Homepage

CZ0312033 - Hroby

Rozloha: 0.1437 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°51'23'' v.d., 49°23'36'' s.š.
Nadmořská výška: 493 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

PP Hroby, bývalá úvozová cesta cca 200 m SV od hřbitova v obci Hroby, asi 12 km V až JV od Tábora.  

Ekotop:

Bývalá úvozová cesta a její mírně skloněné svahy porostlé krátkostébelným trávníkem mezi polními kulturami.
Geologie: Horninový podklad tvoří biotiticko-muskovitické svorové ruly překryté slabou vrstvou pleistocénních deluviálních sedimentů.
Geomorfologie: Území leží na západním okraji Českomoravské vrchoviny (v její snížené části Obrataňská kotlina).
Reliéf: Terén je mírně zvlněný, lokalita má celkový malý sklon k SV, travnaté svahy bývalého úvozu mají rovněž mírný sklon směrem ke středové cestě.
Pedologie: Půdním pokryvem je kambizem kyselá.
Krajinná charakteristika: Mírně zvlněná převážně zemědělská krajina východního Táborska s dlouhodobým historickým osídlením.  

Biota:

Bývalá úvozová cesta a její mírně skloněné svahy jsou porostlé mozaikou společenstev svazu Arrhenatherion (T1.1 mezofilní ovsíkové louky) a Violion caninae (T2.3B podhorské a horské smilkové trávníky bez jalovce). Z dalších významných druhů se na lokalitě vyskytuje vratička měsíční (Botrychium lunaria), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana), zdravínek jarní pozdní (Odontites vernus ssp. serotinus) aj.  

Kvalita a význam:

Jedna z nejbohatších populací hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) v celém areálu taxonu je v současné době pravděpodobně již poslední zachovalou populací z kdysi rozsáhlého výskytu na Voticku a Táborsku. Populace zaznamenala obrovský nárůst počtu kvetoucích jedinců (z méně než 10 jedinců na cca 700 ks) po zavedení pravidelného managementu počátkem 90. let 20. století. V letech 1999 až 2003 bylo na lokalitě zaznamenáno 63 resp. 76 (suché roky 2003 a 2004) až cca 700 (2002) kvetoucích exemplářů. V roce 2005 doznala populace významné zvýšení početnosti na 3050 kvetoucích exemplářů a stala se tak (v tomto roce) druhou nejpočetnější populací v jihočeském regionu. Tento stav je jednoznačně důsledkem velmi kvalitně a důsledně prováděného managementu.  

Zranitelnost:

Populace je v současné době stabilizovaná, perspektivní. Případné ohrožení kromě ukončení pravidelného obhospodařování představují zejména zemědělské pozemky bezprostředně navazující na lokalitu (pole, kulturní louka). Vlastní lokalita je totiž potenciálně též přirozenou svodnicí veškerých splachů z těchto zemědělských pozemků; zatím se tak však nestalo.  

Management:

Dříve úvozová cesta, později nepoužívaná a zarůstající náletem, koncem 80. let 20. století zasažená rekultivacemi, které však byly včas zastaveny a terén urovnán zpět do dnešního tvaru. Od počátku 90. let 20. století pravidelná seč dvakrát v roce (první na přelomu května a června, druhá po vysemenění hořečků počátkem listopadu), přibližně jedenkrát za dva roky je lokalita po druhé seči převláčena.

Návrh managementu:
Pokračovat v zavedeném managementu. Dále je potřeba zajistit, aby okolní louky a pole nebyly intenzivně hnojeny, případně používány herbicidy. Žádoucí je zatravnění přilehlých pruhů orné půdy v šíři alespoň 30-50 m.  

Možné střety zájmu:

Příliš intenzivní obhospodařování přilehlých pozemků, zejména pěstování erozně rizikových plodin (okopaniny, kukuřice) a s tím spojené velké riziko splachů ornice při mimořádných srážkových událostech.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.1437
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 40.570.0583
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.058340.57-/-/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.058340.57-/-/-
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořeček mnohotvarý český60 -3000
Gentianella praecox subsp. bohemicaAAAA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Kozmice u Chýnova  

Prameny:

Brabec J.Studie hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) jako podklad pro záchranný program taxonů rodu Gentianella v ČR – Ms., p. 78, depon. in MŽP ČR, Vršovická 65, Praha.2003
Reitschläger J.Výskyt hořečku českého (Gentianella bohemica) v Českých zemích a jeho ekologické limity. – Ms. [Bakal. práce; depon. in Biologická fakulta JU České Budějovice].1998
Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.