Homepage

CZ0312030 - Čistá hora

Rozloha: 0.6646 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°46'37'' v.d., 49°7'41'' s.š.
Nadmořská výška: 724 - 743 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Horosedly, SSV svah Čisté hory, asi 450 m SV od kóty 773,4 m n. m. (Čistá hora), 1 km západně od obce Horosedly, 3 km SZ od Čkyně.  

Ekotop:

Geologie: Území je součástí pestré série moldanubika, v podloží se vyskytují především injikované ruly s vložkami porfyritů a žilných žul, v nedalekém okolí (Onšovice) se nacházejí i vložky krystalických vápenců, které však lokalitu neovlivňují. V místě meze vystupuje téměř k povrchu geologický podklad neutrální až kyselé reakce.
Geomorfologie: Území se nachází v Šumavském podhůří, v geomorfologickém podcelku Vimperská vrchovina, v jeho severní části - Vacovické vrchovině.
Reliéf: Mírně zvlněná louka na mírném severovýchodním svahu Čisté hory. V severní části louky probíhá příčně od Z k V nízká nevýrazná mez, na níž je soustředěna většina populace hořečku.
Pedologie: Půdním pokryvem je kambizem mesobazická.
Krajinná charakteristika: Málo patrná nepravidelně sečená mez a okolní pravidelně kosené a/nebo spásané polokulturní louky na S, SV až V svazích Čisté hory. Lokalita se spolu s převážně tradiční venkovskou zástavbou obce Horosedly nachází v malé kotlině, ze tří stran uzavřené mírnými svahy okolních zalesněných elevací vrchoviny.  

Biota:

Celý svah je porostlý suššími společenstvy svazu Arrhenatherion (T1.1, Mezofilní ovsíkové louky) s hojným ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius), kostřavou červenou (Festuca rubra), psinečkem tenkým (Agrostis capillaris), trojštětem žlutavým (Trisetum flavescens), jetelem lučním (Trifolium pratense) a pampeliškou srstnatou (Leontodon hispidus). Místy se zde vyskytují přechody ke společenstvům svazu Violion caninae (T2.3B - Podhorské a horské trávníky bez výskytu jalovce obecného), zejména v okolí bývalé meze. V těchto přechodných společenstvech rostou pampeliška srstnatá (Leontodon hispidus), smilka tuhá (Nardus stricta), dvouzubec poléhavý (Danthonia decumbens) a vítod obecný (Polygala vulgaris). V obohacených mezických společenstvech svazu Arrhenatherion na mezi se nachází populace kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého (Gentianella pracox ssp. bohemica), jenž je předmětem ochrany EVL. Z dalších významných druhů se na lokalitě vyskytuje bradáček vejčitý (Listera ovata) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).  

Kvalita a význam:

Populace hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) meziročně silně kolísá.  

Zranitelnost:

Zapojování drnu a zapojování mechového patra, nebo naopak nevhodná pozdní seč v době květu a zrání hořečků.  

Management:

Je nutné přizpůsobit obhospodařování populaci hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica). Louky ponechat pravidelnému kosení dvakrát ročně či pastvě dle místních zvyklostí a potřeb zemědělců. Je pouze nutné zabránit přihnojování. Vlastní mez je žádoucí kosit jedenkrát až dvakrát ročně (první seč nejpozději do konce června, druhá až po vysemenění hořečků cca koncem října). Druhou seč meze není nutné provádět každoročně, optimální by byla cca jedenkrát za dva roky. Posečenou biomasu vždy vyhrabat a odstranit z lokality. Po podzimní seči je vhodné lokalitu zvláčet. V případě možnosti nebránit pastvě ovcí a koz nebo kombinaci pastvy a seče. Lze případně podpořit i pastvu skotu ve vhodných termínech (tj. do konce června a po vysemenění hořečků), při ní je však potřeba monitorovat stav rostlinného společenstva a populace hořečku mnohotvarého českého a případně upravovat její intenzitu.  

Možné střety zájmu:

Konflikty vznikají tím, že mez s výskytem hořečků je v posledních letech kosena (resp. pasena) spolu s okolními lučními porosty ve stejných termínech, ale pro populaci hořečků evidentně nevhodných. Je nezbytně nutné dodržovat termíny kosení meze (nezávisle na okolních loukách) podle stanoveného managementu (viz výše).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 0.6646
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 22.470.1494
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.149422.47C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.149422.47C/C/-
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
hořeček mnohotvarý český2-204
Gentianella praecox subsp. bohemicaCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Horosedly u Čkyně  

Prameny:

Reitschläger J.Výskyt hořečku českého (Gentianella bohemica) v Českých zemích a jeho ekologické limity. – Ms. [Bakal. práce; depon. in Biologická fakulta JU České Budějovice].1998
Pavlíčko A.Gentianaceae - hořcovité na Prachaticku. Aktuální rozšíření některých druhů s důrazem na rod Gentianella (hořeček). – Zlatá stezka 5 (1998): 229-318.1999
Brabec J.Studie hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox ssp. bohemica) jako podklad pro záchranný program taxonů rodu Gentianella v ČR – Ms., p. 78, depon. in MŽP ČR, Vršovická 65, Praha.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.