Homepage

CZ0810425 - Žermanický lom

Rozloha: 1.9566 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°26'54'' v.d., 49°44'3'' s.š.
Nadmořská výška: 282 - 300 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Opuštěný dvouetážový těšinitový lom na severním konci přehradní hráze vodní nádrže Žermanice na řece Lučině. Cca 0,5 km JV od obce Žermanice.  

Ekotop:

Geologie: Lom byl založen v tělese těšinitu, vulkanické horniny, vytvářející ložní žíly v těšínsko-hradišťském souvrství slezské příkrovové jednotky (starší spodní křída).
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Třinecká brázda, okrsku Frýdecká pahorkatina. Jedná se o plochou úpatní pahorkatinu se zbytky zarovnaných povrchů s erozně denudačním reliéfem budovanou flyšovými horninami, které jsou překryty kvartérními sedimenty. Převažuje akumulační reliéf překryvů sprašových hlín a spojených náplavových kuželů. Podloží je proniknuto četnými výchozy vulkanických hornin, jako jsou těšínit, pikrit a diabas.
Reliéf: Je tvořen prostorem v současnosti zatopeného a částečně zazemněného těšinitového lomu závislého zejména na srážkových vodách a pravděpodobně také na průsacích z blízkého vodního díla Žermanice.
Pedologie: V půdním pokryvu převládají illimerizované a oglejené půdy.
Krajinná charakteristika: Lokalita leží v rozptýlené zástavbě při severním okraji Žermanické přehrady v nadmořské výšce 297-322 m n. m. Střídají se zde plochy s volnou vodní hladinou, hluboké max. 0,6 m s mělčími partiemi.  

Biota:

Druhotně vzniklý mokřadní ekosystém na dně lomu s menší vodní plochou. Střídají se zde plochy s volnou vodní hladinou, hluboké max. 0,6 m, s mělčími partiemi, zarostlými mechy a pestrou hygrofilní vegetací. Vyvinula se zde postupně cenná mokřadní společenstva s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Na dně lomu se vyvinul biotop R2.2 – Nevápnitá mechová slatiniště – s bohatou populací kriticky ohrožené přesličky různobarvé (Equisetum variegatum) a roztroušeným výskytem silně ohroženého kruštíku bahenního (Epipactis palustris) a prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata). Vodní plochu zaujímá biotop V5 – Vegetace parožnatek – s výskytem druhů parožnatky obecné (Chara vulgaris) a parožnatky křehké (Chara globularis).

Na stěnách lomu a vysýchavé horní etáži je vyvinuta rozvolněná xerotermní vegetace v počátečních stádiích sukcese. Lesní vegetace většinou představuje pionýrské nálety, ale v okrajových částech přecházejí do polonský dubohabřin (L3.2).  

Kvalita a význam:

Výskyt společenstva parožnatek v jezírku na dně lomu.  

Zranitelnost:

Zarůstání vodní plochy náletem. Riziko vysýchání.  

Management:

Management
Management na lokalitě se řídí schváleným plánem péče pro přírodní památku Žermanický lom. V nejkratší možné době je potřeba provést vyhrnutí zazemňujících se vodních ploch a značně zvětšit jejich výměru. Vyhrnutý materiál bude třeba vyvézt mimo prostor lomu, aby nebyl splachován zpět do obnovených tůní. Odbahnění by mělo být provedeno v období od poloviny srpna do konce září. Stárnutí obnovených a nově vytvořených vodních ploch je potřeba omezovat a zpomalovat vhodnými opatřeními. Jde zejména o sečení, popřípadě částečné vytrhávání statných vodních rostlin (orobinec a zevary). Součástí obnovy vodních ploch by mělo být zaslepení odtoku vody v západní skalní stěně, nebo alespoň vytvoření "přepadu", který by vedl ke zvýšení úrovně hladiny v tůních. Ve střední a jižní části dna lomu je nutné provádět výřezy stromů a keřů a tímto zvýšit zastoupení bezlesých mokřadních ekosystémů plně vystavených slunci. Plochy vzniklé výřezem v dalších letech obhospodařovat sečením.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.9566
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 27.860.5453
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.670.072
Z toho X biotopů: 10.670.2089
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3140Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.04822.46C/C/CAno
V5 Vegetace parožnatek0.04822.46C/C/C
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.407920.84A/A/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.407920.84A/A/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.08924.55B/B/-Ne
L3.2 Polonské dubohabřiny0.08924.55B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.07203.67-/-

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.208910.67
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Žermanice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.