Homepage

CZ0313094 - Blatná

Rozloha: 44.1593 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°52'28'' v.d., 49°25'30'' s.š.
Nadmořská výška: 436 - 444 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází na jihozápadním okraji města Blatná při pravém břehu řeky Lomnice v areálu zámeckého parku.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad představují terciérní sedimenty, vyplňující sníženiny na podkladu granodioritů a křemenných dioritů.
Geomorfologie: Lokalita se rozkládá ve střední části Horažďovické pahorkatiny v Blatenské kotlině.
Reliéf: Jedná se o relativně plochý terén v nivě řeky Lomnice.
Pedologie: V půdním pokryvu převládají kyselé typické kambizemě a nenasycené kambizemě pseudoglejové.
Krajinná charakteristika: Krajinářský zámecký park v blízkosti městské aglomerace, vybudovaný počátkem 19. století z dřívější obory. V západní části parku se nachází menší vodní nádrž, jihovýchodní část areálu zaujímá travnaté prostranství, obklopující ostrov s vodním zámkem (ostrov leží mimo zájmové území).
 

Biota:

Rozvolněný starý porost listnáčů s převažujícím dubem letním (Quercus robur), ve vlhčích částech olšiny, v jihovýchodní části se nachází louka. Antropogenně ovlivněné porosty uchovávají do značné míry ráz tvrdého luhu (L2.3B). Pestrá entomofauna s teplomilnými prvky (křís Ledra aurita, tesaříci Anaglyptus mysticus a Pyrrhidium sanguineum). Porosty tvrdého luhu při řece Lomnici, přeměněné do podoby krajinářského parku, umožňují přežívání poměrně izolované populace zvláště chráněného páchníka hnědého (Osmoderma eremita) v bezprostřední blízkosti města Blatná. V trouchu starých dubů zde žije kromě páchníka hnědého také kovařík Elater ferrugineus (zvláště chráněný druh). Z ptačích druhů je na lokalitě známý pravidelný výskyt např. žluny šedé (Picus canus) a zvláště chráněných lejska šedého (Muscicapa striata), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) a žluvy hajní (Oriolus oriolus).  

Kvalita a význam:

Porosty tvrdého luhu při řece Lomnici, přeměněné do podoby krajinářského parku, umožňují přežívání poměrně izolované populace páchníka hnědého (Osmoderma eremita) v bezprostřední blízkosti města Blatná.  

Zranitelnost:

Pro předmět ochrany je rizikovým faktorem zejména odstraňování starých listnatých stromů i jejich silných větví (je třeba ponechávat torza k dokončení vývoje xylofágního hmyzu). Také změny hydrografických poměrů při případných úpravách toků mohou lokálně ohrozit fyziologický stav stromů a tím i podmínky pro vývoj entomofágů. Případné používání fungicidů k údržbě trávníků by též mohlo mít dopad na mykofloru rozkládajícího se dřeva a tím vykazovat škodlivý vliv na populaci páchníka.

 

Management:

Vhodným managementem je další zvyšování podílu listnatých stromů v porostu. Staré listnaté stromy (zejména duby) s dutinami vyplněnými trouchem by měly být ponechány v porostu, padlé stromy s trouchovými dutinami, vykazující přítomnost xylofágního hmyzu, mají být ponechány na místě po dobu pěti let k dokončení vývoje larev.


 

Možné střety zájmu:

Prostředí pro vývoj xylofágního hmyzu včetně páchníka mohou ohrozit snahy o rigorosní dodržení parkové úpravy (např. chemické ošetření dutin stromů, snahy o odstranění neestetických trouchnivých větví apod.).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 44.1593
Z toho prioritních naturových biotopů: 13.926.1501
Z toho neprioritních naturových biotopů: 59.8226.4176
Z toho ostatních přírodních biotopů: 19.258.5022
Z toho X biotopů: 2.931.2965
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.424910.02B/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty4.424910.02B/A/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.74521.68B/A/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.74521.68B/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 21.247548.11D/A/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny21.247548.11D/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6.150113.92C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty6.150113.92C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny0.03000.06D/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.68071.54B/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.76786.26D/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.95612.16C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.84411.91D/B
T1.3 Poháňkové pastviny3.22357.29B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.01300.02
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace1.28352.90
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
páchník hnědýP
Osmoderma eremitaCBAC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Blatná  

Prameny:

Hieke K.České zámecké parky a jejich dřeviny. Stát. zeměd. nakladatelství, Praha. 486 str.1984
Pacáková- Hošťálková B., Petrů J., Riedl D., Svoboda A. M.Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha. 525 str.1999
Pavlátová M., Ehrlich M. a kol.Zahrady a parky jižních Čech. Nebe, s.r.o, Č. Budějovice. 415 str.2004
Hrbek J.Výsledky faunistického průzkumu čeledi tesaříkovitých (Coleoptera, Cerambycidae) v okolí města Blatné. Sborn. Jihoč. muzea, přir. vědy, 45: 149-160.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.