Homepage

CZ0213009 - Vlašimská Blanice

Rozloha: 402.5722 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°50'26'' v.d., 49°37'42'' s.š.
Nadmořská výška: 344 - 455 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita zahrnuje vlastní tok řeky Blanice (Vlašimské) mezi Vlašimí a Mladou Vožicí, což je cca 30 km dlouhý úsek řeky. Podél řeky spadají do lokality i nivní louky a břehové porosty. Z nivy řeky Blanice vystupují hranice lokality v areálu zámeckého parku ve Vlašimi. Park zahrnuje komplex přírodě blízkých starých listnatých porostů a luk o rozloze 75 ha.  

Ekotop:

Krajinná charakteristika: Evropsky významná lokalita je vymezena v údolí řeky Blanice (Vlašimské) od Mladé Vožice po Vlašim, společně s vtékajícím Holčovickým potokem. Údolí řeky Blanice je od Mladé Vožice po Louňovice relativně otevřené, pod Louňovicemi je uzavřenější, se strmými nárazovými břehy meandrů tvořenými mnohdy skalními útvary. Součástí evropsky významné lokality je i zámecký park ve Vlašimi.
Geologie: Podkladem jsou přeměněné horniny moldanubika, zejména ruly, pararuly. Kromě těchto základních hornin se objevují i vložky dalších hornin – amfibolity nebo erlany.
Geomorfologie: Jednotkou patří lokalita do Vlašimské pahorkatiny, částečně Benešovské pahorkatiny. Tok řeky Blanice sleduje severojižní směr zlomů Blanické brázdy. Na tvaru údolí se podílely svými posuny i zlomy Blanické brázdy.
Reliéf: Údolí je v části nad Louňovicemi mělce zaříznuté a lemují je střídavě vlhké louky, lesy, místy řídká zástavba. Pod Louňovicemi je údolí hlouběji zaříznuté se strmějšími svahy a výchozy přeměněných hornin.
Pedologie: Na území převažují glejové fluvizemě a typické gleje.  

Biota:

Základem lokality je řeka Blanice, jejíž tok je z části v přírodním stavu, volně meandrující. Regulace je nejvíce patrná na vložených nádržích (Kamberský rybník, historicky Podlouňovický rybník a rybník Nové mlýny. V řece jsou vloženy jezy, které jsou funkční, někdy doplněné vodní elektrárnou (Kamberk), někdy jsou rozvalené. Jezy jsou soustředěny v dolní části mezi Kamberkem a Vlašimí.
Díky zachovalému charakteru toku se v řece vyskytuje nejen přírodě blízká rybí obsádka, ale i četné náplavy. Ty osidluje velevrub a mihule. V řece se vyskytují i proudnější úseky.
V nivě se vyskytují doprovodné porosty vrb a olší, zapojenější porosty potočních olšin s často zachovalým, neeutrofizovaným podrostem a louky. Z lučních společenstev převažují vlhké pcháčové louky, na sušších místech se dále vyskytují ovsíkové louky. Na neobhospodařovaných místech se vyskytují porosty vysokých ostřic a tužebníková lada. Přírodní charakter toku a nezastavěný charakter nivy poskytuje dobré podmínky pro vydru říční, která podél toku migruje.
Celá lokalita je na severním konci zakončena vlašimským zámeckým parkem. Jedná se o parkový porost tvořený pestrou směsicí stromů, listnatých i jehličnatých, dubů, lip, javorů, smrků i cizokrajných dřevin. Pro hmyz (mj. páchník hnědý) a dutinové ptáky jsou velmi významné starší porosty s duby hájového charakteru a solitérní staré lípy a duby.  

Kvalita a význam:

Slabá a rozptýlená populace velevruba tupého (Unio crassus) od Mladé Vožice po Kamberk, v úseku od Kamberka do Vlašimi se velevrub vyskytuje ojediněle. Lokalita je významná z hlediska početného výskytu "říční" populace vydry (Lutra lutra). Ve vlašimském zámeckém parku se nalézá významná lokalita pro páchníka hnědého (Osmoderma eremita). Mihule potoční (Lampetra planeri) se vyskytuje relativně hojně jak na hlavním toku, tak i v přítocích, což zabezpečuje stabilitu populace.  

Zranitelnost:

Izolovanost populace velevruba tupého množstvím jezů a znečištěním z Mladé Vožice, což platí i pro populaci mihule potoční. Populaci vydry říční by mohl ohrozit nelegální lov. Potenciální ohrožení páchníka hnědého spočívá v nevhodných a nešetrných zásazích do parkové úpravy.  

Management:

Páchník hnědý - zachování osídlených stromů a stojících dutinových stromů, ponechávání starých mrtvých stromů a padlých kmenů v případě bezpečnostních sanací na vhodném místě v rámci území, bezpečnostní sanace šetrnými metodami (snížení těžiště, zastřešení dutin bez chemické konzervace, vyloučení vypalování dutin).
Vydra říční - zachovat tok v přirozeném stavu včetně břehových porostů.
Mihule potoční, velevrub tupý - zabezpečení průchodnosti jezů, zachování toku v přirozeném stavu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 402.5722
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.6618.7641
Z toho neprioritních naturových biotopů: 31.97128.738
Z toho ostatních přírodních biotopů: 33.97136.7744
Z toho X biotopů: 7.3629.6586
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 11.29872.80B/B/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt11.29872.80B/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.06880.01B/B/-Ne
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých0.06880.01B/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.84950.21C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.84950.21C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 10.15662.52C/C/-Ne
M7 Bylinné lemy nížinných řek2.08280.51C/C/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada8.07382.00C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 86.13821.39C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky86.138021.39C/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.1930.04C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.19300.04C/B/-
8230Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)0.00070.00B/A/-Ne
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.00070.00B/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.05240.01C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.05240.01C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 14.29253.55B/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny14.29253.55B/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 8.19152.03B/A/-Ne
L4 Suťové lesy8.19152.03B/A/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 6.53731.62B/A/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy6.53731.62B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 9.72312.41C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty9.72312.41C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.23630.05D/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů36.08328.96C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny2.50710.62C/C
L1 Mokřadní olšiny1.01250.25B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy3.92550.97C/C
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)0.00740.00C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy16.66714.14B/A
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.36450.09C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.26070.31C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.11600.02C/B
M1.4 Říční rákosiny0.69400.17C/C
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.00150.00C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.86080.46C/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.41010.10B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.00049.93C/B
T1.3 Poháňkové pastviny3.06460.76B/A
T1.4 Aluviální psárkové louky20.90145.19C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky35.14258.72C/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.70720.17C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.23070.05D/C
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty0.42240.10C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta11.15852.77C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území9.08172.25
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole1.16980.29
X5 Intenzivně obhospodařované louky13.00963.23
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.71250.17
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.08700.02
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami3.76120.93
X12 Nálety pionýrských dřevin0.42520.10
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.11880.27
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.29280.07
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
mihule potočníC
Lampetra planeriCBCC
páchník hnědýR
Osmoderma eremitaCBBB
velevrub tupýC
Unio crassusCCAC
vydra říčníC
Lutra lutraCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Býkovice u Louňovic, Čelivo, Domašín, Dub u Kondrace, Hradiště, Hrazená Lhota, Kamberk, Laby, Louňovice pod Blaníkem, Městečko u Chotýšan, Milovanice, Nesperská Lhota, Nespery, Ostrov u Veliše, Světlá pod Blaníkem, Vlašim, Znosim

Kraj Jihočeský kraj:

Běleč u Mladé Vožice, Mladá Vožice, Šebířov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.