Homepage

CZ0210056 - Trokavecké louky

Rozloha: 11.0499 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°42'11'' v.d., 49°39'41'' s.š.
Nadmořská výška: 528 - 558 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní louky ležící 1,5 km S od obce Trokavec, 12 km JV od Rokycan.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží tvoří poměrně úživné proterozoické břidlice a droby. V okolí jsou v těchto horninách poměrně časté vložky buližníků, které zpravidla vystupují v podobě nápadných skalek.
Geomorfologie: Území leží v Brdské vrchovině na hranici se Švihovskou vrchovinou.
Reliéf: Lokalita se nachází na táhlém, severně orientovaném svahu.
Pedologie: Vyskytují se zde kambizemě s lokálním oglejením v místě mokřadu a olšiny.
Krajinná charakteristika: Lokalita se nachází na západním okraji VVP Brdy-Jince a je obklopena lesními porosty, zčásti přirozeného druhového složení. Pouze jižním směrem lokalita přechází do otevřené krajiny.
Z fytogeografického hlediska lokalita leží na západním okraji brdského oreofytika (fytochorion 87. Brdy) při hranici s mezofytikem (fytochorion 35a. Holoubkovské Podbrdsko).  

Biota:

Lokalita je tvořena převážně svahovými loukami, z nichž byla část v minulosti zalesněna olší. Malá část ploch v horní části byla v minulosti zorněna. Převažujícím společenstvem jsou bezkolencové louky (T1.9), které jsou zejména v severní, spodní kosené části velice druhově bohaté. Přestože lokalita není příliš rozsáhlá, vyskytuje se zde téměř úplná garnitura diagnostických druhů luk sv. Molinion, mezi nimiž je i řada ohrožených druhů (Betonica officinalis, Carex umbrosa, C. hartmanii, Colchicum autumnale, Dactylorhiza majalis, Galium boreale, Iris sibirica, Serratula tinctoria, Scorzonera humilis, Succisa pratensis, Trollius altissimus, Valeriana dioica a další). V nekosené části při okraji louky se vyskytuje také Salix rosmarinifolia.
Na trvale vlhkých místech se vyskytuje vegetace sv. Calthion, reprezentovaná zde tužebníkovými lady (T1.6). Kromě dominantní Filipendula ulmaria se vyskytuje hojně Trollius altissimus a Iris sibirica.
Část mokrých luk byla v minulosti zalesněna olší lepkavou (Alnus glutinosa). Podrost těchto olšin (L2.2A) není eutrofní a je druhově pestrý.
Na silně zamokřené části lokality se vyskytují též nevápnitá slatiniště (R2.2) s následujícími charakteristickými druhy Equisetum fluviatile, Carex rostrata, Dactylorhiza majalis, Eriophorum angustifolium. Zejména v této mokřadní části se též vyskytují porosty bochníkovitých vrb Salix cf. cinerea (K1).
V jižní části lokality se vyskytují mezofilní ovsíkové louky (T1.1), jednak typ s dominantní Festuca rubra a pak také nevelká zatravněná plocha bývalého pole, která má sice minimální kvalitu, ale dobrou perspektivu pro zlepšení.  

Kvalita a význam:

Lokalita je významná jako sice nevelký, ale neobyčejně dobře zachovalý soubor lučních až mokřadních společenstev. Společenstva jsou dobře druhově nasycena s výskytem řady ohrožených druhů (např. Carex umbrosa, C. hartmanii, Dactylorhiza majalis, Iris sibirica, Salix rosmarinifolia, Serratula tinctoria, Scorzonera humilis, Trollius altissimus).  

Zranitelnost:

Lokalita není akutně ohrožena; je extenzivně obhospodařována – nalézá se zde gradient od pravidelně kosených porostů, přes občas kosené (mulčované) porosty až po luční lada. Je žádoucí stávající způsob obhospodařování zachovat, pouze v nepravidelně obhospodařovaných porostech frekvenci kosení zvýšit. Bylo by vhodné také regulovat nálet dřevin do neobhospodařovaných ploch. Část vlhkých svahových luk byla v minulosti zalesněna olší. Malá část ploch v horní části sloužila dříve jako orná půda.
Potenciální ohrožení tedy představuje upuštění od obhospodařování luk a nebo také případná snaha o další zalesňování lokality.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 11.0499
Z toho prioritních naturových biotopů: 15.481.7113
Z toho neprioritních naturových biotopů: 79.948.834
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.230.0259
Z toho X biotopů: 4.280.4732
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)3.849134.83B/A/BAno
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky3.849134.83B/A/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.050518.55B/A/BAno
T1.6 Vlhká tužebníková lada2.050518.55B/A/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.524622.84C/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky2.524622.84C/B/C
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.16941.53B/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.16941.53B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.12881.16C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.12881.16C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.11161.00B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.11161.00B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.711315.48B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.711315.48B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.01880.17B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.00710.06C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.01700.15
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.01010.09
X12 Nálety pionýrských dřevin0.44614.03
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kolvín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.