Homepage

CZ0312032 - Háje

Rozloha: 1.5816 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°46'40'' v.d., 49°6'34'' s.š.
Nadmořská výška: 587 - 615 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita (PP Háje) sestává ze dvou vzájemně izolovaných vrchů v polích na k. ú. obce Onšovice. Vrchy jsou situovány SV a V od obce Onšovice, asi 20 km JJZ od Strakonic.  

Ekotop:

Obecná charakteristika: Čtyři izolované vršky na plošině nad hluboce zaříznutým údolím říčky Spůlka. Severní vršek nacházející se v polích cca 450 m SV od kapličky v obci Onšovice je bez stromové vegetace. Tři jižní vršky se nachází cca 250 až 450 m VJV od kapličky v obci Onšovice.
Geologie: Všechny vrchy jsou tvořeny čočkami krystalického vápence s příměsí grafitického kvarcitu, uloženého v okolních injikovaných rulách krystalinika.
Geomorfologie: Území je součástí Vimperské vrchoviny (její části Vacovická vrchovina).
Reliéf: Kupovitě vyklenuté nízké vrchy (výsledek selektivní eroze a denudace) převyšují asi o 20-30 m okolní mírně zvlněný terén, ležící nad zaříznutým údolím Spůlky.
Pedologie: Půdním pokryvem je převážně rendzina kambizemní, místy s přechody ke kambizemi dystrické.
Krajinná charakteristika: Malebná, zemědělsky yužívaná krajina Šumavského podhůří s poměrně hustou sítí drobných vesnic a roztroušených samot.  

Biota:

Severní vršek: S až SSZ orientované svahy bezlesého vápencového vršku v polích jsou zarostlé druhově bohatými společenstvy svazu Bromion erecti (T3.4B - Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným) s výrazným zastoupením válečky prapořité (Brachypodium pinnatum) s roztroušeným jalovcem obecným (Juniperus communis). Z dalších druhů se zde nachází např. úročník bolhoj (Anthylis vulneraria), smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), pampeliška srstnatá (Leontodon hispidus), krvavec menší (Sanguisorba minor) nebo ostřice jarní (Carex caryophyllea). Porost se vyznačuje výraznou meziroční dynamikou, což může souviset se srážkami v sezóně. Na vrcholovém plató a mírných jižních svazích jsou mezická společenstva svazu Arrhenatherion (T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky) s dominantním ovsíkem vyvíšeným (Arrhenatherum elatius) a válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) v mozaice se křovinami (K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny). Vyskytuje se zde nejbohatší populace hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) v rámci EVL Háje.

Východní jižní vršek: Velká část vršku je porostlá kulturními lesními porosty, na S svahu se nachází mezický porost ze svazu Arrhenatherion (T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky) s např. válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), chrpou čekánkem (Centaurea scabiosa) nebo bedrníkem obecným (Pimpinella saxifraga). Západní svah je porostlý mozaikou rozvolněných, druhově bohatých širokolistých suchých trávníků svazu Bromion erecti (T3.4A - Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a s jalovcem obecným), křovin (K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny) a plošek s náletovými stromy. Zde se vyskytují druhy válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum ssp. obscurum) nebo mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides). V současné době je zde hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox ssp. bohemica) nezvěstný.

Prostřední jižní vršek: Severní svahy jsou porostlé náletovými dřevinami, převážně jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), modřínem opadavým (Larix decidua) nebo břízou bělokorou (Betula pendula). Na střední části a jižních stráních jsou neobhospodařované porosty svazu Bromion erecti (T3.4B - Širokolisté trávníky bez významého výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným), na které navazují společenstva mělkých karbonátových půd svazu Alysso alyssoidis-Sedion (T6.2B - Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého) a náletovými keři a stromy.

Západní jižní vršek: Velká část vršku je porostlá březovým hájem (Betula pendula) s dominantní lískou (Corylus avellana) v keřovém patře. Na západním svahu se vyskytují skalní výchozy s kostřavou ovčí (Festuca ovina), metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), pavincem horským (Jasione montana), smolničkou obecnou (Lychnis viscaria) nebo kociánkem dvoudomým (Antennaria dioica).
Ze vzácnějších živočichů byly zaznamenány mravenci rodu Formica (např. mravenec stepní - F. cunicularia, mravenec travní - F. pratensis nebo mravenec otročící - F. fusca), užovka hladká (Coronella austriaca) nebo ještěrka obecná (Lacerta agilis).  

