Homepage

CZ0312050 - Úbislav

Rozloha: 0.2780 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°39'28'' v.d., 49°7'11'' s.š.
Nadmořská výška: 761 - 761 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Louka jižně od silnice Úbislav - Šebestov, u prvního domu na západním okraji obce Úbislav, 11 km SZ od Vimperka.  

Ekotop:

Menší luční enkláva mezi skupinou chalup a lesem na mírně ukloněném svahu.
Geologie: Biotitická a sillimanit-biotitická pararula moldanubického krystalinika.
Geomorfologie: Lokalita leží při západní hranici Vimperské vrchoviny (její části Vacovická vrchovina), již na přechodu k Javornické hornatině (severní výběžek Šumavských plání).
Reliéf: Terén je mírně svažitý (2-3 stupně) k severovýchodu do údolí levostranného přítoku Horského potoka. Povrch lokality je mírně zvlněný, s vystupujícími menšími kopečky kolem balvanitých výchozů.
Pedologie: Půdním pokryvem je kambizem dystrická.
Krajinná charakteristika: Středně členitá vrchovina přecházející do impozantních jižních svahů masivu Javorníku, s mozaikou lesů a luk a s charakteristicky rozptýlenými drobnými osadami a samotami na přechodu Pošumaví do Šumavy.  

Biota:

Intenzivně sečená, květnatá krátkostébelná louka s vegetací svazu Violion caninae (T2.3 - Podhorské a horské smilkové trávníky) s poměrně početnými populacemi vzácných a ohrožených druhů rostlin. V minulosti pravděpodobně střídavě pastvina a louka u usedlosti. Louka hostí bohaté populace vratičky měsíční (Botrychium lunaria), vemeníčku zeleného (Coeloglossum viride), škardy měkké čertkusolisté (Crepis mollis subsp. hieracioides), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), kruštíku širolistého (Epipactis helleborine), bradáčku vejčitého (Listera ovata) a hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica). Z dalších významnějších druhů se zde vyskytuje též jalovec obecný (Juniperus communis), prvosenka vyšší (Primula elatior) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica).  

Kvalita a význam:

Populace hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) meziročně silně kolísá, nicméně se jeví stabilní.  

Zranitelnost:

Je zájem využít lokalitu jako skladiště stavebního materiálu pro přes silnici budované rodinné domy. Je nutné dávat pozor na vhodnou dobu seče, jinak za stávajícího obhospodařování bez ohrožení.  

Management:

V minulosti plocha dlouhodobě využívána jako extenzivní pastvina, příležitostně též kosená. Dnes je pravidelně jedenkrát až třikrát ročně mozaikovitě kosená (většinou na zeleno pro králíky). Místní starousedlíci víceméně dodržují vhodnou dobu seče, kterou nelze vzhledem k výskytu bohatých populací mnoha vzácných rostlin úplně přesně stanovit a jistá nepravidelnost je vítána.
Současný management lokality víceméně vyhovuje. Bylo by vhodné domluvit s místními usedlíky, kteří louku kosí, její dlouhodobý pronájem (od obce) za přesně stanovených podmínek. Nebránit případné rotační pastvě (ovce, kozy).  

Možné střety zájmu:

Případný záměr vlastníka na zásadní změnu využití pozemku (v krajním případě i stavební účely).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.2780
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořeček mnohotvarý český3-100
Gentianella praecox subsp. bohemicaCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Úbislav  

Prameny:

Pavlíčko A.Gentianaceae - hořcovité na Prachaticku. Aktuální rozšíření některých druhů s důrazem na rod Gentianella (hořeček). – Zlatá stezka 5 (1998): 229-318.1999
Reitschläger J.Výskyt hořečku českého (Gentianella bohemica) v Českých zemích a jeho ekologické limity. – Ms. [Bakal. práce; depon. in Biologická fakulta JU České Budějovice].1998
Brabec J.Studie hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) jako podklad pro záchranný program taxonů rodu Gentianella v ČR – Ms., p. 78, depon. in MŽP ČR, Vršovická 65, Praha.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.