Homepage

CZ0312226 - Svatý Kříž

Rozloha: 7.1232 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°11'57'' v.d., 48°50'50'' s.š.
Nadmořská výška: 562 - 603 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Komplex svažitých luk oddělených mezemi, remízky a menšími lesíky na JZ, SZ, S až SSV svazích kóty Svatý kříž (647 m n. m.) JZ od obce Chvalšiny. Tři víceméně oddělené dílčí plochy: 1) Tři na sebe navazující louky vzájemně oddělené malými mezemi na S až SSZ svazích kóty 647 m n. m. Svatý kříž u Chvalšin v úseku cca 200 m S až 350 m ZSZ kóty, tj. 800 až 1100 m JZ od kostela ve Chvalšinách (dále jen "SZ louky"). 2) Okraj zarostlé louky (třetí patro luk) na SSV svahu kóty 647 m n. m. Svatý kříž u Chvalšin cca 200 m SSV kóty, tj. cca 750 m JZ od kostela v obci Chvalšiny (dále jen "Louka nad městem"). 3) Louka na JZ svazích kóty 647 m n. m. Svatý kříž u Chvalšin v úseku cca 250 m JZ kóty, tj. cca 1200 m JZ od kostela ve Chvalšinách (dále jen "JZ louka").  

Ekotop:

Svažité, terasami (mezemi) a lesíky oddělené mezofilní louky a pastviny.
Geologie: Území je součástí pestré série krystalinika, podloží tvoří sillimanit-biotitické pararuly s četnými vložkami krystalického vápence a řidčeji i amfibolitu.
Geomorfologie: Lokalita leží v Prachatické hornatině (v její části Chvalšinská kotlina).
Reliéf: Geomorfologicky výrazný vrch Svatý kříž se nachází v jihozápadní části Chvalšinské kotliny. Sklon svahů kolísá od 5 do 15 stupňů, orientace svahů v rámci lokality je jižní, jihozápadní, severozápadní a severní.
Pedologie: Půdy jsou středně hluboké, převážně na svahových deluviích, kambizemního typu (kambizem typická), jen místy mělké a skeletovité se znaky půd primitivních (kambizemní rendzina a ranker).
Krajinná charakteristika: Středně členitá krajina kotliny s výraznějšími vrchy na okrajích, výrazně ohraničená na severu svahy Blanského lesa a na jihu silně členitou vyšší částí Českokrumlovské vrchoviny, historicky dlouhodobě kultivovaná (např. Červený Dvůr), s pestrou mozaikou polí, luk a drobnějších lesů a s poměrně řídkými, spíše většími sídly (Chvalšiny).  

Biota:

Celá lokalita je tvořena lučními porosty od vegetace širokolistých teplomilných trávníků po mezické porosty (podrobněji viz dále) a mozaikou křovin (K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny), remízků náletových dřevin (X12 - Nálety pionýrských dřevin) a kulturních lesů (X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami).

1) "SZ louky": Tři na sebe navazující louky vzájemně oddělené malými mezemi na S až SSZ svazích Svatého kříže u Chvalšin. Luční společenstva tvoří mozaika mezických až sušších druhově bohatých společenstev svazu Arrhenatherion (T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky). Z trav jsou dominantní tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), ovsíř pýřitý (Avenula pubescens), srha říznačka (Dactylis glomerata) a kostřava červená (Festuca rubra). Z dvouděložných druhů rostlin jsou časté např. chrpa luční (Centaurea jacea), svízel bílý (Galium album), kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum), štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) a rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys). Na některých místech (zejména u krajů lesa) přechází mezofilní lovsíkové louky do společenstev svazu Bromion erecti (T3.4 - Širokolisté suché trávníky). V těchto okrajích dominuje válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), z dalších druhů zde roste ostřice horská (Carex montana), devaterník velkokvětý pravý (Helianthemum obscurum ssp. obscurum) nebo smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata).