Kvalita a význam:

Severní vršek: Jde o jednu z nejbohatších a nejstabilnějších populací hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) nejen v celé ČR, ale též v celém areálu.
Východní jižní vršek: Malá populace hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) se udržuje v okolí malého dolíku ve východní části prostředního vršku.  

Zranitelnost:

Absence nebo nedostatečné obhospodařování a s tím spojené zapojování drnu, hromadění stařiny a nárůst keřového patra.  

Management:

Historický a současný management lokality:
Tyto vršky sloužily v minulosti (stejně jako ostatní v okolí) jako obecní pastviny. Následně byly dlouhou dobu víceméně bez obhospodařování. Teprve v posledních cca 10 letech na nich probíhá nepravidelný ochranářský management sestávající z různě plošně rozsáhlé seče a následného vyhrabání biomasy jedenkrát ročně (v různých termínech, nejčastěji během léta), případně přepasení malým stádem ovcí. V létě 2003 zůstala lokalita bez obhospodařování, v září se však "jižní" vršek společně s okolními strništi (jeteloviny apod.) stal součástí podzimní pastviny skotu. Vegetace byla v místě populace zcela spasena. Na první pohled se však toto obhospodařování zdá být přínosné (zejména vzhledem k absenci jiného). "Severní" vršek zůstal v roce 2003 zcela bez managementu.

Návrh dalšího managementu:
"Severní" vršek: Na dosud obhospodařované ploše (cca 4 ary na SSV orientovaném svahu) zavést pravidelné obhospodařování jedenkrát ročně (seč nebo vypasení v termínu do začátku července). Podzimní obhospodařování (kosení, vyhrabání) provádět v těchto místech s frekvencí 1 krát za 3 roky (lze též rozdělit na třetiny a střídat). Žádoucí je rozšíření obhospodařování i na ostatní části vršku s bylinnou vegetací. V těchto místech nejprve jedenkrát důkladně posekat, vyhrabat a odstranit biomasu a následně obhospodařovat shodně jako severní stráně.
"Jižní" vršek: Místa bez keřové vegetace jedenkrát ročně kosit (seč nejpozději do začátku července nebo až po vysemenění hořečků cca koncem října). Posečenou biomasu pečlivě vyhrabat a odstranit z lokality. Alespoň jedenkrát za tři roky provést podzimní seč a výrazný výhrab s narušením drnu. V případě možnosti nebránit pastvě ovcí a koz nebo kombinaci pastvy a seče. Pastva (či jiné obhospodařování) v době květu hořečků (tj. srpen až říjen) je možná v případě, že na lokalitě nebudou toho roku žádné kvetoucí exempláře.  

Možné střety zájmu:

Intenzivnější výpas ovcemi v nevhodnou dobu (srpen až říjen).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.5816
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.410.0065
Z toho neprioritních naturových biotopů: 46.070.7287
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.040.0798
Z toho X biotopů: 55.740.8816
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.248115.68C/B/-Ne
T3.4B Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)0.248115.68C/B/-
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.00650.41C/C/-Ne
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.00650.41C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.480630.38C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.480630.38C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.07985.04A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.281717.81
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.00230.14
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00960.60
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.588037.17
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořeček mnohotvarý český85-3000
Gentianella praecox subsp. bohemicaAACA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Onšovice u Čkyně  

Prameny:

Reitschläger J.Výskyt hořečku českého (Gentianella bohemica) v Českých zemích a jeho ekologické limity. – Ms. [Bakal. práce; depon. in Biologická fakulta JU České Budějovice].1998
Pavlíčko A.Gentianaceae - hořcovité na Prachaticku. Aktuální rozšíření některých druhů s důrazem na rod Gentianella (hořeček). – Zlatá stezka 5 (1998): 229-318.1999
Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. - AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 806 str.2003
Brabec J.Studie hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) jako podklad pro záchranný program taxonů rodu Gentianella v ČR – Ms., p. 78, depon. in MŽP ČR, Vršovická 65, Praha.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.