Homepage

CZ0533300 - Heřmanův Městec

Rozloha: 62.5764 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°40'15'' v.d., 49°56'39'' s.š.
Nadmořská výška: 272 - 300 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Dvě lokality (zámecký park a prostor bývalé bažantnice) oddělené silnicí; na J a V okraji Heřmanova Městce.  

Ekotop:

Geologie: Převážně na slínovcích a spongilitech spodního a stř. turonu, s pleistocenními říčními a proluviálními štěrky a písky, sprašemi.
Geomorfologie: Heřmanoměstecká tabule, Z část Chrudimské tabule; plochá pahorkatina v povodí železnohorských přítoků Labe.
Reliéf: Slabě rozčleněný erozně akumulační reliéf; územím protéká Podolský potok, nadmořská výška cca 270 m n. m.
Pedologie: Převažují kambizemě modální.
Krajinná charakteristika: Zámecký park anglického typu, založený v mělkém údolí, využívající v rozsáhlé míře původní dubové porosty; a navazující bývalá bažantnice s alejí listnáčů podél silnice a solitérními stromy.  

Biota:

Zámecký park, s porosty původních teplomilných doubrav a pravidelně sečenými lučními plochami. Solitérní dřeviny původní, doplněné výsadbou exotů. Druhou lokalitu tvoří navazující bývalá bažantnice s alejí listnáčů a solitéry, využívaná intenzivně k rekreačním aktivitám obyvatel města.  

Kvalita a význam:

Významný krajinný fenomén. Významná entomologická lokalita, refugium xylofágního hmyzu, především páchníka hnědého (Osmoderma eremita).  

Zranitelnost:

Forma zámeckého parku poskytuje ideální podmínky pro výskyt páchníka, lze uvažovat případně odstraňování starého dřeva, umírajících stromů apod., které by jeho výskyt mohlo ohrozit. Podobně jako případná aplikace pesticidů. Alej je ohrožena případnými asanačními zásahy.  

Management:

V místech, kde hrozí kolize starých stromů (ohrožení majetku nebo obyvatel), je žádoucí provádět šetrné úpravy stromů (odborné ořezání větví, snížení těžiště kmene, částečné zastřešení dutin). Nepřípustné je vybírání trouchu a chemická konzervace nebo vypalování dutin.  

Možné střety zájmu:

SÚS - rekonstrukce aleje.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 62.5764
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 31.8419.929
Z toho ostatních přírodních biotopů: 8.895.5676
Z toho X biotopů: 8.405.2605
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 11.873418.97B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky11.873418.97B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 8.055612.87D/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny8.055612.87D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.17060.27C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.07941.72C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu4.31766.89D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.89081.42
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.00950.01
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla4.31766.89
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.04260.06
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Heřmanův Městec, Klešice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.