2) "Louka nad městem": V současné době intenzivně využívaná pastvina fytocenologicky nehodnotitelná. Bez působení intenzivní pastvy by bylo možné zařadit porost do svazu Arrhenatherion (T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky). Nyní zde dominuje psárka luční (Alopecurus pratensis), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a srha říznačka (Alopecurus pratensis). V důsledku disturbance se zde šíří nitrofilní druhy jako bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) nebo kerblík lesní (Anthriscus sylvestris).

3) "JZ louka": Dlouhodobě neobhospodařovaná louka na JJZ orientovaných svazích. Od roku 2006 je zde prováděn výřez dřevin a louka se pravidelně kosí 2x ročně. Vegetaci tvoří porosty zařaditelné do teplomilnějšího a suchomilnějšího křídla svazu Arrhenatherion (T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky) s prvky ze svazu Bromion erecti (T3.4 - Širokolisté suché trávníky). Z významných druhů se na JZ louce vyskytuje devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum ssp. obscurum), zdravínek jarní (Odontites vernus), zaraza bílá (Orobanche alba), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus) a kokrhel větší (Rhinanthus major). Mezofilní až semixerotermní travinná společenstva hostí druhově pestrou entomofaunu (např. denní motýli, blanokřídlí, rovnokřídlí aj.). Na všech třech sublokalitách se vyskytuje populace hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica).  

Kvalita a význam:

1) "SZ louky": Populace hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) na těchto loukách je nejbohatší, plošně nejrozsáhlejší a nejstabilnější populací nejen v ČR, ale v celém areálu taxonu.
2) "Louka nad městem": Zbytková populace G. praecox ssp. bohemica.
3) "JZ louka": Středně bohatá populace hořečku mnohotvarého českého (G. praecox ssp. bohemica).  

Zranitelnost:

1) "SZ louky": Neobhospodařování, zarůstání náletem, hromadění stařiny a mechorostů, zapojování drnu. Při obnovení obhospodařování místním statkem pak naopak seč v nevhodnou dobu, možné hnojení luk apod.
2) "Louka nad městem": Postupné zarůstání dřevinami. Další expanze kopřivy dvoudomé.
3) "JZ louka": Postupné zarůstání křovinnou vegetací v důsledku neobhospodařování. Přímá likvidace lokality zásypy pro zvěř. Postupná degradace a ruderalizace lučních porostů.  

Management:

