Homepage

CZ0313099 - Hlubocké hráze

Rozloha: 67.7903 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°26'31'' v.d., 49°2'55'' s.š.
Nadmořská výška: 373 - 379 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Zámecký park v Hluboké nad Vltavou a soustava hrází rybníků, alejí a soliterních dubů v oblasti Podskalské louky, Bavorovické aleje, zámku Ohrada a rybníku Bezdrev a Munický.  

Ekotop:

Geologie: V severní části (zámecký vrch) tvoří podloží migmatitizovaná sillimanit-biotitická pararula, v jižní části (ploché údolí) je podložím svrchnokřídové klikovské souvrství (světlé kaolinické pískovce a slepence a pestré jílovce), místy také terciérní mydlovarské souvrství (písky, štěrkopísky a jíly), převrstvené deluviofluviálními a fluviálními kvartérními sedimenty (mezi nimi i štěrky rissu). Geomorfologie: Větší část území v údolí Vltavy leží v jihovýchodní části Zlivské pánve (součást Českobudějovické pánve), zámecký vrch v severní části lokality však již tvoří nejzápadnější výběžek Lišovského prahu. Reliéf: V severní části území se tyčí vrch (423 m n. m.), na němž je vybudován zámek Hluboká a zámecký park, s poměrně strmými JZ, J a JV svahy. Zbytek území tvoří relativně ploché údolí Vltavy, členěné jen antropogenními tvary rybničních hrází, náspů cest apod. Pedologie: Svahy zámeckého vrchu pokrývá kambizem typická, kdežto ploché dno pánve kryje převážně pseudoglej, místy glej typický. Na velké části lokality s dubovými porosty (hráze, cesty) jsou však půdy antropogenně silně modifikované.
Krajinná charakteristika: Zámecký park v krajinářském stylu, z velké části nově založený v polovině 19. století při novogotické přestavbě zámku na tehdejších polních pozemcích. Na park navazují louky, komunikace a rybniční hráze s liniovými porosty a solitéry dubů.
 

Biota:

Krajinářský park u zámku, louky, komunikace a rybniční hráze s liniovými porosty lze obecně klasifikovat jako nelesní stromové výsadby (X13), vlhké louky a krátkostébelné trávníky (T1.5, T1.3) a intenzivně obhospodařované louky (X5). Nepatrné zbylé fragmenty přirozených vlhkých luk v jižní části lokality hostí zbytkovou populaci žluťuchy lesklé (Thalictrum lucidum). Bohatá je xylofágní entomofauna, vázaná na duby. Z této kategorie se zde vyskytuje několik silně ohrožených druhů: páchník hnědý (Osmoderma eremita), kovařík rezavý (Elater ferrugineus), zdobenec proměnlivý (Gnorimus variabilis), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a ohrožených druhů: kovařík Lacon querceus, roháč obecný (Lucanus cervus). Na vlhké louky s liniovými porosty různých dřevin jsou vázány další ohrožené druhy hmyzu, zejména střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri). Vzhledem k bohaté potravní nabídce a k velkému množství hnízdních dutin zde žije řada ptáků, z těch vzácnějších např. strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek šedý (Muscicapa striata), žluva hajní (Oriolus oriolus) či slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Ve velkých dutinách dubů se ukrývá několik druhů netopýrů.
 

Kvalita a význam:

Jedná se o mimořádně významnou lokalitu s vysokým podílem starých a přestárlých dubů s výskytem mnoha ohrožených druhů saproxylického hmyzu, z hlediska výskytu brouků vázaných na nížinné řídké doubravy jde o jednu z nejcennějších lokalit v Čechách. Kvalita biotopů je ohrožována úbytkem starých stromů (bezpečnostní kácení, samovolné odumírání).  

Zranitelnost:

Hlavní riziko představuje odstraňování starých a odumírajících stromů, používání pesticidů a změny hydrologických poměrů. Vzhledem k vysoké návštěvnosti území mají význam i škody působené návštěvníky kulturních a sportovních zařízení.  

Management:

Ponechávání torz odumřelých dubů s trouchem k dokončení vývoje xylofágního hmyzu (po dobu 5 let). Vyloučení frézování pařezů. Vyloučení použití fungicidů. Částečná stabilizace hladiny spodní vody. Postupná rekonstrukce porostů dřevin dosadbou s preferencí dubů a vrb.  

Možné střety zájmu:

V oblasti golfového hřiště - používání pesticidů. Kácení stromů s výskytem xylofágních brouků či zpracování jejich polomů. V oblasti parku - snahy o rigorozní dodržování parkové úpravy. Ničení biotopů turisty (vypalování stromových dutin), sběr brouků.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 67.7903
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 7.324.969
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.051.3942
Z toho X biotopů: 15.8310.7356
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.32010.47C/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.32010.47C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.01570.02B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.01570.02B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.00380.00B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.00380.00B/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4.62946.82C/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy4.62946.82C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.33720.49C/C
L1 Mokřadní olšiny0.16700.24B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.54530.80C/C
T1.4 Aluviální psárkové louky0.09600.14D/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.24870.36B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.13240.19
X5 Intenzivně obhospodařované louky3.97605.86
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.08300.12
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00500.00
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.00190.00
X12 Nálety pionýrských dřevin2.82614.16
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla3.54445.22
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.16680.24
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýcca10-30 dutin
Osmoderma eremitaCBCB
roháč obecnýP
Lucanus cervusCBCC
tesařík obrovskýP
Cerambyx cerdoCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, Zliv u Českých Budějovic  

Prameny:

Hieke K.České zámecké parky a jejich dřeviny. Státní zemědělské nakladatelství, Praha. 486 str.1984
Pacáková-Hošťálková B., Petrů J., Riedl D., Svoboda A. M.Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha. 525 str.1999
Pavlátová M., Ehrlich M. A kol.Zahrady a parky jižních Čech. Nebe, s.r.o., Č. Budějovice. 415 str.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.