavy sedimentu, v nichž se vyskytují minohy na většině významných lokalit ve velkém počtu; zachovat migrační kontinuum, případné stávající příčné stavby postupně zprůchodnit; zajistit dostatečný průtok vody korytem, aby nedocházelo k vysychání náplavů; eliminovat znečistění vody ohrožující existenci druhu. V žádném případě nesmí docházet k zahlubování i zpevňování koryta a těžbě jemných náplavů. Rybářské hospodaření musí při plánování počtu vysazovaných dravců (především pstruha obecného) brát v zřetel potenciální možnost predačního tlaku na mihuli potoční.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.1052
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.570.0174
Z toho neprioritních naturových biotopů: 4.570.0506
Z toho ostatních přírodních biotopů: 35.910.3969
Z toho X biotopů: 3.540.0392
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.04043.65D/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.04043.65D/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.00270.24B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.00270.24B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00750.67B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00750.67B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.01741.57B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.01741.57B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.01361.23A/A
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.00120.10D/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.345331.24B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.03643.29D/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00040.03B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00750.67
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00120.10
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.02041.84
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.01010.91
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníC
Lampetra planeriCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Baština, Lhota u Příbramě, Obecnice, Oseč  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.