Homepage

CZ0310063 - Pastvina u Přešťovic

Rozloha: 1.2754 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°57'13'' v.d., 49°16'40'' s.š.
Nadmořská výška: 398 - 400 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Stráň nad silnicí Přešťovice - Strakonice, 1,5 km Z od obce Přešťovice, SV od Strakonic.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří složitý komplex metamorfovaných hornin pestré skupiny moldanubika: plošně převažuje vložka krystalického vápence, k níž na západní straně přiléhá pruh erlanu a amfibol-pyroxenického kvarcitu, ze všech stran je pak uzavřena v kvarcitické pararule a celý tento komplex je uložen v základní hornině - migmatitizované biotitické a sillimanit-biotitické pararule.
Geomorfologie: Lokalita leží na jižní hranici mírně zvlněné Radomyšlské pahorkatiny (součást Horažďovické pahorkatiny), která na úpatí stráně přechází přímo do nivy řeky Otavy, ležící již ve Strakonické kotlině (součást Českobudějovické pánve).
Reliéf: Stráň se relativně příkře zvedá z nivy Otavy až do úrovně rovinaté plošiny v mírně zvlněné jižní části Radomyšlské pahorkatiny. Ve stráni se nachází drobné skalní výchozy podkladových hornin, v západní části je opuštěný malý vápencový jámový lom (hluboký asi 10-15 m) se zarostlými odvaly na svém jižním a východním okraji.
Pedologie: Půdním pokryvem je převážně kambizemní rendzina, s přechody ke kambizemi typické.
Krajinná charakteristika: Mírně zvlněná krajina na přechodu ze Strakonické kotliny do Radomyšlské pahorkatiny, převážně bezlesá, s velkými bloky zemědělské půdy s převahou polí a roztroušenými malými ploškami drobných lesíků, křovinatých strání a nevyužívaných kamenitých lad.  

Biota:

Nejvýznamnějším biotopem je bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez netřesku výběžkatého (T6.2B) svazu Alysso alyssoidis-Sedion albi), v níž se vyskytuje celá řada významných druhů: tařinka kališní (Alyssum alyssoides), pamětník rolní (Acinos arvensis), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), vrabečnice roční (Thymelaea passerina), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), pryšec drobný (Euphorbia exigua), rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare), turan pozdní (Erigeron serotinus) aj. Plošně nejvýznamnějším a floristicky cenným typem jsou porosty širokolistých suchých trávníků bez výskytu vstavačovitých a bez jalovce (T3.4D) svazu Bromion erecti, v nichž rostou např. válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), bojínek tuhý (Phleum phleoides), pupava obecná (Carlina vulgaris), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), záraza vyšší (Orobanche elatior), hořec křížatý (Gentiana cruciata) aj. Ve významně zastoupených vysokých mezofilních křovinách (K3) roste hojně dřišťál obecný (Berberis vulgaris) a svída krvavá (Cornus sanguinea).  

Kvalita a význam:

Oba nejvýznamnější biotopy (T6.2B, T3.4D) jsou vyvinuty zcela charakteristicky a jsou velmi cenné i z hlediska floristického.  

Zranitelnost:

Stráň pozvolna zarůstá náletem nežádoucích křovin (zejména trnkou) a na stinných místech se uchycují a odrůstají i semenáčky jasanu, což by mohlo být do budoucna velkým nebezpečím pro celou lokalitu. Na několika místech se uchytily kolonie třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Území proto vyžaduje minimálně periodickou redukci nežádoucích náletových dřevin a pravidelné opakované kosení expanzivních porostů třtiny křovištní. Od horního okraje (pole) dochází ke splachům živin a vzniku eutrofních ruderálních vysokobylinných lemů.  

Management:

Travinobylinné porosty je žádoucí alespoň občas pokosit s frekvencí 1x za 2-3 roky. Expanzivní porosty (kolonie) třtiny křovištní je bezpodmínečně nutné kosit nejméně 2-3x ročně. Periodicky je potřebné likvidovat nálety nežádoucích expanzivních dřevin, zejména trnky a jasanu (u jasanu prioritně vykácet všechny vzrostlé a již plodící jedince). Pro podporu některých ustupujících druhů, např. vrabečnice roční (Thymelaea passerina) je potřebné na vhodných stanovištích (T6.2B) s mělkou skeletovitou půdou maloplošně narušovat půdní povrch pro podporu uchycení jejich semenáčků.  

Možné střety zájmu:

Aktuálně nejsou známy potenciální střety s cílem ochrany této lokality.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.2754
Z toho prioritních naturových biotopů: 22.860.2916
Z toho neprioritních naturových biotopů: 46.430.5922
Z toho ostatních přírodních biotopů: 23.490.2997
Z toho X biotopů: 7.190.0918
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.199815.66A/A/BAno
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.199815.66A/A/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.592246.43A/A/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.592246.43A/A/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 0.09187.19D/C/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy0.09187.19D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.299723.49A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.09187.19
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Rovná u Strakonic, Slaník  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 808 s.2003
Chán V. (ed.)Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. Příroda, 16: 1-284, Praha.1999
Leischner P.C0058 - Závěrečná zpráva podrobného a kontextového mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.