1) "SZ louky":
Historie obhospodařování není známa. V letech 1999 až 2001 (a zřejmě i v předchozích několika letech) byly 2., 3. a část 1. louky jedenkrát ročně sečené (rotační bubnovou sekačkou) vždy koncem srpna nebo počátkem září. Seno bylo sušeno přímo na místě. Obhospodařování patrně prováděl místní statek. Část 1. louky byla ponechávána ladem. V letech 2002 a 2003 zůstala celá lokalita bez jakéhokoli managementu, nepočítáme-li stahování dřeva po horním okraji 1. a části 2. louky. Pozdní seč sice na jedné straně ničila velkou část květů G. praecox ssp. bohemica, ale zároveň ale prospívala klíčení semen a růstu jednoletých růžic tohoto taxonu, což se projevilo masivním nárůstem kvetoucích jedinců po ukončení obhospodařování.
Návrh managementu: Obnovení obhospodařování sečí s úpravou harmonogramu kosení. Vzhledem k mezickému charakteru vegetace a zároveň výskytu dalších významných druhů rostlin je potřeba zvolit určitý kompromis mezi pravidelnou sečí dvakrát ročně (vyhovující hořečkům) a nepravidelným obhospodařováním v jarních měsících, které vyhovuje orchidejím. Vhodný je následující kompromis. Z počátku každoročně podzimní seč (po vysemenění většiny hořečků cca na přelomu října a listopadu) kombinovaná s jarní sečí (v druhé polovině června) jedenkrát za dva roky. Po cca 3 letech bude zřejmě možné přejít na seč jedenkrát do roka při střídání jarní a podzimní seče. Po každé seči je potřeba biomasu z louky vždy odklidit (ideální je po usušení na místě). Optimální by též bylo zvláčení po podzimní seči cca jedenkrát za 3 roky.
2) "Louka na městem":
Historie obhospodařování není známa. V dřívější minulosti snad po určitou dobu pole, pak zřejmě nepravidelně kosená louka, později ponechaná bez využití.
Návrh managementu: Perspektiva mikrolokality je pouze v blízkosti dalších rozsáhlých a stabilizovaných lokalit. V případě možnosti nebránit znovuobnovení obhospodařování celé louky, tj. provést likvidaci náletových dřevin a následně pravidelně kosit, optimálně jako dvousečnou louku (první seč do začátku července, druhá seč koncem října).
3) "JZ louka"
Historie obhospodařování není známa, v minulosti snad pastvina. V posledních nejméně 15 letech je louka bez obhospodařování. Jediným managementem na lokalitě občasná pastva zvěře, projíždění lesní techniky a v posledních dvou letech (2002 a 2003) provádění zásypů pro zvěř.
Návrh managementu: Okamžitě přerušit obnovování zásypů pro zvěř. Zbytky po předchozích zásypech pečlivě vyhrabat a odstranit z lokality. Vyřezat nálet křovin, pokosit biomasu a vyhrabat stařinu (buď rovnou na celé louce nebo postupně rozšiřovat od místa populace). Na vyřezaných plochách zavést pravidelné obhospodařování sestávající ze seče jedenkrát ročně vždy nejpozději do konce června. Případně lze i kombinovat kosení na podzim (po vysemenění hořečků) a kosení na jaře (vždy postačuje ale jedna seč do roka). Je možné též zavést pastvu ovcí, koz, popř. i skotu (dostačující je vypasení jedenkrát do roka) doplněnou odstraňováním nedopasků.  

Možné střety zájmu:

Zájem vlastníků či uživatelů pozemků na radikálním zvýšení intenzity využívání pozemků. V případě jihozápadní louky může potenciálně hrozit střet s mysliveckým sdružením, neboť zarůstající a zanedbaná plocha je zřejmě významná pro některé druhy zvěře.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.1232
Z toho prioritních naturových biotopů: 12.840.9152
Z toho neprioritních naturových biotopů: 46.563.317
Z toho ostatních přírodních biotopů: 35.082.4994
Z toho X biotopů: 21.881.5587
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.455720.43D/C/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)1.455720.43D/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.861326.13A/A/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.861326.13A/A/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 0.915212.84D/C/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy0.915212.84D/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.36395.10C/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.135529.97D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.021414.33
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.36875.17
X12 Nálety pionýrských dřevin0.16862.36
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořeček mnohotvarý český300 -1300
Gentianella praecox subsp. bohemicaBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Chvalšiny  

Prameny:

Pavlíčko A.Gentianaceae - hořcovité na Prachaticku. Aktuální rozšíření některých druhů s důrazem na rod Gentianella (hořeček). – Zlatá stezka 5 (1998): 229-318.1999
Brabec J.Studie hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) jako podklad pro záchranný program taxonů rodu Gentianella v ČR – Ms., p. 78, depon. in MŽP ČR, Vršovická 65, Praha.2003
Reitschläger J.Ekologické vazby a opylovací strategie ohroženého druhu Gentianella bohemica (hořeček český). – Ms. [Magist. práce, depon. in Biologická fakulta JU České Budějovice].2000
Reitschläger J.Výskyt hořečku českého (Gentianella bohemica) v Českých zemích a jeho ekologické limity. – Ms. [Bakal. práce; depon. in Biologická fakulta JU České Budějovice].1998
Vydrová A.Gentianella bohemica Skalický (lokalita Svatý kříž), dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin - NATURA 2000. – Ms., depon. in AOPK ČR, Praha.2000
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.