Homepage

CZ0310084 - Nerestský lom

Rozloha: 5.3113 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°4'4'' v.d., 49°30'30'' s.š.
Nadmořská výška: 453 - 455 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Opuštěný vápencový lom 0,8 km JV od obce Horosedly, 1 km SV od obce Dolní Nerestce, SZ od Písku.  

Ekotop:

Geologie: Lom se nachází ve větší vložce krystalického vápence, uložené v kontaktně metamorfovaných grafitických břidlicích s menšími vložkami kvarcitu (součást mirovického metamorfovaného ostrova, obklopeného vyvřelými horninami středočeského plutonu).
Geomorfologie: Lokalita leží ve střední části ploché Mirovické vrchoviny (součást Březnické pahorkatiny, jako jihozápadní výběžek Středočeské pahorkatiny).
Reliéf: Plochá, jen mírně zvlněná krajina s oblými tvary reliéfu, který je více členěn jen v jihozápadním sousedství lokality údolím říčky Skalice. Vlastní lokalita je ovšem sekundárně antropogenně výrazně členěná dvouetážovým lomem s 15-20 m vysokými stěnami ve východní části a strmými svahy odvalů v jihozápadní části.
Pedologie: Půdním pokryvem nad hranami lomu je kambizemní rendzina, na zbytku plochy jsou jen surové nevyvinuté půdy.
Krajinná charakteristika: Plochá mírně zvlněná krajina Středočeské pahorkatiny, s velkými bloky převážně orné půdy a s nízkým zastoupením luk a jiných typů pokryvu (drobné lesíky, křovité stráně, kamenitá lada).  

Biota:

Plošně nejvýznamnějším biotopem jsou travinobylinná společenstva svazů Bromion erecti (T3.4D) a Koelerio-Phleion phleoidis (T3.5B) bez vstavačovitých a bez jalovce, tvořené zejména dominantní válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), s výskytem sasanky lesní (Anemone sylvestris), hořce brvitého (Gentianopsis ciliata), vítodu chocholatého (Polygala comosa), hlaváče fialového (Scabiosa columbaria), rozrazilu rozprostřeného (Veronica prostrata), chrpy čekánku (Centaurea scabiosa), zběhovce ženevského (Ajuga genevensis), krvavce menšího (Sanguisorba minor), bojínku tuhého (Phleum phleoides), smělku jehlancového (Koeleria pyramidata) aj. Velmi významná je štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin (S1.1) svaz Potentillion caulescentis a bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez netřesku (T6.2B), v nichž z významnějších druhů rostou sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), pamětník rolní (Acinos arvensis), tařinka kališní (Alyssum alyssoides), chrpa latnatá (Centaurea rhenana), tolice nejmenší (Medicago minima), rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare), violka písečná (Viola rupestris) aj.
Lokalita je významná i z hlediska výskytu teplomilných druhů entomofauny, některých obojživelníků a ptáků : čolek velký (Triturus cristatus), č. obecný (T. vulgaris), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), kuňka obecná (Bombina bombina) a bělořit šedý (bělořit šedý).  

Kvalita a význam:

Lokalita je z regionálního pohledu velmi významná zejména pro biotopy T6.2B a S1.1, které jsou zde vyvinuty na poměrně významných plochách (a v relativně dobré kvalitě) jen díky přispění člověka (lom) a v jihočeském regionu na přirozených stanovištích jsou jinak velmi vzácné.  

Zranitelnost:

Lom podléhá pozvolné přirozené sukcesi (zarůstání dřevinami) a bude proto potřebné již v dohledné budoucnosti začít provádět periodickou likvidaci náletových dřevin.  

Management:

Dno lomu, úpatní osypy podél lomových stěn a odvaly je potřebné periodicky zbavovat náletů dřevin. Zbytky travinobylinných teplomilných společenstev nad hranou lomu je žádoucí alespoň občas kosit (asi 1x za 3-5 let).  

Možné střety zájmu:

Aktuálně nejsou známy možnosti střetů na této lokalitě. Potenciálně a teoreticky by přirozeně mohl vzniknout střet s případným záměrem obnovy těžby horniny (dotěžení ložiska).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 5.3113
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.830.2568
Z toho neprioritních naturových biotopů: 58.913.1293
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.300.016
Z toho X biotopů: 35.941.9092
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.25684.83B/B/BAno
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.25684.83B/B/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 2.054338.6A/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)1.669131.42A/B/C
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.38527.25B/B/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 1.07520.23B/B/BAno
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin1.075020.23B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.00800.15B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.00800.15B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X12 Nálety pionýrských dřevin1.909235.94
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Dolní Nerestce, Horosedly  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P, Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str.2003
Chán V. (ed.)Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, 16: 1-284, Praha.1999
Chán V. et al.Příspěvek ke květeně východního Podbrdska. Sbor. Jihočes. muz. v Čes. Budějovicích, přír. vědy, 11: 69-106, České Budějovice.1971
Leischner P.Závěrečná zpráva kontextového mapování biotopů na listu mapy 22-23-02 (C0181). Ms., 6 s., depon. in AOPK ČR Praha.2003
Pecl K.Přírodní památky Písecka. OkÚ Písek, 26 s., Písek.1996
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.