Homepage

CZ0313113 - Sokolí hnízdo a bažantnice

Rozloha: 47.5879 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°46'29'' v.d., 48°47'51'' s.š.
Nadmořská výška: 475 - 506 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní porost ve svahu při jihozápadním okraji města Nové Hrady a lužní les Bažantnice, asi 1 km severně od města, oddělený nivou Stropnice.  

Ekotop:

Geologie: Podložím v lokalitě Sokolí hnízdo je biotitická ortorula, zatímco v lokalitě Bažantnice jsou to mocné svrchnokřídové sedimenty spodního oddílu klikovského souvrství (světlé kaolinické pískovce a slepence, pestré jílovce a prachovce), překryté deluviofluviálními a fluviálními sedimenty, podél toku Stropnice i pleistocenními fluviálními písky a štěrky (riss).
Geomorfologie: Lokalita Sokolí hnízdo se nachází v okrajové části Rychnovské pahorkatiny, která je součástí Novohradského podhůří. Lokalita Bažantnice leží na jihozápadním okraji Českovelenické pánve (jižní část Třeboňské pánve).
Reliéf: Sokolí hnízdo: silně svažitý terén orientovaný k jihozápadu do údolí Novohradského potoka (svah návrší, jehož vrchol - 544 m n. m. - je v blízkosti zámku v Nových Hradech); Bažantnice: část široké nivy Stropnice s plochým reliéfem, jen neznatelně se zdvíhajícím k jihozápadu k okrajovým úpatním svahům Rychnovské pahorkatiny.
Pedologie: Sokolí hnízdo: nachází se v oblasti kambizemě typické kyselé, místy přecházející ke kambizemi dystrické; Bažantnice: leží v širokém pásmu pseudogleje na předkvartérních sedimentech Třeboňské pánve, velká část lokality je tvořená glejem typickým.
Krajinná charakteristika: Smíšený les s převažujícím dubem v nivě Stropnice v rovinatém terénu Třeboňské pánve (Bažantnice) a smíšený svahový les s převahou dubu v těsném kontaktu s historickou zástavbou Nových Hradů (Sokolí hnízdo). Obě lokality jsou součástí dlouhodobě kultivované krajiny v samém centru bývalého Novohradského panství (původně Rožmberského, posléze Buquoyského). Lokalitou Sokolí hnízdo vede školní naučná stezka.
 

Biota:

Bažantnice:
Fragmenty lužního lesa poměrně přirozené skladby (střemchová doubrava, spol. Quercus robur-Padus avium, L2.3B), na silně podmáčených stanovištích a pod hrázemi rybníků se vyskytují porosty mokřadních olšin sv. Alnion glutinosae (L1) a bažinných vrbin sv. Salicion cinereae (K1), podél původního koryta Stropnice se nacházejí zbytky potočních střemchových olšin sv. Alnion incanae (L2.2B). Zbylé lesní porosty jsou kulturní (směs smrku, dubu, olše, osiky, břízy). Významné jsou porosty starých dubů na hrázích rybníků. Mozaiku doplňují převážně kulturní nivní louky (X5).
Sokolí hnízdo:
Poměrně přirozený převážně listnatý les charakteru ochuzené dubohabřiny (L3.1) a acidofilní doubravy (L7.1). Ve stromovém patru rostou dub letní (Quercus robur) (řada velmi mohutných starých ex.), lípa srdčitá (Tilia cordata) a javor mléč (Acer platanoides), přimíšeny jsou borovice lesní (Pinus sylvestris), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), bříza bělokorá (Betula pendula), buk lesní (Fagus sylvatica), javor klen (Acer pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus) a trnovník akát (Robinia pseudacacia), v podúrovni je hojná líska obecná (Corylus avellana), dále se objevují brslen evropský (Euonymus europaeus), zimolez pýřitý (Lonicera xylosteum), bez černý (Sambucus nigra) a bez červený (Sambucus racemosa). Bylinné patro je relativně pestré: černýš hajní (Melampyrum nemorosum), lipnice hajní (Poa nemoralis), jestřábník savojský (Hieracium sabaudum), bika bělavá (Luzula luzuloides), ostřice lesní (Carex sylvatica), violka Rivinova (Viola riviniana), pitulník horský (Galeobdolon montanum), pryšec sladký (Euphorbia dulcis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), pšeníčko rozkladité (Milium effusum) aj.
Na obou dílčích lokalitách je bohatá fauna hmyzu vázaného na staré a odumírající stromy - kromě páchníka se tu z brouků vyskytuje např. drabčík Conosoma bipunctatum a lenec Hypulus quercinus.
 

Kvalita a význam:

Okolí Nových Hradů je významným centrem výskytu páchníka v Jižních Čechách. V současné době je především část Sokolí hnízdo (vysoké zastoupení starých dubů a lip) velmi významná pro výskyt tohoto druhu.

 

Zranitelnost:

Rizikovými faktory pro výskyt páchníka jsou odstraňování starých stromů (duby, vrby, lípy), chemická sanace stromových dutin, používání pesticidů, případně i zastínění (např. výsadbou rychle rostoucích dřevin) nebo změna hydrografických poměrů (budování melioračních stok). V menší míře působí škody i vypalování dutin turisty a sběr brouků.  

Management:

Vhodným managementem pro udržení populace páchníka je šetrné lesní hospodaření s vyloučením použití biocidů a chemické sanace dutin. Staré listnaté stromy (zejména duby, vrby a lípy) s dutinami vyplněnými trouchem by měly být ponechány v porostu, padlé stromy s trouchovými dutinami, vykazující přítomnost xylofágního hmyzu, mají být ponechány na místě po dobu pěti let k dokončení vývoje larev. Obnova porostů má být postupná, aby bylo dosaženo diferenciované věkové skladby.  

Možné střety zájmu:

Dochází ke střetu se zájmem o lesnické využití porostů (používání pesticidů, snahy o odstraňování starých stromů).
Parkové úpravy alejí musejí být prováděny šetrnými metodami (vyloučení chemického ošetření dutin).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 47.5879
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 44.9421.3862
Z toho ostatních přírodních biotopů: 17.368.2629
Z toho X biotopů: 34.3316.3414
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.01350.02B/B/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.01350.02B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)1.06362.23D/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky1.06362.23D/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.05454.31B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada2.05454.31B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.44029.33C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky4.44029.33C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.19244.60C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny2.19244.60C/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 11.62224.42D/C/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy11.622024.42D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.66251.39C/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.88221.85B/B
L1 Mokřadní olšiny2.16824.55B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.42055.08B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.28452.69B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.00190.00C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.84311.77B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.52881.11
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.23802.60
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami11.791724.77
X12 Nálety pionýrských dřevin2.78295.84
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Nové Hrady, Štiptoň, Údolí u Nových Hradů  

Prameny:

Marek J. (ed.)Školní naučná stezka Sokolí hnízdo v Nových Hradech. Vydal Strom, Nové Hrady, pro Okresní úřad Č. Budějovice. Nestránkováno.2000
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.