Homepage

CZ0613333 - Staviště

Rozloha: 3.3901 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°0'2'' v.d., 49°34'34'' s.š.
Nadmořská výška: 586 - 650 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Staviště se nachází při jižním okraji CHKO Žďárské vrchy. Navržená lokalita zahrnuje úsek od nádrže Staviště (1km v. od Žďáru nad Sázavou) směrem proti proudu až asi 1 km nad obec Lhotka (4 km sv. od Žďáru nad Sázavou).  

Ekotop:

Geologie: Svorové ruly, pararuly až migmatity s vložkami krystalických vápenců, erlánů, kvarcitů a amfibolitů.
Geomorfologie: Potok Staviště pramení asi 2 km nad obcí Lhotka, uprostřed lesního komplexu Bratroňovice. Zpočátku teče na jih, poté se stáčí k západu, protéká vodárenskou nádrží Staviště, a ve Žďáru nad Sázavou se vlévá do řeky Sázavy, jejímž je levostranným přítokem.
Reliéf: Koryto potoka protéká cca 200 m širokou údolí nivou. Okolní krajina je jen mírně zvlněná bez výraznějších kopců.
Pedologie: Okolí toku lemuje mozaika naplavených fluvizemí a glejů.
Krajinná charakteristika: Tok je částečně napřímený, zejména v úseku nad a pod obcí Lhotka. V části nad Lhotkou byl tok v roce 1996 revitalizován z prostředků programu MŽP – Program revitalizace říčních systémů. Do toku bylo vloženo několik příčných prahů a provedena byla doprovodná výsadba zeleně, která je však v současné době zcela začleněná mezi ostatní náletové dřeviny na břehu. Dále po proudu má již Staviště přirozené vinutí. Staviště v okolí Lhotky protéká kulturními a polokulturními loukami, dále protéká asi 1 km úsekem lesa Bartošky, poté vlhkými nivními loukami, před nádrží Staviště opět asi 0,5 km úsekem lesa, a pod přehradou intravilánem města Žďáru nad Sázavou.  

Biota:

Regulovaný tok Staviště nad Lhotkou protéká kulturními loukami, břehy potoka jsou porostlé hustě zapojeným náletem olší a bříz. Těsně nad obcí se nachází část přirozeného toku vedoucího přes částečně udržované vlhké nivní louky typu vlhkých pcháčových luk (T1.5) a tužebníkových lad (T1.6), částečně i malou olšinou (L2.2). Pod Lhotkou opět pokračují vlhké louky (T1.5), dosti degradované s dominantní chrasticí rákosovitou, kosené v místech kam dosáhne těžká mechanizace. Břehy potoka lemují v tomto úseku jednotlivě stromové vrby. V lesním úseku se částečně zachovaly porosty olšin (L2.2), které jsou doplněny ve vlhku špatně prosperujícími výsadbami smrků a borovic (X9A). Další nelesní úsek je opět představován vlhkými nivními loukami s dominantní chrasticí rákosovitou. Louky jsou nekosené, břehy lemují olše a vrby. Nejde však o zapojené porosty, nýbrž o jednotlivé stromy v linii podél toku.
Charakteristika ve vztahu k chráněnému fenoménu: Horní část toku je silně zastíněna náletovými dřevinami, v dolním úseku dochází k částečnému zastínění nekosenou vegetací vysokých trav – chrastice rákosovité.  

Kvalita a význam:

Jedna ze dvou nejvýznamnějších lokalit výskytu vranky obecné (Cottus gobio) v CHKO Žďárské vrchy. V některých částech toku byla populace vranky obecné srovnatelná s populací pstruha obecného (Salmo trutta), který je do toku uměle dosazován rybáři.  

Zranitelnost:

Rybářské obhospodařování - vysazování pstruha ve velkém množství. Budování nové celoobecní ČOV ve Lhotce, jejíž zaústění bude do potoka Staviště. Případně další nešetrné zásahy do toku, např. stavění příčných prahů apod.  

Management:

Ochrana vranky obecné je v přímé souvislosti s trvalou kontrolou čistoty vod a se zamezením necitlivých technických zásahů do koryt toků a jejich substrátu.
Je třeba:
- vyvarovat se především zahlubování a zpevňování koryt, a také těžby štěrku,
- uchovat v toku klid v průběhu března až dubna, kdy dochází k rozmnožování a vývoji raných stadií vranek,
- je-li část lokality poškozena nevhodnými úpravami, tyto uvádět do přírodě bližšího stavu (především tvorbou rozmanitého dnového substrátu s převahou omletých kamenů a štěrku),
- důsledně dodržovat předepsaný průtokový režim při odběru vody z toku.

Rozhodně nesmí docházet k výstavbě nepřekonatelných migračních bariér a tvorbě vzdutí, jež by zabraly plochu stávajících proudných úseků.

Z rybářského pohledu je na většině území možné ponechat stávající hospodaření s přihlédnutím k velikosti a početnosti nasazovaných lososovitých ryb tak, aby nevyvíjely na vranky příliš silný predační tlak.  

Možné střety zájmu:

Možné střety zájmů představuje zajištění ochrany uvedeného druhu a rybářské a vodohospodářské využití lokality.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.3901
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 17.520.594
Z toho ostatních přírodních biotopů: 65.692.2271
Z toho X biotopů: 8.410.2854
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.546616.12C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.546616.12C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.04691.38-/-/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.04691.38-/-/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.00050.01C/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.00050.01C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.18375.41C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.958328.26C/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.06111.80-/-
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.422912.47C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.579817.10D/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.02130.62B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.00270.07
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00140.04
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00680.20
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.11083.26
X12 Nálety pionýrských dřevin0.15794.65
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.00580.17
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vranka obecnáP
Cottus gobioCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Lhotka u Žďáru nad Sázavou, Město Žďár, Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, Vysoké  

Prameny:

Dušek J., Zavadil V., Cepáková E., Šafář J., Hlaváč V., Volf O.Zásady managamentových opatření a ochranných podmínek v navrhovaných lokalitách NATURA 2000
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.