Homepage

CZ0312036 - Kozlovská stráň

Rozloha: 1.2222 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°43'45'' v.d., 49°18'27'' s.š.
Nadmořská výška: 416 - 423 m n. m.

Mapa:

Poloha:

SV až V orientované stráně (tzv. Kozlovská stráň) na pravém břehu Otavy, asi 2 km SZ od obce Střelské Hoštice.  

Ekotop:

Severovýchodně až východně orientovaná stráň nad nivou Otavy, porostlá travinnými společenstvy a roztroušenými křovinnými porosty.
Geologie: V podloží se nachází amfibol-biotitický granodiorit (středočeský pluton) s vložkami krystalického vápence, překrytý deluviálními písčitojílovitými sedimenty s eolickou příměsí.
Geomorfologie: Území leží v Bavorovské pahorkatině (v její části Prácheňská pahorkatina).
Reliéf: Terén je modelován fluviální činností Otavy, strmá stráň (15-25 stupňů) je svahem jedné z vyšších kvartérních teras otavského údolí.
Pedologie: Půdním pokryvem je kambizem typická kyselá, místy s nezřetelnými přechody ke kambizemní rendzině.
Krajinná charakteristika: Relativně široké a ploché údolí Otavy, zvedající se mírnými svahy do okolních pahorkatin a vrchovin. Staré historické osídlení (převažují větší obce) s převažujícím zemědělským využitím krajiny.  

Biota:

Většina plochy EVL je porostlá teplomilnými trávníky ze svazu Bromion erecti (T3.4 - Širokolisté teplomilné trávníky), ve kterém dominuje válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum) lipnice luční (Poa pratensis). Jedná se zde o druhově pestré společenstvo, ve kterém roste většina vzácných a zvláště chráněných druhů nacházejících se v EVL Kozlovská stráň. Jedná se například o hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox ssp. bohemica), vratička měsíční (Botrychium lunaria) nebo hořec brvitý (Gentianopsis ciliata). Z ostatních druhů lze nalézt v tomto společenstvu smělek chocholatý (Koeleria pyramidata), ostřici jarní (Carex caryophylea) nebo bojínek tuhý (Phleum phleoides). Roztroušeně se na lokalitě vyskytují skalky a skalní výchozy s vegetací biotopu S1.1 - Štěrbinová vegetace skal a drolin a v jejich okolí se nachází biotop T6.2 - Bazifilní vegetace efemer a sukulentů. Na části lokality se vyskytují křoviny, jenž se dají zařadit do biotopu K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny tvořené trnkou obecnou (Prunus spinosa), hlohy (Crataegus sp. div.) a růžemi (Rosa sp. div.). Ve 2. polovině 90. let byly na jižní části EVL vysázeny borovice a smrky v místech populace hořečku časného českého. Touto výsadbou se silně poškodila populace hořečku časného českého. V roce 2007 byla vyřezána část vysazených borovic a lokalita se začala pravidelně kosit.  

Kvalita a význam:

Populace hořečku se nachází v jižní části EVL. Velice rozkolísaná populace, v poslední době se stabilně zvyšuje její početnost.  

Zranitelnost:

V současné době dochází k postupnému silnému zastínění vzrůstajícími borovicemi, v současné době (2005) jsou již porosty téměř zcela zapojené, jen pomístně s drobnými travinnými enklávami velikosti několika m2. Též doba vyžínání a ponechávání biomasy na místě byly pro hořečky krajně nevhodné (většinou byly v plném květu, neodplodily, často nestihly vyrůst ani putátní formy).  

Management:

Stráň sloužila v minulosti jako pastvina (ovce, kozy), ještě v 70. letech 20. století byla občasně přepasena (hovězí dobytek). V následujících letech silně zarostla keřovým náletem. Po převedení pozemku na obec Střelské Hoštice bylo v polovině 90. let započato s jejím čištěním a zalesňováním, zejména borovice lesní (Pinus sylvestris). Vzhledem k nepříznivým podmínkám pro růst lesa, docházelo k častému úhynu vysazených stromků a k jejich následné pečlivé obměně. Výsadba byla do roku 2001 pravidelně koncem srpna nebo v září vyžínána a posečená biomasa byla ponechávána na místě mezi řádky borovic, jak je při tomto způsobu obhospodařování zvykem. Od roku 2002 je lokalita zcela bez obhospodařování (borovice jsou již dostatečně vzrostlé). Přes vstřícnost obce a přímé místní jednání (obecní úřad Střelské Hoštice, říjen 2002) se orgánům ochrany přírody nepodařilo najít možnosti a mechanismy náhrady dotace na zalesnění, která byla poskytnuta obci. Vlastní provedení asanačního a následně regulačního managementu by pak nemělo být větším problémem.

Návrh dalšího managementu:
Aktuálně a zcela bezodkladně je nezbytné v prostoru populace hořečku českého vyřezat velkou část výsadby borovice lesní (např. na vánoční stromky; ponechat několik solitérních jedinců). Následně provést pokosení a vyhrabání lokality (optimálně na podzim či v zimě; lépe však kdykoli než vůbec). Dále pravidelně jedenkrát ročně kosit (nejpozději do začátku července nebo až po vysemenění hořečků cca koncem října), posečenou biomasu vyhrabat a odstranit z lokality. V případě možnosti nebránit pastvě ovcí či koz (vzhledem k charakteru lokality pak postačuje důkladně vypást jedenkrát ročně). Lokalita je stále potenciálně perspektivní, je však nutné urychleně zavést vhodné obhospodařování.  

Možné střety zájmu:

Dosud nedořešený konflikt mezi provedeným (a schváleným) zalesněním a potřebou pravidelného kosení, případně přepásání.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.2222
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 98.871.2084
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.208498.87C/C/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)1.208498.87C/C/-
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořeček mnohotvarý český1-175
Gentianella praecox subsp. bohemicaCCCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Kozlov nad Otavou  

Prameny:

Brabec J.Studie hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) jako podklad pro záchranný program taxonů rodu Gentianella v ČR – Ms., p. 78, depon. in MŽP ČR, Vršovická 65, Praha.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.